Author: Sabina Grabowska
E-mail: s.grabowska@ur.edu.pl
Institution: University of Rzeszów
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0530-708X
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 433-444
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2019.06.32
PDF: ppk/52/ppk5232.pdf

The subject of the article is an analysis of the concept of security functioning in the Polish constitution of 1997. The author presents the views of the doctrine and constitutional regulations in this respect. It also divides the concept of security according to several criteria: subjective, objective and sources of threats.

Bezpieczeństwo jako pojęcie prawa konstytucyjnego

Tematem artykułu jest analiza rozumienia pojęcia bezpieczeństwo funkcjonującego w polskiej konstytucji z 1997 roku. Autor stara się przybliżyć poglądy doktryny oraz regulacje konstytucyjne w tym zakresie. Dokonuje także podziału pojęcia bezpieczeństwo według kilku kryteriów: podmiotowego, przedmiotowego oraz źródeł zagrożeń.

REFERENCES:

Literature:

 • Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warsaw 2012.
 • Bień-Kacała A., Bezpieczeństwo w Konstytucji RP z 1997 r. – wstępna diagnoza, “Przegląd
  Prawa Konstytucyjnego” 2015, No. 2.
 • Boć J., O bezpieczeństwie wewnętrznym, [in:] Bezpieczeństwo wewnętrzne w działaniach
  administracji publicznej, eds. A. Chajbowicz, T. Kocowski, Kolonia Limited 2009.
 • Brzeziński M., Rodzaje bezpieczeństwa państwa, [in:] Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa.
  Wybrane zagadnienia, eds. S. Sułowski, M. Brzeziński, Warsaw 2009.
 • Czaputowicz J., Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego państwa – aspekty teoretyczne,
  [in:] Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego państwa, eds. S. Dębski,
  B. Górka-Winter, Warsaw 2003.
 • Garlicki L., Artykuł 31, [in:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, vol. III,
  ed. L. Garlicki, Warsaw 2003.
 • Jaraczewski J., Bezpieczeństwo jako wartość chroniona w Konstytucji RP, [in:] Konstytucja
  Rzeczypospolitej Polskiej w pierwszych dekadach XXI wieku wobec wyzwań politycznych,
  gospodarczych, technologicznych i społecznych, “Zagadnienia Sądownictwa
  Konstytucyjnego” 2012, No. 1 (3), ed. S. Biernat, Warsaw 2013.
 • Jaskiernia J., Bezpieczeństwo państwa a ochrona praw i wolności jednostki w Polsce – obszary
  koegzystencji i konfliktu tych wartości w kontekście realizacji standardów międzynarodowych
  i wewnętrznych, [in:] Bezpieczeństwo państwa a ochrona praw i wolności jednostki
  we współczesnym świecie, ed. J. Jaskiernia, Kielce 2012.
 • Jastrzębski M., Prawo bezpieczeństwa narodowego w systemie prawa, [in:] Prawne i gospodarcze
  podstawy bezpieczeństwa, eds. S. Kamosiński, T. Kuczur, J. Laskowska, Bydgoszcz
  2015.
 • Karp J., Bezpieczeństwo państwa, [in:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz
  encyklopedyczny, eds. W. Skrzydło, S. Grabowska, R. Grabowski, Warsaw 2009.
 • Karpiuk M., Zadania i kompetencje zespolonej administracji rządowej w sferze bezpieczeństwa
  narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Aspekty materialne i formalne. Warsaw
  2013.
 • Kaźmierczak-Pelc D., Od bezpieczeństwa państwa do bezpieczeństwa ludzkiego. Ewolucja
  pojęcia bezpieczeństwa w rzeczywistości ponowoczesnej, [in:] Współczesne bezpieczeństwo
  jednostkowe, eds. M. Kubiak, P. Żarkowski, Warsaw–Siedlce 2013.
 • Kitler W., Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie. Uwarunkowania. System,
  Warsaw 2011.
 • Miłkowski T., Bezpieczeństwo wewnętrzne – uwagi wstępne na tle rozwiązań normatywnych,
  [in:] Bezpieczeństwo – powinność czy gwarancja? Aspekty prawne i prawnoustrojowe,
  eds. T. Miłkowski, A. Wentkowska, Sosnowiec 2014.
 • Nowak-Jeziorański J., Kryteria bezpieczeństwa, [in:] Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego
  państwa, eds. S. Dębski, B. Górka-Winter, Warsaw 2003.
 • Nowak E., Zarządzanie kryzysowe w sytuacji klęski żywiołowej, “Zeszyt Problemowy”
  2006, No. 1.
 • Nowakowski Z., Bezpieczeństwo narodowe ewolucja pojęcia i zakresu, [in:] Bezpieczeństwo
  narodowe i zarządzanie kryzysowe w Polsce w XXI wieku wyzwania i dylematy,
  eds. T. Jemioło, K. Rajchel, Warsaw 2008.
 • Obrona narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa III RP. Podręcznik dla studentek i studentów,
  ed. R. Jakubczak, Warsaw 2003.
 • Rousseau J.J., Umowa społeczna oraz Uwagi o Rządzie Polskim i Listy, Warsaw 1966.
  Sarnecki P., Artykuł 126, [in:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, vol. I,
  ed. L. Garlicki, Warsaw 1999.
 • Sarnecki P., Artykuł 146, [in:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, vol. II,
  ed. L. Garlicki, Warsaw 2001.
 • Sułowski S., O nowym paradygmacie bezpieczeństwa w erze globalizacji, [in:] Bezpieczeństwo
  wewnętrzne państwa, eds. S. Sułowski, M. Brzeziński, Warsaw 2009.
 • Wiśniewski B., Kategoria bezpieczeństwa, [in:] Bezpieczeństwo wewnętrzne RP w ujęciu
  systemowym i zadań administracji publicznej, eds. B. Wiśniewski, S. Zalewski, Bielsko-
  Biała 2006.
 • Wiśniewski B., Bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej, Warsaw 2004.
 • Wojciechowski W., Bezpieczeństwo narodowe, [in:] Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa,
  eds. E. Ura, S. Pieprzny, Rzeszów 2015.
 • Wojtaszczyk K.A., Bezpieczeństwo państwa – konceptualizacja pojęć, [in:] Bezpieczeństwo
  państwa. Wybrane problemy, eds. K.A. Wojtaszczyk, A. Materska-Sosnowska,
  Warsaw 2009.
 • Wojtyczek K., Granice ingerencji ustawodawczej w sferę praw człowieka w Konstytucji
  RP, Kraków 1999.
 • Wołpiuk W., Bezpieczeństwo państwa a prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego,
  [in:] Bezpieczeństwo państwa a ochrona praw i wolności jednostki we współczesnym
  świecie, ed. J. Jaskiernia, Kielce 2012.
 • Wołpiuk W., Siły zbrojne w regulacjach Konstytucji RP, Warsaw 1998.
 • Zacharski J.R., Strategia bezpieczeństwa narodowego: podejście zintegrowane, [in:] Strategia
  bezpieczeństwa narodowego Polski, ed. J. Gryz, Warsaw 2013.
 • Zięba R., Pozimnowojenny paradygmat bezpieczeństwa międzynarodowego, [in:] Bezpieczeństwo
  międzynarodowe po zimnej wojnie, ed. R. Zięba, Warsaw 2008.
 • Zięba-Załucka H., Konstytucyjne aspekty bezpieczeństwa, [in:] Księga Jubileuszowa
  dedykowana profesor Ewie Gdulewicz w siedemdziesięciolecie urodzin, ed. R. Mojak,
  “Studia Iuridica Lublinensia” 2014, No. 22.
 • Zwierzchowski E., Bezpieczeństwo obywateli, [in:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.
  Komentarz encyklopedyczny, eds. W. Skrzydło, S. Grabowska, R. Grabowski, Warsaw
  2009.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart