Author: Katarzyna Dunaj
E-mail: katarzyna.dunaj@up.krakow.pl
Institution: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4788-6019
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 51-58
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2019.05.03
PDF: ppk/51/ppk5103.pdf

This article analyzes tasks and competences of the President of the Republic of Poland as the guardian of sovereignty and security of the state. The author recognizes major importance of the head of state in that field. The President is the supreme commander of the Armed Forces and exercises powers connected with this function. The President also exercises a number of other powers, including those of an extraordinary nature (in- troduction of martial law and the state of emergency, declaring a time of war, declaring a general or partial mobilization). The author of the article underlines the necessity of cooperation of the President and the Council of Ministers in the field of the state securi- ty. It results from the fact that some powers are subject of countersignature of the Prime Minister or are exercised at the request of the Council of Ministers or its members (the Prime Minister, the Minister of National Defense).

Prezydent RP jako strażnik suwerenności i bezpieczeństwa państwa

Artykuł jest poświęcony analizie zadań i kompetencji Prezydenta RP realizowanym w cha- rakterze strażnika suwerenności i bezpieczeństwa państwa. Autorka wskazuje na donio- słe znaczenie Prezydenta RP w obszarze bezpieczeństwa państwa. Prezydent pełni funk- cję najwyższego zwierzchnika Sił Zbrojnych i realizuje szczegółowe kompetencje z nią związane. Wykonuje również szereg innych kompetencji, w tym o charakterze nadzwy- czajnym (wprowadzenie stanu wojennego i stanu wyjątkowego, ogłoszenie czasu wojny oraz stanu częściowej lub powszechnej mobilizacji). Autorka zwraca uwagę na koniecz- ność współdziałania Prezydenta z Radą Ministrów w obszarze realizacji kompetencji związanych z bezpieczeństwem państwa, z racji na fakt, iż podlegają one kontrasygna- cie Prezesa Rady Ministrów, względnie są wykonywane na wniosek Rady Ministrów lub jej członków (Prezesa Rady Ministrów, Ministra Obrony Narodowej).

REFERENCES:

Literature:

 • Czajowski J., Uwagi o zwierzchnictwie Prezydenta RP nad siłami zbrojnymi, [in:] Ciągłość
  a zmiana w systemach ustrojowych. Szkice o instytucjach ustrojowych II i III Rzeczy-
  pospolitej i Europy Środkowej, ed. J. Czajowski, Cracow 2002.
 • Czajowski J., Zwierzchnictwo Prezydenta RP nad Siłami Zbrojnymi w świetle praktyki sto-
  sowania przepisów Konstytucji RP z 1997 r., [in:] System rządów Rzeczypospolitej Polsk-
  iej. Założenia konstytucyjne a praktyka ustrojowa, ed. M. Grzybowski, Warsaw 2006.
 • Dunaj K., Emergency Powers of the President of the Republic of Poland, [in:] Proceedingsof the 52nd International Scientific Conference of Daugavpils University, ed. I. Zuģic-
  ka, Daugavpils 2011.
 • Dunaj K., Prawo krajowe regulujące dziedzinę bezpieczeństwa politycznego, [in:] Aspekty
  prawne bezpieczeństwa narodowego RP. Część szczegółowa, ed. W. Kitler, M. Czuryk,
  M. Karpiuk, Warsaw 2013.
  Leksykon wiedzy politologicznej, eds. J. Marszałek-Kawa, D. Plecka, Toruń 2018, pp. 544.
 • Olechno A., Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, [in:] Prawo konstytucyjne, ed. S. Bożyk,
  Białystok 2014.
 • Prokop K., Stan wojny a stan wojenny w Konstytucji RP, „Państwo i Prawo” 2002, No. 3.
 • Sarnecki P., commentary do Art. 126, [in:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komen -
  tarz, t. I, ed. L. Garlicki, Warszawa 1999.
 • Wojtyczek K., Prezydent Rzeczypospolitej, [in:] Prawo konstytucyjne RP, ed. P. Sarnec-
  ki, Warsaw 2014.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart