Nowe czasopisma

African Journal of Economics, Politics and Social Studies

African Journal of Economics, Politics and Social Studies

Copernicus Political and Legal Studies

Copernicus Political and Legal Studies

Author: Radosław Zych
E-mail: radoslaw.zych@usz.edu.pl
Institution: Uniwersytet Szczeciński
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1221-9136
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 171-186
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2020.02.09
PDF: ppk/54/ppk5409.pdf

The subject of the considerations made in the article was a practical analysis of the amend- ment to the Polish electoral law relating to the issue of ensuring the participation of disa- bled people in the election procedure. Statistical data (National Population and Housing Census of 2002, 2011) have been analyzed, also – normative acts in the field of electoral law, insurance law and doctrine views. The considerations were supplemented with the presentation of examples from the practice of exercising the electoral tights of the disa- bled. The amendment to the Electoral Code made by the Act on 11 January 2018 by add- ing § 2 a to art. 52 – in my opinion – should be assessed positively. I think that Polish electoral law adopts the legal definition of disability. The article ends with the postulate de lege ferenda.

Nowelizacja z 2018 r. (art. 52 §2a kodeksu wyborczego) na tle rozważań o gwarancjach realizacji czynnego prawa wyborczego przez osoby niepełnosprawne. Aspekty praktyczne

Przedmiotem rozważań poczynionych w artykule była analiza praktyczna nowelizacji polskiego prawa wyborczego odnoszących się do zagadnienia zapewnienia osobom nie- pełnosprawnym udziału w procedurze wyborczej. Analizie zostały poddane dane staty- styczne (Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2002 r., 2011 r.) akty normatywne z zakresu prawa wyborczego, prawa ubezpieczeń, poglądy doktryny. Roz- ważania zostały uzupełnione prezentacją przykładów z praktyki realizacji praw wybor- czych niepełnosprawnych. Nowelizację Kodeksu wyborczego wprowadzona ustawą z 11 stycznia 2018 r. poprzez dodanie § 2a do art. 52 – moim zdaniem – należy ocenić pozy- tywnie. Uważam, że polskie prawo wyborcze przyjmuje prawną definicję niepełnospraw- ności. Artykuł kończy postulat de lege ferenda.

REFERENCES:

Literature:

 • Błaszczak A., Zbieranek J., Gwarancje korzystania z czynnego prawa wyborczego przez osoby
  z niepełnosprawnościami i osoby starsze w praktyce wyborów parlamentarnych 2011 –
  wybrane zagadnienia, „Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich. Źródła” 2012, nr 8.
 • Borski M., Czy głosowanie przez pełnomocnika może być antidotum na przymusową absencję wyborczą osób niepełnosprawnych?, „Roczniki Administracji i Prawa” 2016,
  nr XVI (1).
 • Celebańska D., Gawlik K., Nadwaga i otyłość a występowanie bólów kręgosłupa u studentek fizjoterapii, „Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu” 2018, nr 63.
 • Czaplicki K.W., O potrzebie stabilności prawa wyborczego. Wybrane problemy, Wykłady im.
  Prof. dr Wacława Komarnickiego. Wykład 2, red. A. Frydrych, A. Sokala Toruń 2009.
 • Jankowska M., Czy alternatywne metody głosowania i inne ułatwienia wyborcze mogą
  rozwiązać problem przymusowej absencji wyborczej? Refleksje i spostrzeżenia osoby niepełnosprawnej w świetle wyborów samorządowych 2014, „Polityka i Społeczeństwo” 2015, nr 3 (13).
 • Kołodziej D., Społeczne kwestie w funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych, „Społeczeństwo i Rodzina” 2012, nr 3 (32).
 • Korycki K., Alternatywne techniki głosowania a frekwencja wyborcza, „Studia Wyborcze” 2017, t. 23.
 • Lubaczewska A., Gwarancje realizacji czynnego i biernego prawa wyborczego, [w:] Demokratyczne standardy prawa wyborczego Rzeczypospolitej Polskiej. Teoria i prakty-
  ka, red. F. Rymarz, Warszawa 2005.
 • Maj E., Sytuacja społeczna oraz prawna ochrona osób starszych, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2012, r. LXXIV, z. 3.
 • Miszczak E., Niepełnosprawność wśród ludzi starszych, [w:] Osoby niepełnosprawne w społe-
  czeństwie polskim okresu transformacji, red. B. Skrętowicz, M. Komorska, Lublin 2008.
 • Perchla-Włosik A., Wywiad z Jarosławem Dudą, Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej z czerwca
  2015 r., „Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania” 2015, nr 2 (15).
 • Rakowska-Trela A., Komentarz do art. 52, [w:] Kodeks wyborczy. Komentarz do zmian
  2018, red. A. Rakowska-Trela, K. Składowski, Warszawa 2018.
 • Roguska B., Zbieranek J., Ułatwienia w głosowaniu – wiedza, opinie i oczekiwania Polaków, „Studia Wyborcze” 2014, t. 18.
 • Tuszyński K., Kierzek A., Możliwości obniżenia wydatków indywidualnych osób niepełno-
  sprawnych na leczenie i rehabilitację, „Współczesne Pielęgniarstwo i Ochrona Zdrowia” 2014, z. 3, nr 4.
 • Wróblewski M., Prawo wyborcze a Konstytucja z perspektywy Rzecznika Praw Obywa-
  telskich, [w:] Zmiana ordynacji wyborczej a zmiana Konstytucji. Międzynarodowa
  Konferencja Naukowa, Rzeszów, 3–4 marca 2008 r., red. S. Grabowska, R. Grabowski, Rzeszów 2008.
 • Zbieranek J., Komentarz do art. 52, [w:] Kodeks wyborczy. Komentarz, red. K.W. Czaplicki, B. Dauter, S.J. Jaworski, A. Kisielewicz, F. Rymarz, J. Zbieranek, Warszawa 2018.
 • Zbieranek J., Nowe procedury: głosowanie korespondencyjne i przez pełnomocnika, [w:]
  Kodeks wyborczy. Wstępna ocena, red. K. Skotnicki, Warszawa 2011.
 • Zbieranek J., Problematyka lokali wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców nie-
  pełnosprawnych w wyborach samorządowych 2014 r. w świetle działań Rzecznika Praw
  Obywatelskich, „Polityka i Społeczeństwo” 2015, nr 3 (13).
 • Zoll A., Prawa wyborcze w świetle doświadczeń Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, [w:]
  Demokratyczne standardy prawa wyborczego Rzeczypospolitej Polskiej. Teoria i praktyka, red. F. Rymarz, Warszawa 2005.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart