Author: Vitaliy Kovalchuk
E-mail: vitalii.b.kovalchuk@lpnu.ua
Institution: Uniwersytet Narodowy „Politechnika Lwowska”
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7523-2098
Author: Iryna Sofinska
E-mail: iryna.d.sofinska@lpnu.ua
Institution: Uniwersytet Narodowy „Politechnika Lwowska”
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3853-7626
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 131-142
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2020.01.08
PDF: ppk/53/ppk5308.pdf

In this article, we write about the key principles of decentralization of state power and peculiarities of its realization in conditions of democratic transformation (experience of Ukraine). Decentralization became a real megatrend of the XX and probably XXI centuries (at least in Ukraine). First of all because of the ever-increasing interest of people in the role of civil society and the private sector as the primary partners of the state and local self-government bodies to search for new methods, instruments and approaches to solve local issues at the level of their emergence. Decentralization as a process involves, first of all, restructuring, review of procedures and redistribution of powers to increase the competitiveness of territorial communities, to strengthen democracy and effectively address local issues at the level of their emergence. At the time of globalization, decentralization has become its foundation, as it increases the weight of local rule-making and the importance of relationships at the international, national, regional and local levels through the practical application of the principle of subsidiarity.

Zasady decentralizacji władzy i przykłady jej realizacji w warunkach demokratycznej transformacji: doświadczenie Ukrainy

Celem tego artykułu jest analiza podstawowych zasad decentralizacji władzy i przykłady jej realizacji w warunkach demokratycznej transformacji (doświadczenie Ukrainy). Decentralizacja stała się megatrendem XX i prawdopodobnie XXI wieku (przynajmniej na Ukrainie) ze względu na stale rosnące zainteresowanie ludzi rolą społeczeństwa obywatelskiego i sektora prywatnego jako podstawowych partnerów administracji publicznej i samorządu lokalnego w aktywnym poszukiwaniu nowych metod i podejść do rozwiązywania problemów o znaczeniu lokalnym na poziomie ich powstawania. Treść artykułu odpowiada na pytania związane z powyższymi kwestiami oraz pozwala wyciągnąć wnioski, że skuteczna decentralizacja niewątpliwie wskazuje na potrzebę tworzenia wspólnot terytorialnych, wystarczająco stabilnych na wyzwania demograficzne i gospodarcze, w których możliwe jest stworzenie (zapewnienie) bezpiecznych i komfortowych warunków dla miejsca zamieszkania i statusu każdego mieszkańca.

REFERENCES:

Literature:

 • Батанов О.В., Муніципальна влада в Україні. Проблеми теорії та практики, Київ 2010.
  Cohen J.M., Peterson S.B., Administrative decentralization: strategies for developing countries.
  West Hartford, Connecticut 1999.
 • Decentralization: A Sampling of Definitions, UNDP Working paper, 1999.
 • Децентралізація влади: порядок денний на середньострокову перспективу, аналіт.
  доп. Я.А. Жаліло, О.В. Шевченко, В.В. Романова, et al., наук. ред. Я. А. Жаліла,
  Київ 2019.
 • Municipal Finances: A Handbook for Local Governments, red. C. Farvacque-Vitkovic,
  M. Kopanyi, International Bank for Reconstruction and Development, The World
  Bank 2014.
 • Панейко Ю., Теоретичні основи самоврядування, Мюнхен 1963.
 • Погорілко В.Ф., Баймуратов М.О., Бальций Ю.Ю. et al., Муніципальне право Украї-
  ни: 2-ге вид. доп., Київ 2009.
 • Romanova, V., Umland, A., Ukraine’s Decentralization Reforms Since 2014: Initial Achievements
  and Future Challenges, Chatham House Research Paper, September 2019,
  https://www.chathamhouse.org/publication/ukraine-s-decentralization-reforms-
  2014-initial-achievements-and-future-challenges
 • Samorządy w procesie decentralizacji władzy publicznei, red. M. Chrzanowski, J. Sobczak,
  Lublin 2017.
 • Софінська І., Принцип субсидіарності у місцевому самоврядуванні України та країн
  Європейського Союзу, Львів 2014.
 • Софінська І., Міжнародно-правові стандарти місцевого самоврядування, Львів 2016.
 • Ткачук А., Автор реформи децентралізації Анатолій Ткачук: «Зараз не можна змі-
  нювати Конституцію. Посилимо регіони — втратимо країну», https://www.csi.
  org.ua/news/avtor-reformy-detsentralizatsiyi-anatolij-tkachuk-zaraz-ne-mozhnazminyuvaty-
  konstytutsiyu-posylymo-regiony-vtratymo-krayinu.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart