Author: Radosław Grabowski
E-mail: rgrabowski@ur.edu.pl
Institution: College of Social Sciences University of Rzeszow
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3362-7363
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 75-86
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2020.05.05
PDF: ppk/57/ppk5705.pdf

The Polish National Assembly is a constitutional governing body, endowed with unique powers that cannot be exercised by any other body. However, the status of the Assembly as a separate state organ raises doubts. Since the restoration of the Assembly, its position in the system has changed significantly, which was related to the multiple modification of the competences of this organ. The evolution of this organ in 1989-2020 allows treating it as an interesting research case. Especially since the competences of the National Assembly are crucial for ensuring the continuity of state power.

Ewolucja organu konstytucyjnego na przykładzie polskiego Zgromadzenia Narodowego

Polskie Zgromadzenie Narodowe jest konstytucyjnym organem władzy, wyposażonym w unikalne kompetencje, których nie może wykonać żaden inny organ. Status Zgromadzenia jako odrębnego organu państwa budzi jednak wątpliwości. Od czasu przywrócenia Zgromadzenia jego pozycja ustrojowa zmieniła się w sposób znaczący, co było związane z wielokrotną modyfikacją kompetencji tego organu. Ewolucja tego organu w okresie 1989-2020 pozwala traktować jako interesujący przypadek badawczy. Zwłaszcza, że kompetencje Zgromadzenia Narodowego należą do kluczowych dla zapewnienia ciągłości władzy w państwie.

REFERENCES:

  • Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warsaw 2012.
  • Gdulewicz E., Zgromadzenie Narodowe, [in:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz encyklopedyczny, eds. W. Skrzydło, S. Grabowska, R. Grabowski, Warsaw 2009.
  • Górecki D., Uwagi o charakterze Zgromadzenia Narodowego, [in:] Minikomentarz dla maksiprofesora. Księga jubileuszowa profesora Leszka Garlickiego, ed. M. Zubik, Warsaw 2017.
  • Grabowski R., Zasady zmiany konstytucji w projektach polskiej ustawy zasadniczej rozpatrywanych przez Zgromadzenie Narodowe oraz w aktach prawnych w latach 19921997, [in:] Współczesne wyzwania państwa i prawa. Księga jubileuszowa prof. Jerzego Jaskiernii z okazji 45-lecia pracy naukowej, eds. Ł. Baratyński, P. Ramiączek, K. Spryszak, Toruń 2017.
  • Krukowski S., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1921 r., [in:] Konstytucje Polski. Studia monograficzne z dziejów polskiego konstytucjonalizmu, ed. M. Kallasa, Warsaw 1990.
  • Majchrzak G., Prezydent nie wszystkich Polaków, https://dzieje.pl/artykuly-historyczne/prezydent-nie-wszystkich-polakow
  • Marszałek-Kawa J., Pozycja ustrojowa i funkcje Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej po akcesji do Unii Europejskiej, Warszawa 2012.
  • Pastuszko G., Kompetencje Zgromadzenia Narodowego, “Państwo i Prawo” 2015, No. 5. Skotnicki K., Zgromadzenie Narodowe, [in:] Zagadnienia współczesnego prawa konstytucyjnego, ed. A. Pułło, Gdańsk 1993.
  • Skrzydło W., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warsaw 2013.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart