Author: Krzysztof Sidorkiewicz
E-mail: k.sidorkiewicz@pwsz.elblag.pl
Institution: State University of Applied Sciences in Elbląg
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6130-2526
Author: Piotr Uziębło
E-mail: piotr.uzieblo@ug.edu.pl
Institution: University of Gdansk
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2473-9240
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 127-138
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2020.05.09
PDF: ppk/57/ppk5709.pdf

The main goal of that article is to assess the impact of the new solutions on changes in the legal regulation of Elbląg, where such an initiative has been already in place since 2014, and examine whether the practice of using this mechanism of social participation has led to new changes. The amendment of the Act on the Commune Self-Government has not caused a significant qualitative change. Admittedly, the number of signatures required for a civic proposal was reduced, and - although only after the voivode’s intervention - the time limit for their collection was removed, negative elements can still be observed, such as the lack of imposing an obligation on city officials to assist in preparing a draft resolution. In addition to that, attention should be paid to the need for introducing educational and information activities, the lack of which can often lead to non-application of regulations in practice, even those that are of high quality.

Implementacja ustawowej regulacji instytucji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej na przykładzie miasta Elbląga

Celem niniejszego artykułu jest ocena wpływu jaki nowe rozwiązania w zakresie inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców miały na zmiany w regulacji prawnej Elbląga. W mieście tym inicjatywa taka występowała już od 2014 r. Kluczowe znaczenie ma odpowiedź na pytanie, czy dzięki zmianom legislacyjnym doszło do zmian w praktyce korzystania z tego mechanizmu partycypacji społecznej. Badania potwierdzają, że nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym nie spowodowała istotnego „skoku” jakościowego. Co prawda zmniejszoną wymaganą liczbę podpisów pod projektem obywatelskim i - choć dopiero po interwencji wojewody - zlikwidowano limit czasowy na ich zebranie, to pojawiły się też elementy negatywne, chociażby brak nałożenia na urzędników miejskich obowiązku pomocy przy przygotowaniu projektu uchwały. Dla zwiększenia znaczenia tej instytucji, poza ukształtowaniem normatywnym, konieczne jest też poszerzenie działalności edukacyjnej czy informacyjnej, gdyż jej brak prowadzi do braku stosowania obecnych regulacji w praktyce ustrojowej, nawet jeśli będą się one wyróżniały pozytywnie.

REFERENCES:

  • Baranowska-Zając W., Instytucje społeczeństwa obywatelskiego w świetle nowelizacji samorządowych ustaw ustrojowych z 11 stycznia 2018 r., “Studia Prawnoustrojowe” 2019, No. 44.
  • Glejt-Uziębło P., Uziębło P., Kilka uwag o „nowych” instrumentach partycypacji mieszkańców na poziomie samorządowym, [in:] Dookoła Wojtek…: księga pamiątkowa poświęcona Doktorowi Arturowi Wojciechowi Preisnerowi, eds. R. Balicki, M. Jabłoński, Wrocław 2018.
  • Kłucińska P., Sześciło D., Wilk B., Nowy model demokracji samorządowej - uwagi na tle zmian w ustawach samorządowych wprowadzonych ustawą z 11 stycznia 2018 r., “Samorząd Terytorialny” 2018, No. 10.
  • Marchaj R., Uwagi do art. 41a, [in:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, ed. II, ed. B. Dolnicki, Warsaw 2018.
  • Sidorkiewicz K., Partycypacja mieszkańców na poziomie lokalnym - przykład Elbląga, “Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2016, No. 4.
  • Śwital P., Prawne formy włączenia obywateli w tworzenie aktów prawa miejscowego, “Civitas et Lex” 2019, vol. 24, No. 4.
  • Ziółkowski D., Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza jako instrument partycypacji społecznej, “Studia Iuridica” 2018, No. 77.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart