Author: Sebastian Kubas
Institution: University of Silesia in Katowice
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7609-4002
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 351-364
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2020.05.26
PDF: ppk/57/ppk5726.pdf

The Constitutional Court has functioned in Hungary since 1989. Its activity shaped the frame of democratic state of law and influenced the constitutional order in Hungary. In 2011 the National Assembly passed the new Act on the Constitutional Court that replaced a previous one from 1989. The provisions of the Act and the Fundamental Law reduced the role and position of the Court as a separated body in the tripartite power division. The reduction of competences is accompanied by the diminishing of the concluded cases as well.

Pozycja i działalność Sądu Konstytucyjnego Węgier w latach 2011-2019

Węgierski Sąd Konstytucyjny został ustanowiony w tym kraju w 1989 roku. Jego działalność pozwoliła na ukształtowanie podstaw demokratycznego państwa prawa i porządku konstytucyjnego Węgier. W 2011 roku węgierski parlament przyjął nową ustawę o Sądzie Konstytucyjnym, która zastąpiła pochodzącą z 1989 roku. Przepisy nowej ustawy oraz Fundamentalnego Prawa ograniczyły rolę i pozycję Sądu Konstytucyjnego jako niezależnego organu władzy mieszczącego się w węgierskim trójpodziale władzy. Ograniczeniu uległ zakres kompetencji, ale i liczba zakończonych spraw rozpatrywanych przez Sąd.

REFERENCES:

 • Brodziński W., System konstytucyjny Węgier, Warsaw 2003.
 • Brunner G., Structure and Proceedings of the Hungarian Constitutional Judiciary, [in:] Constitutional Judiciary in a New Democracy. The Hungarian Constitutional Court, eds. L. Solyom, S.G. Breyer, Michgan 2000.
 • Chronowski N., Varju M., Bárd P., Sulyok G., Hungary: Constitutional (R)evolution or Regression?, [in:] National Constitutions in European and Global Governance: Democracy, Rights, the Rule of Law, eds. A. Albi, S. Bardutzky, the Hague 2019, https://link.springer.com/content/pdf/bfm%3A978-94-6265-273-6%2F1.pdf (17.02.2020).
 • Czyż A., Kubas S., Doświadczenia węgierskiej transformacji ustrojowej - od Jánosá Kádára do Viktora Orbána, Katowice 2011.
 • Ferejohn J., Pasquino P., Constitutional Courts as Deliberative Institutions: Toward an Institutional Theory of Constitutional Justice, [in:] Constitutional Justice, East and West. Democratic Legitimacy and Constitutional Courts in Post-Communist Europe in a Comparative Perspective, eds. W. Sadurski, the Hague-London-New York 2002.
 • Garlicki L., Prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warsaw 2011.
 • Granat M., Sądowa kontrola konstytucyjności prawa w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, Warsaw 2003.
 • Halamai G., The Hungarian Approach to Constitutional Review: The End of Activism? The First Decade of the Hungarian Constitutional Court, [in:] Constitutional Justice, East and West Democratic Legitimacy and Constitutional Courts in Post-Communist Europe in a Comparative Perspective, ed. W. Sadurski, Hague-London-New York 2002.
 • Halász I., Grabowski R., Hungarian understanding of the division of powers, “Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2016, No. 6.
 • Kelemen K., The Hungarian Constitutional Court in the New Constitutional Framework, http://www.academia.edu/1760644/The_Hungarian_Constitutional_Court_in_the_new_constitutional_framework (12.02.2020).
 • Ludwikowska A., Sądownictwo konstytucyjne w Europie Środkowo-Wschodniej, Toruń 2002.
 • Rousseau D., Sądownictwo konstytucyjne w Europie, Warsaw 1999.
 • Wojtyczek K., Sądownictwo konstytucyjne w Polsce. Wybrane zagadnienia, Warsaw 2003.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart