Author: Andrzej Bisztyga
Institution: University of Zielona Góra
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6579-9656
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 45-53
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2020.06.03
PDF: ppk/58/ppk5803.pdf

On the basis of the Constitution of the Republic of Poland, the binding effect of the result of the vote in a nationwide referendum depends on attainment the attendance threshold. This threshold was determined as participation in a referendum of more than half of persons entitled to vote. The systemic argumentation in favor of establishing this threshold proves to be weak and unconvincing. The constitutional regulation is characterised in this scope by inconsistency in the form of not covering the constitutional referendum by the requirement of the attendance threshold. Furthermore, the desire to ensure the legal effectiveness of the outcome of the vote in the referendum results in extending time of the vote in the referendum. The conclusion includes the proposal to introduce an amendment to the Constitution consisting in resigning from the threshold in question.

Krytyka progu frekwencyjnego w referendum ogólnokrajowym

Na gruncie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej moc wiążąca wyniku głosowania w referendum ogólnokrajowym jest uzależniona od osiągnięcia progu frekwencyjnego. Próg ten został określony jako udział w referendum więcej niż połowy uprawnionych do głosowania. Ustrojowa argumentacja na rzecz ustanowienia tego progu przedstawia się jako słaba i nieprzekonująca. Konstytucyjną regulację cechuje w tym zakresie niekonsekwencja w postaci nieobjęcia referendum konstytucyjnego wymogiem progu frekwencyjnego. Ponadto, chęć zapewnienia skuteczności prawnej wyniku głosowania w referendum skutkuje wydłużaniem czasu głosowania w referendum. W konkluzji sformułowany został postulat zmiany Konstytucji polegający na rezygnacji z przedmiotowego progu.

REFERENCES:

 • Banaszak B., Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych, Kraków 2004.
 • Bisztyga A., Czy potrzebne są zmiany w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej?, “Zeszyt Naukowy Katedry Prawa i Administracji Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej” 1997, No. 32.
 • Bisztyga A., O referendum jako elemencie procesu tworzenia prawa, [in:] Konstytucjonalizm a doktryny prawne. Najnowsze kierunki badań, ed. R. Małajny, Katowice 2008.
 • Debata w redakcji Gazety Prawnej z udziałem B. Banaszaka, A. Bisztygi, R. Kalisza i J. Stępnia, “Gazeta Prawna”, 11.04.2006.
 • Dębicki M., Referendum: iluzja czy realność bezpośredniej demokracji, “Rzeczpospolita” 1995, No. 282.
 • Garlicki L., Komentarz do artykułu 125 Konstytucji RP, [in:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, vol. 2, ed. L. Garlicki, Warsaw 2001.
 • Jabłoński M., Polskie referendum akcesyjne, Wrocław 2007.
 • Kmiecik R., Uwagi krytyczne o trybie przygotowania i uchwalenia ustawy zasadniczej
 • (w związku z uchwaleniem projektu Konstytucji RP z 16 I 1997), “Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, Projekt konstytucji. Wartości i prawo, Sectio G”, vol. XLIV, Lublin 1997.
 • Marszałek-Kawa J., Plecka D. (eds.), Dictionary of Political Knowledge, Toruń 2019.
 • Wawrzyniak J., Aksjologia referendum konstytucyjnego, [in:] Referendum konstytucyjne
 • w Polsce, ed. M. Staszewski, Warsaw 1997.
 • Zieliński E., Referendum w państwie demokratycznym, [in:] Referendum w Polsce współczesnej, eds. D. Waniek, M. Staszewski, Warsaw 1995.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart