Wymogi formalne:
      Teksty należy nadsyłać w postaci wydruku (jeden egzemplarz) i w formie elektronicznej - preferowany format MS Word*, AmiPro*, WordPerfect - z dołączonym oświadczeniem o oryginalności pracy oraz o tym, że nie uczestniczy ona aktualnie w innym postępowaniu wydawniczym. Konieczne jest także umieszczenie dokładnego adresu do korespondencji i adresu mailowego oraz informacji o autorze, w której powinny być podane: stopień/tytuł naukowy, zajmowane stanowisko, miejsce pracy, adres e-mail oraz ORCID ID: https://orcid.org/XXXX-XXXX-XXXX-XXXX. Zostanie to wykorzystane w pierwszym przypisie artykułu. Ponadto nadsyłany artykuł musi być opatrzony: 

 1. abstraktem do 500 znaków; w sposób syntetyczny i klarowny wskazującym cele, metody analizy oraz główne wnioski, eksponując wartość dodaną dla podjętej problematyki (w języku polskim i angielskim), 
 2. tytułem w języku angielskim,
 3. wykazem wybranych przez Autora słów kluczowych (w języku polskim i angielskim), 
 4. wykazem wykorzystanej w tekście literatury. 

      Redakcja „Przeglądu Prawa Konstytucyjnego” informuje, iż w celu przeciwdziałania ghostwriting i guest authorship wprowadzono odpowiednie procedury związane z zaporą ghostwritingGhostwriting oraz guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.). 
      Z ghostwriting mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.
      Z guest authorship (honorary authorship) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji. 
      Ponadto Redakcja PPK będzie dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce. 
      Dlatego też Redakcja PPK wymaga od Autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych Autorów w powstanie publikacji (z podaniem afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji). Autor ponosi również odpowiedzialność za zgłoszoną publikację.

Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do ich redagowania i skracania.

      Teksty do publikacji na łamach PPK należy zgłaszać poprzez system Editorial, dostępny na stronie internetowej: https://www.editorialsystem.com/ppk lub na stronie czasopisma: https://czasopisma.marszalek.com.pl/10-15804/ppk.

Artykuł, raport z badań czy komunikat powinien liczyć do 20 000 znaków, włączając tekst właściwy, tabele i wykresy oraz przypisy. Recenzja, glosa, opinia powinny zawierać do 10 000 znaków. Sprawozdanie, nota powinny zawierać do 8 000 znaków. Prosimy o zachowanie szerokiego marginesu i podwójnej interlinii, bez wstawiania śródtytułów.

      Format przypisów bibliograficznych (op.cit.; ibidem):

 • książka - M. Weber, Etyka protestancka a duch kapitalizmu, Lublin 1993.
 • tekst w pracy zbiorowej - J.Ł. Grzelak, Dylematy społeczne, [w:] Psychologia ekonomiczna, red. T. Tyszek, Gdańsk 2004, s. 265.
 • artykuł w czasopiśmie - T. Szlendak, Techno-dzieci końca ery industrialnej, „Studia Socjologiczne” 1994, nr 1, s. 128.
 • Internet, jako źródło informacji, wygrywa z telewizją i prasą, www.internetstats.pl (27.02.2010).
 • powtórzenie:
  • J. Kowalski, op.cit., s. 12 (gdy ponownie powoływana jest tylko jedna publikacja danego autora).
  • J. Kowalski, Zależności pomiędzy..., s. 23-34 (gdy ponownie powoływana jest jedna z kilku publikacji danego autora).
 • Akty prawne: Ustawa z 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe, (Dz.U. Nr 5 poz. 24 ze zm.)

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart