Teksty do publikacji na łamach PPK należy zgłaszać poprzez system Editorial, dostępny na stronie internetowej: https://www.editorialsystem.com/ppk lub na stronie czasopisma: https://czasopisma.marszalek.com.pl/10-15804/ppk.

Wymogi formalne:

Teksty należy przygotować w formie elektronicznej - preferowany format MS Word*, AmiPro*, WordPerfect.

Konieczne jest podanie:

 • adresu do korespondencji, w celu przesłania egzemplarza autorskiego
 • informacji o autorze:
  • ORCID ID: https://orcid.org/XXXX-XXXX-XXXX-XXXX,
  • stopnia / tytułu naukowego,
  • afiliacji,
  • adresu e-mail.

Nadsyłany artykuł musi posiadać:

 • abstrakt do 500 znaków; w sposób syntetyczny i klarowny wskazującym cele, metody analizy oraz główne wnioski, eksponując wartość dodaną dla podjętej problematyki (w języku polskim i angielskim),
 • tytuł w języku angielskim,
 • wykaz wybranych przez Autora słów kluczowych (w języku polskim i angielskim),
 • wykaz wykorzystanej w tekście literatury.
 1. Artykuł, raport z badań czy komunikat powinien liczyć do 20 000 znaków, włączając tekst właściwy, tabele i wykresy oraz przypisy.
 2. Recenzja, glosa, opinia powinny zawierać do 10 000 znaków.
 3. Sprawozdanie, nota powinny zawierać do 8 000 znaków.

Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do ich redagowania i skracania.

Redakcja nie publikuje tekstów w częściach.

Redakcja nie przyjmuje kolejnego tekstu tego samego Autora dopóki nie zostanie zakończone postępowanie publikacyjne wcześniej zgłoszonego tekstu tegoż Autora. Opublikowanie tekstu w czasopiśmie uważa się za zakończenie postępowania publikacyjnego.

Redakcja dokonując wyboru tekstów do publikacji kieruje się kolejnością zgłoszenia tekstów, z zachowaniem zasady pierwszeństwa publikacji teksów o szczególnie istotnej problematyce z zakresu prawa konstytucyjnego i systemów politycznych.

Format przypisów bibliograficznych (op.cit.; ibidem):

 • książka - M. Weber, Etyka protestancka a duch kapitalizmu, Lublin 1993.
 • tekst w pracy zbiorowej - J.Ł. Grzelak, Dylematy społeczne, [w:] Psychologia ekonomiczna, red. T. Tyszek, Gdańsk 2004, s. 265.
 • artykuł w czasopiśmie - T. Szlendak, Techno-dzieci końca ery industrialnej, „Studia Socjologiczne” 1994, nr 1, s. 128.
 • Internet, jako źródło informacji, wygrywa z telewizją i prasą, www.internetstats.pl (27.02.2010).
 • powtórzenie:
  • J. Kowalski, op.cit., s. 12 (gdy ponownie powoływana jest tylko jedna publikacja danego autora).
  • J. Kowalski, Zależności pomiędzy..., s. 23-34 (gdy ponownie powoływana jest jedna z kilku publikacji danego autora).
 • Akty prawne: Ustawa z 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe, (Dz.U. Nr 5 poz. 24 ze zm.)

Redakcja „Przeglądu Prawa Konstytucyjnego” informuje, iż w celu przeciwdziałania ghostwriting i guest authorship wprowadzono odpowiednie procedury związane z zaporą ghostwriting. Ghostwriting oraz guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

Z ghostwriting mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.

Z guest authorship (honorary authorship) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.

Ponadto Redakcja PPK będzie dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

Dlatego też Redakcja PPK wymaga od Autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych Autorów w powstanie publikacji (z podaniem afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji). Autor ponosi również odpowiedzialność za zgłoszoną publikację.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart