Author: Ivan Pankevych
E-mail: ipankevych@gmail.com
Institution: Uniwersytet Zielonogórski
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2826-9610
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 187-201
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2020.02.10
PDF: ppk/54/ppk5410.pdf

Under modern conditions elections are an integral part of social life of every state. They determine the level of democratism of a state system and constitute the basic form of ex- ercising the sovereign power of the nation. Elections are the foundations of a democrat- ic political system and a guarantee that interests of various social groups are represent- ed in state organs. Under Ukrainian legislation a special place is occupied by personal voting. Nevertheless, voting by correspondence and voting by proxy are not at all in- consistent with personal voting. The thorough analysis of the possibility to apply voting by correspondence and voting by proxy in all types of elections in Ukraine allows for the conclusion that providing for this option by the legislator would have a positive impact on democratisation in Ukraine. It would therefore be necessary to make an amendment to electoral law by establishing precise criteria of membership to the category of voters that would be entitled to cast their vote by correspondence and/or by proxy. It also would be recommendable to increase the legal responsibility of the participants in electoral pro- cesses for breaching electoral laws. Above all, it would be necessary to develop effective legal mechanisms that would enable to enforce legal responsibility, including the crim- inal liability. The indicated measures would result in eliminating the unlawful control over electoral processes, as well as in diminishing the electoral absenteeism, which in turn would enhance the legitimacy of power.

Głosowanie korespondencyjne i głosowanie przez pełnomocnika: doświadczenie światowe a realia ukraińskie

We współczesnych warunkach wybory są integralną częścią życia społecznego każdego państwa. Wybory wyznaczają poziom demokratyzmu ustroju państwowego i są podsta- wową formą realizacji suwerennej władzy narodu; stanowią fundament demokratyczne- go systemu politycznego, gwarancję przedstawicielstwa interesów różnych grup społecz- nych w organach władzy państwowej. Szczególne miejsce w ukraińskim ustawodawstwie wyborczym zajmuje głosowanie osobiste. Rodzajami głosowania, które nie są sprzecz- ne z zasadą głosowania osobistego, jest głosowanie korespondencyjne oraz głosowanie przez pełnomocnika. Szczegółowa analiza możliwości stosowania instytucji głosowa - nia korespondencyjnego oraz głosowania przez pełnomocnika we wszystkich rodzajach wyborów na Ukrainie pozwala wyciągnąć wniosek, że włączenie jej do ustawodawstwa pozytywnie wpłynęłoby na ogólny stan demokratyzacji na Ukrainie. Przede wszystkim należałoby precyzyjnie ustalić kryteria przynależności wyborców do grona osób posia- dających prawo do głosowania korespondencyjnego lub osób, mogących głosować przez pełnomocnika. Warto również zwiększyć odpowiedzialność uczestników procesu wy- borczego za naruszenie prawa wyborczego. Chodzi przede wszystkim o wypracowanie skutecznych mechanizmów pociągnięcia do odpowiedzialności, w tym i karnej. Stoso- wanie wskazanych środków prowadziłoby do wyeliminowania niezgodnej z prawem kontroli procesu wyborczego oraz do zmniejszenia absenteizmu wyborczego, a przez to do umocnienia legitymacji władzy.

REFERENCES:

Literature:

 • 20000 missing votes heighten Birmingham postal fraud fears, „The Times”, 6.05.2005.
 • Buczkowski J., Podstawowe zasady prawa wyborczego III Rzeczypospolitej, Lublin 1998.
 • Голосую на дивані, „Експрес”, 5.03–12.03.2015, № 18 (8003). Фоміна C., Способи та форми голосування на виборах в зарубіжних країнах, „Збірник
  наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені
  Г.С. Сковороди: «Право»” 2014, вип. 21.
 • Калинович В., Сполучені Штати Америки (1176–1917), [w:] Лекції з курсу «Історія
  держави і права зарубіжних країн» для студентів юридичного факультету
  університету, Львів 1965.
 • Мартинюк А., Коментар закону України «Про вибори народних депутатів України»,
  Київ 2006.
 • Шульга-Морская Т., Электронное голосование: опыт и перспективы Швейцарии и
  России, „Адвокат” 2013, № 3.
 • Верховна Рада ухвалила Виборчий кодекс з відкритими списками, http://www.radiosvoboda.org/a/news-kodeks-vybory/30049272.html (9.01.2020).
 • Випадкова реформа: як депутати за відкриті виборчі списки голосували, http://
  www.radiosvoboda.org/a/28840639.html (9.01.2020).
  Выборы 2001 г. в Великобритании: общее и частное, [w:] Великобритания после все-
 • общих выборов 2001 года: результаты и тенденции. Доклады Института Европы, red. В.Н. Шенаев, Москва 2002.
 • Рада підтримала пропозиції Зеленського до заветованого Виборчого кодексу, http://
  www.pravda.com.ua/news/2019/12/19/7235329 (9.01.2020).

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart