Author: Theresa Beiner
E-mail: tmbeiner@ualr.edu
Institution: University of Arkansas at Little Rock
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5465-3507
Author: Peter van den Besselaar
E-mail: p.a.a.vanden.besselaar@vu.nl
Institution: Vrije Universiteit
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8304-8565
Author: Johan Jacquemin
E-mail: jj@univ-tours.fr
Institution: Mohammed VI Polytechnic University, Ben Guerir
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4178-8629
Author: David Budtz Pedersen
E-mail: davidp@hum.aau.dk
Institution: University of Aalborg
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7861-7068
Author: Ismael Rafols
E-mail: i.rafols@cwts.leidenuniv.nl
Institution: Leiden University
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6527-7778
Author: Gunnar Sivertsen
E-mail: gunnar.sivertsen@nifu.no
Institution: Nordic Institute for Studies in Innovation
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1020-3189
Author: Jacek Zrałek
E-mail: jacek.zralek@ us.edu.pl
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2813-8557
Institution: Uniwersytet Śląski
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 153-175
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2020.03.09
PDF: ppk/55/ppk5509.pdf

The text presents the course and conclusions of the discussion on evaluation of re- search in social sciences and humanities. The results of social sciences and human- ities research can, on the one hand, be of significant local importance, and, on the other, require an appropriate international context. These conflicting trends are dif- ficult to balance. A further difficulty is the attempt to reduce the evaluation of re- search results in social sciences and humanities to the effects of publication in ranking journals. This trend gives rise to many pathological phenomena (related, for exam- ple, to the increase in the cost of publication in journals and other ranked publica- tions). The dominance of the ranking system of journals within the framework of financing scientific disciplines has negative impacts on aspects of academic activi- ty beyond the publication of research results. Teaching activities and university re- lations with the wider world may suffer. In the course of the discussion an attempt is made to respond to these threats.

Kontekstowa ewaluacja badań w naukach społecznych i humanistycznych – dyskusja

W tekście przedstawiono przebieg oraz wnioski z dyskusji dotyczącej sposobów ewa- luacji badań naukowych w naukach społecznych i humanistycznych. Wyniki badań w naukach społecznych i humanistycznych z jednej strony mogą mieć istotne znaczenie lokalne, a z drugiej wymagają odpowiedniego kontekstu międzynarodowego. Te koli- dujące tendencje trudne są do pogodzenia. Kolejna trudność polega na próbie sprowa- dzenia oceny wyników badań naukowych w naukach społecznych i humanistycznych do efektów publikacji w czasopismach punktowanych. Trend ten powoduje powstanie wielu zjawisk patologicznych (związanych przykładowo ze wzrostem kosztów publika- cji w czasopismach punktowanych). Dominacja systemu oceny punktowej czasopism w ramach finansowania nauki wpływa z kolei negatywnie na inne aspekty działalno- ści akademickiej niż publikacja wyników badań. Ucierpieć może działalność dydak- tyczna oraz kontakty uczelni ze światem zewnętrznym. W toku dyskusji próbowano odpowiedzieć na powyższe zagrożenia.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart