Author: Małgorzata Babula
Institution: WSPiA University of Rzeszów (Poland)
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 186-198
DOI Address: http://dx.doi.org/10.15804/ppsy2017112
PDF: ppsy/46-1/ppsy2017112.pdf

Nowadays peace became scarce. Expanding conflicts, terrorist attacks and the uncertainty so common to today's times put in question the value that was won after many years of war. The Constitution is free from regulations treating directly about peace. There are only few references to it. Perhaps, peace is a luxury for which we have to fight, and neither a right that must be protected nor freedom which we can/should use. Maybe it is not supposed to be talked about the right to peace, but about some kind of a privilege. Therefore, it would be necessary to admit, that there is a mistake done already in the subject of this paper. This area seems also to be interesting especially, when moving the optics and focusing on the actions and declarations of heads of states while implementing the common political objectives that are at odds with objectives of other/opposite countries. The word war is used like a substitute for terms ‘peace, freedom and prosperity’, or even worse, like a way to it. 

 • Blaszke, M. (2013). "Projekt wiecznego pokoju: de Saint-Pierre, Rousseau, Kant". Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich, 13, pp. 93-108. Retrieved from: https://goo.gl/HWQqNl
 • Brander P, Gomes R., Ken E., Lemineur M.L., Oliveira B., Ondrackova J., Surian A., Suslowa O. (2005). “Edukacja na rzecz praw człowieka i inne zakresy edukacji”. In P. Brander, E. Keen & M.L. Lemineur (Eds.), Kompas. Edukacja o prawach człowieka w pracy z młodzieżą (pp. 26-33). Warszawa: Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA. Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.
 • Charter of Fundamental Rights of the European Union (2000). EUR-Lex. Retrieved from: https://goo.gl/wZRlZt
 • Charter of the United Nations and the Statute of the International Court of Justice (1945). The United Nations. Retrieved from: https://goo.gl/EXjgcw
 • Convention with respect to the Laws and Customs of War on Land (1899/1907). The Yale Law School. Retrieved from: https://goo.gl/uPj5Dt
 • Convention for the Pacific Settlement of International Disputes (1907). The Permanent Court of Arbitration. Retrieved from: https://goo.gl/wfqhZH
 • Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (1950). The European Court of Human Rights. Retrieved from: https://goo.gl/AfVEv0
 • Council Regulation (EC) No 428/2009 (2009). EUR-Lex. Retrieved from: https://goo.gl/WWbHX4
 • Cymerys, K. (2012). “Aksjologia, idee i zasady ogólne Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej”. In J. Jaskiernia (Ed.), Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka. Efektywność mechanizmów ochrony praw człowieka Rady Europy, Unii Europejskiej i OBWE (pp. 493-508). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Declaration on the Preparation of Societies for Life in Peace, A/Res/33/73 (1978). The United Nations. Retrieved from: https://goo.gl/d9QsZZ
 • Declaration on the Right of Peoples to Peace, A/Res/39/11 (1984). The United Nations. Retrieved from: https://goo.gl/gtKKdb
 • “1998/54 Towards a culture of peace”, E/CN.4/RES/1998/54 (1998). The United Nations. Retrieved from: https://goo.gl/G0x8lr
 • Declaration and Programme of Action on a Culture of Peace, A/Res/53/243 (1999). The United Nations. Retrieved from: https://goo.gl/lqm1yg
 • Draft declaration on the right to peace; A/HRC/20/31. The United Nations. Retrieved from: https://goo.gl/blA0zO
 • European Convention on Human Rights (1950). The European Court of Human Rights. Retrieved from: https://goo.gl/AfVEv0
 • Fernandez, C., & Puyana D. (2015). "Envisioning <> within the Human Rights Council". Przegląd Strategiczny, (8). Retrieved from: https://goo.gl/lXZbgX
 • Freeman, M. (2007). Prawa człowieka. Warszawa: Sic!
 • Gronowska, B. (2010). “Systematyka międzynarodowo chronionych praw człowieka”. In: B. Gronowska, T. Jasudowicz, M. Balcerzak, M. Lubiszewski & R. Mizerski (Eds.), Prawa człowieka i ich ochrona (pp. 215-226). Toruń: Wydawnictwo TNOIK Dom Organizatora.
 • International Covenant on Civil and Political Rights (1966). The United Nations. Retrieved from: https://goo.gl/8r7aWY
 • Declarations and Conventions Contained in GA Resolutions. The United Nations. Retrieved from: https://goo.gl/dySRga
 • Jasudowicz, T. (2010).“Granice wymagalności międzynarodowo chronionych praw człowieka”. In: B. Gronowska, T. Jasudowicz; M. Balcerzak, M. Lubiszewski & R. Mizerski (Eds.), Prawa człowieka i ich ochrona (pp. 227-261). Toruń: Wydawnictwo TNOIK Dom Organizatora.
 • Kawula, S. (1980). “Wychowania dla pokoju i w warunkach pokoju”. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy, 6. Retrieved from: https://goo.gl/H0d4dc
 • Kęsoń, T.J. (2014). “Stan wojny a stan wojenny - Zagadnienia formalno-prawne. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 8(2), pp. 143-157.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (1996). Sejm RP. Retrieved from: https://goo.gl/zOTXFv
 • Krzysztofik, E. (2009). Wsparcie pokoju we współczesnych stosunkach międzynarodowych. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska.
 • Kuźmicz, K. (2009). Immanuel Kant jako inspirator polskiej teorii i filozofii prawa w latach 1918-1950. Białystok. Retrieved from: https://goo.gl/B8PT4y
 • Lange, J., Machul-Telus B., Nijakowski L.M., & Łaszkiewicz, K. (2009). Poradnik antydyskryminacyjny dla funkcjonariuszy Policji. Warszawa: Wydział Wydawnictw i Poligrafii Centrum Szkolenia Policji.
 • Łopatka, A. (1991). “Prawo do życia w pokoju”. In R. Wieruszewszki (Ed.), Prawa człowieka. Model prawny (pp. 37-43). Wrocław: Polska Akademia Nauk. Instytut Nauk Prawnych.
 • Perry, D.J., Guillerme, C.F., & Puyana, D.F. (2015). Reaching Shared Meaning for Peace. International Physicians for the Prevention of Nuclear War. Retrieved from: https://goo.gl/ipSGHR
 • Perry, D., Fernández, C., & Puyana, D.F. (2015). “The Right to Life in Peace: An Essential Condition for Realizing the Right to Health”. Health and Human Rights Journal, 17(1), pp. 148-158.
 • Potyrała, A. (2013). “Workshops on draft UN Declaration on the human right to peace”. Przegląd Strategiczny, 1, pp. 265-268.
 • Prokop, K. (2011). Polish constitutional law. Białystok: Temida 2.
 • “Promotion of the right to peace” (2013). United Nations. Retrieved from: https://goo.gl/cGMwG3
 • Redelbach, A. (2000). “Wolność słowa w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka”. Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny, 3, pp. 1-23.
 • Skowroński, A. (2003). “Pojęcie europejskiego prawa pokoju i Bezpieczeństwa”. In L. Łukaszuk & A. Skowroński, Europejskie prawo pokoju i bezpieczeństwa. Materiały i komentarze, (pp. 24-26). Warszawa: Akademia Obrony Narodowej.
 • Skrzydło, W. (2013). Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Sztompka, P. (2009). Socjologia. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak.
 • Universal Declaration on Human Rights (1948). The United Nations. Retrieved from: https://goo.gl/2Qj88
 • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (1967). Sejm RP. Retrieved from: https://goo.gl/5tyNhN
 • The Constitution of the Republic of Poland (1997). Sejm RP. Retrieved from: https://goo.gl/ObQHuY
 • The Constitution of the United States (1787). Constitutionus. Retrieved from: http://constitutionus.com
 • The North-Atlantic Treaty (1949). The North Atlantic Treaty Organization. Retrieved from: https://goo.gl/8Nw2Yd
 • The Open Ended WG on the Right to Peace (2013). “The United Religions Initiative in support of the Right to Peace to create a Culture of Peace, Statement by Patrick Nickisch, Representative of the United Religions Initiative to the United Nations in Geneva”. The United Nations. Retrieved from: https://goo.gl/nJAubA
 • Trusewicz, I., Sawicka, K., & Wardacki, K. (2013.2.16). “Najdziwniejsze podatki świata”. Rzeczpospolita. Retrieved from: http://www.rp.pl/artykul/981561-Najdziwniejsze-podatki-swiata.html#ap-1.
 • Promotion of the right to peace (2013). The United Nations. Retrieved from: https://goo.gl/cGMwG3
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 - Kodeks karny. Sejm RP. Retrieved from: https://goo.gl/dQL0lo
 • Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. - Ustawa o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Sejm RP. Retrieved from: https://goo.gl/5g9xwH
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej. Sejm RP. Retrieved from: https://goo.gl/4gHzV2
 • Załęski, W. (1875). O filozofii krytycznej Kanta w zastosowaniu do nauki prawa. Lwów: Redakcja “Prawnika”. Retrieved from: https://goo.gl/fNHzJ5.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart