Author: Elżbieta Kocowska–Siekierka
Institution: University of Wrocław (Poland)
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 231-241
DOI Address: http://dx.doi.org/10.15804/ppsy2016018
PDF: ppsy/45/ppsy2016018.pdf

Over the last few years the idea of civil society in Poland have grown substantially. This increase allowed local communities to influence the legal and administrative changes leading to a gradual shift in the decision–making processes of local governments. The article presents system of public participation in spatial planning, Revitalisation Statute and Participatory Budget to show how legal changes increase possibilities of local community participating in Poland. 

References:

 • Act of 7 July 1994 on Spatial Planning (1994). Dziennik Ustaw, 15, 139.
 • Act of 27 March 2003 on Spatial Planning and Land Development (2003). Dziennik Ustaw, 80, 717, as amended.
 • Act of 24 April 2003 on public activity and voluntary work (2003). Dziennik Ustaw, 96, 873, as amended.
 • Act of 9 October 2015 on Revitalisation (2015). Dziennik Ustaw, 1777.
 • Bandarzewski, K. (2013). “Ekspertyza dotyczącą aktualnych podstaw prawnych i zmian niezbędnych dla rozwoju budżetów partycypacyjnych na poziomie lokalnym w Polsce”. Masz Głos. Retrieved from http://www.maszglos.pl/wp–content/uploads/2013/09/Ekspertyza–dotyczaca–budzetow–obywatelskich–dr–K.Bandarzewski–.pdf
 • “Budżety Obywatelskie 2015” (2015). Budżety Obywatelskie. Retrieved from http://budzetyobywatelskie.pl/2015–zestawienie–ogolne/
 • Consolidated version of the Treaty on European Union (2012).Official Journal of the European Union, C326.
 • European Charter of Local Self–Government (1985). European Treaty Series, 122.
 • Foundation Napraw Sobie Miasto (no date). Retrived from http://naprawsobiemiasto.eu
 • Gdansk Social Innovation Foundation (no date). Retrived from http://gfis.pl/
 • Jaśkowiec, D. (2012). “Wpływ rad dzielnic na politykę władz samorządowych Krakowa – analiza na wybranych przykładach”. Państwo i Społeczeństwo, 3, pp. 41–60.
 • Krasnowolski, A. (2012) Subsydiarność w prawie i w praktyce samorządowej. Opracowania tematyczne. Warszawa: Kancelaria Senatu – Biuro Analiz i Dokumentacji.
 • Kraszewski, D., & Mojkowski, K. (2014). Budżet obywatelski w Polsce. Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego. Retrieved from http://www.maszglos.pl/wp–content/uploads/2014/03/Budzet–obywatelski–w–Polsce–D.–Kraszewski–K.–Mojkowski.pdf 
 • Leoński, Z., & Szewczyk, M. (2002). Zasady prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego. Bydgoszcz–Poznań: Oficyna Wydawnicza Branta.
 • Leszczyński, M., & Kadłubowski, J. (2016). “Ustawa o rewitalizacji. Praktyczny komentarz”. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa Departament Polityki Przestrzennej. Retrieved from https://mib.gov.pl/files/0/1796888/Ustawaorewitalizacjipraktycznykomentarz.pdf
 • Ministerstwo Rozwoju (2015). “Sejm uchwalił ustawę o rewitalizacji”. Ministerstwo Rozwoju. Retrieved from https://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/sejm–uchwalil–ustawe–o–rewitalizacji/
 • Ostaszewski, K. (2013). Partycypacja społeczna w procesie podejmowania rozstrzygnięć w administracji publicznej. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Państwowa Komisja Wyborcza (2015). “Referendum Ogólnokrajowe 6 września 2015”. Państwowa Komisja Wyborcza. Retrived from http://referendum2015.pkw.gov.pl/341_Polska/02
 • Parszewski, K. (2006). Europejska Karta Samorządu Terytorialnego gwarancją podstaw demokracji lokalnej. Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego 20, pp. 167–180.
 • “Partycypacja społeczna w planowaniu przestrzennym” (2014). Konferencja Towarzystwa Urbanistów Polskich Oddziału w Warszawie oraz Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy. Retrieved from http://www.tup.org.pl/download/O_Warszawa/konferencja/Partycypacja.pdf 
 • Popławska, E. (1996). “Wpływ zasady subsydiarności na przemiany ustrojowe w Polsce”. In D. Milczarek (Ed.), Subsydiarność. Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA.
 • Pudliszak, J., & Wremczuk, N. (2016). “Poznańskie konsultacje społeczne w procesie planowania przestrzennego”. Urbanistyka. Retrieved from http://www.urbanistyka.info/content/pozna%C5%84skie–konsultacje–spo%C5%82eczne–w–procesie–planowania–przestrzennego
 • Rembarz, G., Martyniuk–Pęczek, J. (2015). Przestrzeń publiczna dzielnicy w partycypacyjnym planowaniu strategicznym. Quo vadis, Gdańsku? Mieszkańcy planują swoje miasto. Gdańsk: Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej. Retrieved from http://arch.pg.edu.pl/documents/10613/38907635/QVGdn__www_%20lekka.pdf
 • Schimanek, T. (2015). Partycypacja obywatelska w społeczności lokalnej. Warszawa: FISE Fundacja Inicjatyw Społeczno–Ekonomicznych.
 • Siemiński, W. (2007). “Cele i zasady partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym”. Człowiek i Środowisko 31, pp. 37–59.
 • Siemiński, W., Topczewska, T. (2009) Rewitalizacja miast w Polsce przy wsparciu funduszami UE w latach 2004 – 2008, Warszawa: Difin.
 • Sorychta–Wojszczyk, B. (2015). “Uwarunkowania wykorzystania budżetu obywatelskiego w administracji publicznej w Polsce”. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, 78 (Seria Organizacja i Zarządzanie), pp. 421–430.
 • Springer, F. (2013). Wanna z kolumnadą. Reportaże o polskiej przestrzeni. Warszawa: Czarne.
 • “Statystyki głosowania WBO” (2015). Wrocław.pl. Retrived from https://www.wroclaw.pl/budzet–obywatelski–wroclaw/statystyki–glosowania–wbo–2015
 • Wampler, B. (2007). A Guide to Participatory Budgeting. In A. Shah (Ed.) Participatory Budgeting, The International Bank for Reconstruction and Development (pp. 21–54). Washington, D.C.: The World Bank.
 • “Wrocław Rozmawia” (2014). Wrocław.pl. Retrived from http://www.wroclaw.pl/konsultacje–spoleczne
 • Wudarski, M. (2014). “Partycypacja społeczna w planowaniu przestrzennym, model Poznański”. In Partycypacja społeczna w planowaniu Przestrzennym. Konferencja Towarzystwa Urbanistów Polskich Oddziału w Warszawie oraz Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy. Retrieved from http://www.tup.org.pl/download/O_Warszawa/konferencja/Partycypacja.pdf
 • “Wyniki referendum lokalnego” (2015). Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia. Retrived from http://bip.um.wroc.pl/contents/535

 

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart