Author: Kazimierz Pierzchała
Institution: School of National Economy in Kutno (Poland)
Year of publication: 2015
Source: Show
Pages: 154-170
DOI Address: http://dx.doi.org/10.15804/ppsy2015012
PDF: ppsy/44/ppsy2015012.pdf

The following text shortly outlines some basics terms and difficulties connected with social rehabilitation term of some people who had a staying in the prison; beginning from the short explanation of the term, through highlighting the characteristic of reintegration process, to main problems which a person has when comes back to the society and also some ways of solving them. 

References:

 • Ambrozik, W. (2008a), Proces readaptacji społecznej i jego istota [The beingof social reintegration proces], [In] Resocjalizacja. Teoria i praktyka pedagogiczna [The rehabilitation. The pedagogy theory and practice], Eds. B. Urban, J.M. Stanik, Vol. 2, Warsaw: Pedagogium – Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Ambrozik, W. (2008b). Czynniki społecznej readaptacji byłych przestępców [The factors of ex–prisoners social reintegration], [In] Resocjalizacja. Teoria i praktyka pedagogiczna [The Rehabilitation. The theory and practice], Eds. B. Urban, J.M. Stanik, Vol. 2, Warsaw: Pedagogium–Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Ambrozik, W. (2009). Postępowanie probacyjne z perspektywy pedagogiki resocjalizacyjnej [The probation disposal from the rehabilitation pedagogy prospectives], Probacja, No. 1.
 • Bałandynowicz, A. (2006). Probacja. Resocjalizacja z udziałem społeczeństwa [The probation. The rehabilitation with the society], Warsaw: Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza.
 • Cekiera, Cz. (2008). Opieka i pomoc postpenitencjarna wobec osób uzależnionych od psychostymulantów [The care and post penitentiar help in case of addicted to drugs], [In] Kryminologiczne i penitencjarne aspekty wykonywania kary pozbawienia wolności [The criminal and penitencjar aspects of doing deprivation of liberty], Ed. M. Kuć, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Ciołak, M. Przestępczość i dewiacja. Wybrane koncepcje psychologiczno–socjologiczne [The criminality and deviation. The choosen psychology and sociology concepts], on-line.
 • Ciosek, M. (2003). Psychologia sądowa i penitencjarna [The foresinc and penitetiar psychology], Warsaw: Wyd. LexisNexis.
 • Czapów, Cz., Jedlewski, S. (1971). Pedagogika resocjalizacyjna [The rehabilitation pedagogy], Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Fidelus, A. (2012). Determinanty readaptacji społecznej skazanych [The indicators of imprisoned reintegration], Warsaw: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 • Frączek, A., Kofta, M. (1982). Frustracja i stres psychologiczny [The frustration and psychology stress], [In] Psychologia [The Psychology], Ed. T. Tomaszewski, Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Frączek, A., Zumkley, H. (1993). Socjalizacja a agresja [ The socialisation and agression], Warsaw: Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.
 • Gawęcka, M. (2009). Resocjalizacja w środowisku otwartym. Koincydencja probacji i pracy socjalnej [The rehabilitation in the open environmen Vol. Coicidence of probation and social working], Probacja, No. 34.
 • Giddens, A. (2004). Socjologia [The socjology], Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Gidens, A. (2006). Nowoczesność i tożsamość. Ja i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności [The modernity and identity. I and the socjety in later modernity time], Trans. A. Szulżycka, Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Goodman, N. (2001). Wstęp do socjologii [The introduction to sociology], Trans. J. Polak, J. Ruszkowski, U. Zielińska, Warsaw: Wydawnictwo Zysk i S–ka.
 • Hołyst, B. (2007). Socjologia kryminalistyczna [The crime socjology], Warsaw: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.
 • Internetowy Słownik Języka Polskiego [Internet Dictionary of Polish Language], Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kieszkowska, A. (2009). Metodyka pracy ze skazanymi [The methodology of work with sentenced people], Probacja, No. 2.
 • Konopczyński, M. (1996). Twórcza resocjalizacja – wybrane metody pomocy dzieciom i młodzieży [The creative rehabilitation – chosen methods of helping for chlidren and teenagers], Warsaw: Wydawnictwo Ministerstwo Edukacji Narodowej.
 • Konopczyński, M. (2008). Współczesne kierunki zmian w pedagogice resocjalizacyjnej. Destygmatyzacja dewiantów i kreowanie alternatywnych tożsamości [The current changes in rehbilitation pedagogy. Destigmatism of deviants and cretation of alternatives indetities], [In] Resocjalizacja. Ciągłość i zmiana [The rehabilitation. The permanence and changing], Eds. M. Konopczyński, B.M. Nowak, Warsaw: Wydawnictwo Pedagogium.
 • Konopczyński, M. (2010). Metody twórczej resocjalizacji. Teoria i praktyka wychowawcza [The methods of creative rehabilitation. The education theory and practice], Warsaw: Pedagogium–Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Konopczyński, M. (2013). Kryzys resocjalizacji czy(li) sukces działań pozornych. Refleksje wokół polskiej rzeczywistości resocjalizacyjnej [The rehabilitation crisis or success of sham operation. Reflections around Polish rehabilitation reality], Warsaw: Wydawnictwo Pedagogium.
 • Kubiak–Krzywicka, W. (2008). Resocjalizacja jako konwersja tożsamości dewiacyjnej [The rehabilitation as a conversion dewiant identity], [In] Resocjalizacja. Ciągłość i zmiana [The rehabilitation. The permanence and changing], Eds. M. Konopczyński, B.M. Nowak, Warsaw: Wydawnictwo Pedagogium.
 • Kuć, M. (2013). Prawne podstawy resocjalizacji [The law basic of rehabilitation], 2nd ed., Warsaw: Wydawnictwo C.H.Beck.
 • Maslow, A. (1965). Philosophy of psychology, New York: Viking Press.
 • Maslow, A. (1990). Motywacja i osobowość [The motivation and personality], Trans. P. Sawicka, Warsaw Wydawnictwo PAX.
 • Nuttin, J. (1968). Struktura osobowości [The structure of personality], Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Olechnicki, K., Załęcki, P. (1997). Słownik socjologiczny [The dictionary of sociology], Toruń: Wydawnictwo Graffiti BC.
 • Pierzchała, K. (1994). Refleksje o wychowaniu. Etapy procesu wychowawczego [The thinking of education.The steps of education process], Podkowiański Magazyn Kulturalny, No. 3(6).
 • Pierzchała, K. (1996). Korelaty poczucia powinności i odpowiedzialności u młodzieży [The correlation of feelin duty and responsibility of teenagers], Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Pierzchała, K. (2004–2005). Czynniki wpływające na osobowość ludzką [The factors influenced on human personality], Materiały Seminaryjne No. 29.
 • Pierzchała, K. (2006–2007). Osobowość więźniów. Różnice w osobowości skazanych po raz pierwszy i recydywistów [The personality of prisoners. Differences in sentencee personality], Materiały Seminaryjne Duszpasterstwa Więziennego, No. 30.
 • Pierzchała, K. (2011a). Probacja szansą na normalne życie [Probation as a chance for normal living], Probacja, No. 2.
 • Pierzchała, K. (2011b). Przestępstwo. Probacja alternatywą dla kary pozbawienia wolności [The crime. Probation as an alternative of th eimprisonement], Probacja, No. 4.
 • Pierzchała, K. (2011c). Resocjalizacja więźniów poprzez pracę. Więźniowie na wałach przeciwpowodziowych [The rehabilitation of prisoners by a work. Prisoners on the leeves], [In] Bezpieczeństwo RP w wymiarze narodowym i międzynarodowym [The national security of Poland in national and mulitinational issue], Eds. M. Marszałka, G. Sobolewskiego, T. Konopki, A. Cyran, Kielce: Szkoła Handlowa im. B. Markowskiego w Kielcach.
 • Pierzchała, K. (2012a). Europejskie standardy postępowania w sprawach objętych probacją [European standards of procedures in probation cases], Probacja, No. 1.
 • Pierzchała, K. (2012b). Stosunek osób pozbawionych wolności do posługi religijnej kapelana więziennego w świetle badań [The attitute of prisoners to the role of prison chaplain], Probacja, No. 4.
 • Pierzchała, K. (2013a). Kapelan więzienny w procesie resocjalizacji penitencjarnej [The prison chaplain in the penitentiary rehabilitation proces], Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Pierzchała, K. (2013b). W poszukiwaniu związków pomiędzy zagrożeniem niedostosowania społecznego młodzieży a jakość życia [Looking for connections with social misfiting dangerousity of youngests and the quality of living], [In] W poszukiwaniu jakości życia. Ujęcia interdyscyplinarne [Looking for quality of live. The interdisciplinar issue], red. M. Jasiński, Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku, Białystok 2013.
 • Pierzchała, K. (2014a), Teoria zasłużonej kary. Zarys analityczno–syntetyczny problemu [The theory of due penalty. The analysis and synthesis of the issue], Probacja, No. 4.
 • Pierzchała, K. (2014b). Zarys systemu karnego i penitencjarnego Japonii na początku XXI wieku [The outline of penalty and penitetiar system in Japan], [In] Współczesna Japonia. Dylematy i Wyzwania,[The current Japan. Dilemmas and beliefs] Eds. J. Marszałek–Kawa, K. Skonieczka, Toruń Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Pierzchała, K., Cekiera, Cz. (2008). Zwalczanie patologii społecznych w systemie penitencjarnym Polski i USA [The combat of social pathology in the penitetiary system in Poland and the USA], Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Pierzchała, K., Cekiera, Cz. (2009). Człowiek a patologie społeczne [A man and social pathologies], Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Pospiszyl, K. (1971). Psychologiczna analiza wadliwych postaw społecznych młodzieży [The psychology analysis of disorder social attituted of youngests], Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Stępniak P. (2008a). Pomoc społeczna i pomoc postpenitencjarna jako wsparcie społecznej readaptacji skazanych. Pojęcia, geneza i rozwój [The social and post penitentiary help as a suport of social reintegration of prisoners], [In] Resocjalizacja. Teoria i praktyka pedagogiczna [ The rehabilitation. The theory and pedagogical practice], Eds. B. Urban, J.M. Stanik, Vol. 2, Warsaw: Pedagogium – Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Stępniak, P. (2008b). Opieka i pomoc udzielana nieletnim w usamodzielnieniu [The care and help given to youngests in independence], [In] Resocjalizacja. Teoria i praktyka pedagogiczna [The rehabilitation. The theory and pedagogical practice], Eds. B. Urban, J.M. Stanik, Vol. 2, Warsaw: Pedagogium – Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Szymanowski, T. (1989). Powrót skazanych do społeczeństwa [Coming back of prisoners to the socjety], Warsaw: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Załęski, P.S. (2012). Neoliberalizm i społeczeństwo obywatelskie [Neoliberalism and civil society], Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart