Author: Małgorzata Babula
E-mail: malgorzata.babula@gmail.com
Institution: WSPiA University in Rzeszów
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 709-721
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppsy2018409
PDF: ppsy/47-4/ppsy2018409.pdf

The modern world is opening up to a series of innovations, differences and broadly understood diversity. The pace of changes becomes a peculiar substructure of creating patchwork nations. The variety of races, colors, religions and cultures. All of the above contain a point which, like an electron, resembles an omnipresent “variant”. This constant value is a human being. We are accompanied by a sense of belonging to a specific place, culture and values. On this basis, we expect something (e.g. having rights and freedoms). Citizenship seems to be a binder that puts us in a clearly narrowed community with certain values and often allows us to distinguish our own “self”. Created by history, absorbing presence, citizenship is an important element of our affiliation to the country, to culture and to the values hidden behind them. In the world of diversity, it seems to be a desirable and important element. The purpose of this article is to discuss the contemporary role assigned to citizenship, as well as to show the citizenship as a factor shaping the position of the individual and justifying the distinction made in specific areas of human functioning in the state.

References:

 • Banaszak, B. (2012). Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Banaszak, B. (2015). Prawo konstytucyjne. Warszawa: C.H. Beck.
 • Białocerkiewicz, J. (2001). “Europejska konwencja o obywatelstwie”. In K. Lubiński (Ed.), Studia z prawa publicznego (pp. 35 – 50). Toruń: Wydawnictwo UMK.
 • Bodnar, A. (2008). Obywatelstwo wielopoziomowe. Status jednostki w europejskiej przestrzeni konstytucyjnej. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 • Bodnar, A. (2013). “Rozszerzenie czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach samorządowych na osoby nieposiadające obywatelstwa Unii Europejskiej”. Samorząd Terytorialny, 9/2013 (273), pp. 66 – 74.
 • Charter of Fundamental Rights of the European Union (2000). Retrieved from: https://goo.gl/os5o5r.
 • Convention on certain questions relating to the conflict of nationality laws (1930). Retrieved from: https://goo.gl/wCGEx3.
 • Dąbrowski, M. (2012). “Ustawa o obywatelstwie polskim z dnia 2 kwietnia 2009 r. – wybrane problemy”. Przegląd Prawa Konstytucyjnego, 4(12), p. 76.
 • Urz. UE 2016 C 202, p. 1.
 • European Convention on Nationality (1977). Retrieved from: https://rm.coe.int/168007f2c8.
 • Gulati, R. (2014). “The relevance of nationality in the age of Google, Skype and Facebook”. In: F. Jenkins et al. (Eds.), Allegiance ad identity in a globalised world (pp. 448 – 568). Cambridge: Cambridge Press University. Retrieved from: https://goo.gl/x88tt3.
 • “First the came – pastor Martin Neumueller”. org.uk. Retrieved from: https://goo.gl/p3nsMp.
 • https://sjp.pwn.pl/szukaj/obywatelstwo.html.
 • Communiqué No. 55/25 (Unofficial). Retrieved from: http://www.icj-cij.org/files/case-related/18/12321.pdf.
 • International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 2200A (XXI) of 16 December 1966; Dz. U. 1997 nr 38 poz. 169. Retrieved from: https://goo.gl/Ndphpg.
 • International Covenant on Civil and Political Rights adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 2200A (XXI) of 16 December 1966; Dz. U. 1977, Nr 38, poz. 167. Retrieved from: https://goo.gl/KB12u7.
 • Jabłoński, M. (2010). “Zasada różnicowania zakresu realizacji konstytucyjnych wolności i praw jednostki w oparciu o kryterium obywatelstwa polskiego”. In M. Jabłoński (Ed.), Wolności i prawa jednostki w Konstytucji RP. Tom I. Idee i zasady przewodnie konstytucyjnej regulacji wolności i praw jednostki w RP (pp. 529 – 555). Warszawa: C.H. Beck.
 • Jagielski, M. (2013). “Konstytucyjna regulacja praw człowieka”. In M. Małajny (Ed.), Polskie prawo konsty­tucyjne na tle porównawczym (pp. 222 – 243). Warszawa: C.H. Beck.
 • Jóźwik, A. (2017). “Obywatelstwo rzymskie, jego przemiany i znaczenie w dziejach państwa rzymskiego”. Współczesne prawo (1), pp. 106 – 107.
 • Konwencja w sprawie pewnych zagadnień dotyczących kolizji ustaw o obywatelstwie oraz protokół dotyczący przypadku bezpaństwowości, podpisane w Hadze dnia 12 kwietnia 1930 r. (ratyfikowane zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1934 r.) – Dz. U. 1937 nr 47 poz. 361.
 • Kozłowski, K. (2017). “Ewolucja pojęcia obywatelstwa w okresie obowiązywania Konstytucji RP z 1997 r. – zagadnienia wybrane”. In J. Jaskiernia, K. Spryszak (Eds.), Dwadzieścia lat obowiązywania Konstytucji RP. Polska myśl konstytucyjna a międzynarodowe standardy demokratyczne (pp. 188 – 204). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Krawiec, G. (2009). Europejskie prawo administracyjne. Warszawa: Wolters Kluwer. Retrieved from: https://goo.gl/TVY4Xd.
 • Mielnik, B. (2010). “Zasada poszanowania obywatelstwa polskiego i zapewnienia opieki obywatelowi przebywającemu poza granicami kraju”. In M. Jabłoński (Ed.), Wolności i prawa jednostki w Konstytucji RP. Tom I. Idee i zasady przewodnie konstytucyjnej regulacji wolności i praw jednostki w RP (pp. 470 – 509). Warszawa: C.H. Beck.
 • Miętkiewicz A. (Ed.) (2005). “Tak – dla konstytucji dla Europy”. Monitor Unii Europejskiej, 1(06), p. 76.
 • Objectives and key provisions of the 1961 Convention on the Reduction of Statelessness. Retrieved from: http://www.unhcr.org/3bd7d3914.html.
 • Ossowska-Salamonowicz, D. (2016). «Status obywatela i cudzoziemca w państwie. In M. Chmaj (Eds.), Wolności i prawa człowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (pp. 78 – 109). Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Orzeczenie TK z dnia 11 lipca 2000 r., K 30/99, OTK ZU 2000/5, poz. 145. Retrieved from: https://goo.gl/iwexQu.
 • Orzeczenie TK z dnia 9 marca 1988 r., U 7/87, OTK 1988, poz. 1. Retrieved from: https://goo.gl/c7HreS.
 • Połatyńska, J. (2010). “Prawo do obywatelstwa jako prawo człowieka”. Folia Iuridica. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. DOI: https://goo.gl/km8drz
 • (2017.03.07). “Projekt ustawy o zmianie ustawy o repatriacji oraz niektórych innych ustaw”. gov. pl. Retrieved from: https://goo.gl/5xZ2yh.
 • Pudzianowska, D. (2013). Obywatelstwo w procesie zmian. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Sandorski, J. (2006). “Obywatelstwo polskie a członkostwo Polski w Unii Europejskiej”. In L. Wiśniewski (Ed.), Wolności i prawa jednostki oraz ich gwarancje w praktyce (pp. 52 – 86). Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 • Skrzydło, W. (2013). Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Treaty establishing the European Community (Amsterdam consolidated version), Official Journal C 340, 10/11/1997 P. 0173 – 0306. Retrieved from: https://goo.gl/455SYq.
 • The Universal Declaration on Human Rights (1948). Retrieved from: http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights.
 • Ura, P. (2014). “Obywatelstwo w świetle prawa administracyjnego”. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza, 84/2014, p. 181.
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy; Dz. U. 1964 Nr 9 poz. 59 with changes.
 • Ustawa z dnia 9 listopada 2000 roku o repatriacji; Dz. U. 2000 nr 106, poz. 1118 with changes.
 • Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin; Dz. U. 2006 nr 144, poz. 1043 with changes.
 • Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka; Dz. U. 2007 nr 180, poz. 1280 with changes.
 • Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim, Dz. U. 2012, poz. 161 with changes.
 • Wróbel, A. (2002). “Obywatelstwo polskie a prawa i wolności konstytucyjne”. In M. Chmaj et al., (Eds.), Konstytucyjne prawa i wolności w Polsce. Zasady ogólne. Tom I (pp. 147 – 161). Kraków: Zakamycze.
 • Wyrok TK z dnia 15 listopada 2000 r., P.12/99; Dz. U. 2000 nr 100 poz. 1085. Retrieved from: https://goo.gl/ruxeSc.
 • Wyrok TK z dnia 29 czerwca 2001 r. K 23/00, OTK ZU 5/2001, poz. 124. Retrieved from: https://goo.gl/zW3mdF.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart