Author: Radosław Kamiński
E-mail: kaminski.radoslaw@interia.pl
Institution: Instytut Nauk Społeczno-Humanistycznych
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 543-558
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppsy2019402
PDF: ppsy/48-4/ppsy2019402.pdf

Local self-government constitutes a part of executive power in the state, with the state’s law underlying its functioning. Local government remains under the state’s supervision, representing a form of the political system within the decentralized public administration. 2018 marks 20 years of the functioning of local self-government based on a three-tier structure. The aim of the paper is an attempt at finding the answer to the question whether or not the organizational solutions adopted by the legislator and established in practice need to undergo reforms and if so, to what extent? The question thus formulated relates directly to the argument that the organization of local government system is not sound while the criteria assumed in the territorial breakdown of the local government organization do not correspond to the conditions in which those units operate, and therefore what appears necessary is for the system to be reorganized and the number of units at individual tiers to be reduced. The paper presents selected problems of the local administration in the context of a systemic organization and suggest possible (or necessary) changes which, in the author’s view, should become a subject of discussion (and in practice are such) between local selfgovernment and government administration.

REFERENCES:

 • Act of 8 March 1990 on the Amendment of the Constitution of the Republic of Poland j (J.L.. 1990 no 16 item. 94).
 • Act of 5 June 1998 on District Self-Governemnt (consolidated text. J.L.. 2018, item. 995).
 • Act of 9 October 2015 on Metropolitan Associations (J.L.. 2015 item. 1890).
 • Act of (March 2017 on the Metropolitan Association for Śląskie Province (J.L.. 2017 item. 730).
 • Antczak, R., Dąmbska, A., Glusman J., Herbst K., Kryczka, A., Trzyna, S. (2013). Samorząd 3.0. In A. Dąmbska, S. Trzana (eds.), Raport. Warsaw: Forum Od-nowa.
 • Baza Danych Lokalnych. Retrieved from: https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/wymiary
 • Biga, B., Bober, J., Chrabąszcz, R., Gluc, K., Kudłacz, M., Mazur, A., Mazur, S., Olech, J., Sześciło, D. (2015). Sprawne państwo. Reformy samorządu lokalnego w wybranych krajach. In (ed.) S. Mazur. Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej UEK
 • Bober, J., Hausner, J., Izdebski, H., Lachiewicz, W., Mazur, S., Felicki, A., Nowotarski, B., Puzyna, W., Surówka, K., Zachariasz, I., Zawicki, M. (2013). Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania. Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce, Tom I. Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, UEK.
 • Bober, J., Hausner, J., Izdebski, H., Lachiewicz, W., Mazur, S., Felicki, A., Nowotarski, B., Puzyna, W., Surówka, K., Zachariasz, I., Zawicki, M. (2014). Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania. Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce, vol. II. Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, UEK.
 • Boudon, R. (2009). Logika działania społecznego. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
 • Ocena sytuacji samorządów lokalnych. (2013). Warsaw: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Retrieved from: http://mac.gov.pl/wp-content/uploads/2011/12/Ocena-sytuacji-samorz%C4%85d%C3%B3wlokalnych.pdf and http://eregion.wzp.pl/sites/default/files/ocena-sytuacji-samorzadow-lokalnych.pdf
 • Gawłowski, R. (2012). Fragmentaryzacja terytorialna jako problem; współpraca jednostek samorządu terytorialnego jako rozwiązanie?. In A. Lutrzykowski (ed.), Ustrój terytorialny państwa a decentralizacja systemu władzy publicznej (pp. 164-176). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Gilowska, Z., Płoskonka, J., Prutis S., Stec, M., Wysocka, E., (1997). Model ustrojowy województwa (regionu) w unitarnym państwie demokratycznym. Samorząd Terytorialny, No. 8-9, pp. 5-24.
 • Grzybowska, M. (2013). Polska reforma samorządowa - założenia i rezultaty. In M. Grzybowski, G. Kuca, The State and Local Self-Government 557 P. Mikuli (eds.), Ustroje. Historia i współczesność. Polska-Europa-Ameryka Łacińska (pp. 647-660). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Gwiazda, A. (2015). Problemy demograficzne Polski. Świat Idei i Polityki, No. 14, pp. 372-390. Retrieved from: https://repozytorium.ukw.edu.pl/bitstream/handle/item/4192/Problemy%20demograficzne%20Polski.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 • Habuda, L. (2012). Zasadniczy podział terytorialny państwa podstawą dla wyboru w kwestii centralizacji i decentralizacji. In A. Lutrzykowski (ed.), Ustrój terytorialny państwa a decentralizacja systemu władzy publicznej (pp. 53-81). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Informacja Rządu o stanie realizacji reformy samorządu terytorialnego i administracji. (1999). Warsaw: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 • Jaroszyński, M. (1936). Rozważania ideologiczne i programowe na temat samorządu. Samorząd, No. 20, 21, 23, reprint 1990, pp. 3-24.
 • Kachniarz, M., Babczuk, A. (2014). Ekspertyza: Ocena podziału terytorialnego państwa z uwzględnieniem efektywności funkcjonowania urzędów organów jednostek samorządu terytorialnego - wnioski i rekomendacje, Retrieved from: https://www.nist.gov.pl/files/zalacznik/1452372230_ocenpodziału.pdf
 • Kamiński, R. (2012). Centralizacja i decentralizacja w systemie władzy państwowej jako problem organizacyjny i prawny. Civitas Hominibus Rocznik Filozoficzno-Społeczny, 7(1), pp. 51-64.
 • Kamiński, R. (2014a). Organizacja terytorialna państwa a zdolność jednostek samorządowych do wykonywania zadań publicznych. Błędy, wnioski, niezbędne korekty, potrzebne zmiany. Civitas Hominibus Rocznik Filozoficzno-Społeczny, 9(1), pp. 69-84.
 • Kamiński, R. (2014b). Samorząd terytorialny III Rzeczypospolitej Polskiej. Odbudowa i jej efekty. Łódź: Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej.
 • Knosala, E. (2006). Zarys nauki administracji. Kraków: Wydawnictwo Wolters Kluwer.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 z późn. zm.).
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 kwietnia 2009r., sygn. Akt K 37/06 (Dz.U. 2009, nr 63, poz. 532.).
 • Kulesza, M. (1994). Reforma administracji publicznej - decentralizacja państwa. Wspólnota, No. 20, pp. 3-4.
 • Kulesza, M. (1998). Kryteria podziału powiatowego. Wspólnota, No. 12, pp. 10.
 • Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym w 2017r. Stan w dniu 31.XII.2016r. Główny Urząd Statystyczny. (2017). Retrieved from: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/ludnoscstan-i-struktura-oraz-ruch-naturalny-w-przekroju-terytorialnym-w-2017-r-stan-w-dniu-31-xii,6,23.html
 • Podstawowe kryteria podziału terytorialnego kraju na powiaty i województwa. (1998). Warsaw: Departament Reform Ustrojowych Państwa KPRM.
 • Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2016r. Retrieved from: https://stat.gov.pl/obszarytematyczne/ludnosc/ludnosc/powierzchnia-i-ludnosc-w-przekroju-terytorialnym-w-2016-r-,7,13.html
 • Prognoza ludności rezydującej dla Polski na lata 2015-2050. Retrieved from: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-ludnosci-rezydujacej-dla-polski-nalata-2015-2050,8,1.html
 • Regulski, J. (2013). Kilka uwag i refleksji na tle raportu „Narastające dysfunkcje. Zasadnicze dylematy, konieczne działania. Warsaw: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej. Retrieved from: http://www.frdl.szczecin.pl/manager_pliki/18/Uwagi_o_raporcie_prof_Jerzego_Hausnera.pdf
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014r. w sprawie połączenia gmin, ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany siedziby władz gminy (Dz.U. 2014 poz. 1023).
 • Samorząd jako pracodawca. Raport o zatrudnieniu w sektorze samorządowym. Poznań: Związek Miast Polskich. Retrieved from: http://www.miasta.pl/uploads/document/content_file/90/Samorz_d_jako_pracodawca._Raport_o_zatrudnieniu_w_sektorze_samorz_dowym._Pozna___2014.pdf
 • Sawicka, K. (2013). Finanse samorządu terytorialnego - podstawy wyodrębnienia, struktura. In J. Korczak Województwo - region - regionalizacja. 15 lat po reformie terytorialnej i administracyjnej, II Wydziałowa Konferencja Kół Naukowych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii, Wrocław 21-22 listopada 2013r. (pp. 53-81). e—Monografie, Wrocław: Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Retrieved from: http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/Content/42900/Wojewodztwo_region_regionalizacja.pdf
 • Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia 2006r. do 31 grudnia 2015r. Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego, Rada Ministrów. Warsaw 2007-2016. Retrieved from: http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzetpanstwa/wykonanie-budzetu-panstwa/sprawozdanie-z-wykonania-budzetu-panstwa-roczne
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016r. Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Rada Ministrów. Warsaw 2017. Retrieved from: https://www.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=1c0aeb75-1202-4ee5-844fa0d7bda03eee&groupId=764034
 • Wysocka, E., Koziński, J. (1998). Przesłanki regionalizacji. Zarys strategii rozwoju i polityki przestrzennej. Warsaw: IGPiK.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart