Author: Katarzyna Wojewoda-Buraczyńska
Institution: University of Natural Sciences and Humanities in Siedlce
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 572-582
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppsy2019404
PDF: ppsy/48-4/ppsy2019404.pdf

The article herein discusses selected issues of the effectiveness of public governance model at the Province level of self-governance in regard to providing support services to persons with disabilities. Described herein are tasks for carrying out the policy of social inclusion of persons with disabilities that are the responsibility of the Province self-governance. Also described is the method for carrying out the said tasks and the most frequently used model of public governance. Discussed also are the critical challenges and flaws of the said model of public governance. Presented also are some suggestions for changes in regard to the discussed areas. The aim of the article is to analyze province social policy toward people with disabilities. The article also attempts to evaluate the methods used to implement it. The article is based on the analysis of legal acts regarding the social inclusion policy of persons with disabilities at the level of the province, with particular emphasis on the content of province programs on equal opportunities for people with disabilities and counteracting social exclusion and assistance in the implementation of tasks for the employment of disabled people. When writing an article, the dogmatic method was used in the analytical approach. The article proposes a thesis that the collaborative governance model used to implement the social inclusion policy of disabled people at the province level does not ensure sufficient control over the efficiency of using public funds, and thus does not guarantee the effective implementation of public tasks by non-public entities.

REFERENCES:

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. nr 78, poz. 483, ze zm.).
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 511, ze zm.).
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 913, ze zm.).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 roku w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. nr 88, poz. 808).
 • Załącznik do uchwały nr XIX/317/08 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 lutego 2008 roku w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Programu Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020.
 • Załącznik do uchwały Nr XIV/253/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 lutego 2012 roku w sprawie przyjęcia zaktualizowanej Strategii polityki społecznej województwa warmińskomazurskiego do 2020 roku.
 • Załącznik do Uchwały nr XLI-795-14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 stycznia 2014 roku Program dotyczący wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych w Województwie Wielkopolskim na lata 2014-2020.
 • Załącznik do uchwały Nr XLIV/812/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 10 lutego 2014 roku w sprawie: przyjęcia Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Zatrudnieniu Osób Niepełnosprawnych na lata 2014-2020.
 • Załącznik do uchwały nr XLVI/542/14 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 24 marca 2014 roku Strategia Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
 • Załącznik do uchwały Nr XLII//746/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 kwietnia 2014 roku Wojewódzki program wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych na lata 2014-2020.
 • Załącznik do uchwały nr XLV/701/2014 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 26 maja 2014 roku Program wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych na lata 2014-2020.
 • Załącznik do uchwały Nr 1546/2015 z dnia 28 grudnia 2015 Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie przyjęcia Wojewódzkiej Strategii w Zakresie Polityki Społecznej na lata 2016-2025.
 • Załącznik do uchwały Nr 45/1376 /12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 listopada 2012 roku Równe szanse. Program działania na rzecz osób niepełnosprawnych do 2020 roku.
 • Załącznik do uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 15 kwietnia 2014 roku nr 395/14 Wojewódzki program dotyczący wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych w Województwie Małopolskim na lata 2014-2020.
 • Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 821/371/14 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 29 lipca 2014 roku Program Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
 • Załącznik do Uchwały Nr 82/167/V/2017 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 17 stycznia 2017 roku Wojewódzki program wyrównywania szans osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu na lata 2017-2022.
 • Załącznik do uchwały nr 2079/304/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 grudnia 2017 roku Wojewódzki Program Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Realizacji Zadań na Rzecz Zatrudniania Osób Niepełnosprawnych w Województwie Mazowieckim na lata 2017-2021.
 • Banaszek, B. (2009). Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Warsaw: Wydawnictwo C. H. Beck.
 • Bogacz-Wojtanowska, E. (2013). Zdolności organizacyjne a współdziałania organizacji pozarządowych. Kraków: Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Bogacz-Wojtanowska, E. (2007). Modele współpracy lokalnych instytucji a rozwiązywanie problemów rynku pracy, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Kaźmierczak, T. (ed.) (2008). Społeczność lokalna w działaniu: kapitał społeczny, lokalne governance. Warsaw: Instytut Spraw Publicznych.
 • Kożuch, B. (2015). Instrumentarium zarządzania publicznego. Warsaw: Diffin.
 • Kożuch, B. (2003). Zarządzanie publiczne w zarysie. Białystok: Fundacja Współczesne Zarządzanie.
 • Kożuch, B. (1997). Podstawy organizacji i zarządzania. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 • Marks-Krzyszkowska, M. (2016). Zarządzanie publiczne - istota o wybrane koncepcje. Acta Uniwersitatis Lodziensis, Folia Sociologica, No. 56, pp. 37-51, http://dx.doi.org/10.18778/0208-600X.56.03
 • Marszałek-Kawa J. (2016). The Institutional Position and Functions of the Sejm of the Republic of Poland after the Accession to the European Union, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Peter-Bombik, K. (2018). Participation of the citizens in the management of public affairs at the local level in Polish conditions. In Blašková M., Pangsy-Kania S., Drela K., Sokół A. (eds.), Contemporary issues and economic problems. Aaachen: Shaker Verlag.
 • Peter-Bombik, K. (2017), Socio-public cooperation in polish conditions. In Sokół A., Drab-Kurowska A., Budkiewicz-Guźlecka A. (eds.), Business entities in the face of contemporary economics, Bratislava: KARTPRINT.
 • Peter-Bombik, K., Szczudlińska-Kanoś, A. (2016). Partycypacyjny wymiar powiatowych strategii rozwiązywania problemów społecznych w Małopolsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu HumanistycznoPrzyrodniczego w Siedlcach (seria Administracja i Zarządzanie), No. 108, pp. 87-96.
 • Peter-Bombik, K., Szczudlińska-Kanoś, A. (2015). Zarządzanie partycypacyjne we wspólnotach lokalnych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, No. 391, pp. 83-91.
 • Skrzydło, W. (2000). Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze.
 • Sześciło, D. (2014). Megatrendy w administrowaniu i zarządzaniu publicznym. In D. Sześciło (ed.) Administracja i zarządzanie publiczne. Nauka o współczesnej administracji. Warsaw: Wydawca Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Szumowski, W. (2014). Zarządzanie publiczne - próba systematyzacji koncepcji. Nauki o zarządzaniu, vol. 4, No. 21, pp. 86-98.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart