Author: Katarzyna Błażuk
Institution: Polish Academy of Science
Author: Przemysław Czernicki
Institution: University of Natural Sciences and Humanities in Siedlce
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 653-662
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppsy2019410
PDF: ppsy/48-4/ppsy2019410.pdf

The implementation of the so-called “golden rule” regarding the fiscal management of the sub-sector of the local-self-government (LSG) constituted a reaction to the growth of the debt within the sector of public finances and an attempt to curb the LSG deficit. In this manner the Legislator wanted to balance the budget regarding operating revenues and the operating expenditures and to allow for the use of public loans, thus permitting the generation of the debt only in regard to capital expenditures. The authors of the article evaluate the validity of introducing the new regulations, subjecting the “golden rule” to a positive critique and forming requirements for changes and improvements based on solutions to this problem utilized in other countries. An empiric data is presented that shows the consequences of overloading the LSG with the effects of the growing level of public debt in a situation when the responsibility for the majority of the debt (more than 90%) rests with the public governance at the government level. The authors also put forth the thesis that the implementation of the more restrictive rules on the central level is also necessary to optimize the entire system of public finances.

REFERENCES:

 • Błażuk, K. (2014). Analiza konstrukcji indywidualnego wskaźnika zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego. In K. Błażuk, P. Czernicki, I. Krzemińska (Eds.), Europeizacja prawa finansowego. Wybrane zagadnienia (pp. 11-22). Warsaw: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego WUW.
 • Borodo, A. (2012). Samorząd terytorialny. System prawnofinansowy. Warsaw: LexisNexis. The “Golden Rule” as a New Financial Management Tool 661
 • Dafflon, B. (2002). The Theory of Subnational Balanced Budget and Debt Control. In B. Dafflon (Ed.), Local Public Finance in Europe: Balancing the Budget and Controlling Debt. Studies in Fiscal Federalism and State-Local Finance Series, Cheltenham-Northampton: Edward Elgar.
 • Dobrzyński, P. (2014). Prawne instrumenty ograniczające poziom zadłużenia JST. In P. Walczak (Ed.), Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego. Wyzwania w obliczu nowej perspektywy finansowej UE. Warsaw: C.H. Beck.
 • European Commission (2007). Fiscal rules in the EU at national level: experiences and lessons. DirectorateGeneral for Economic and Financial Affairs, “Presupuesto y Gasto Público” 51/2008, pp. 59-82. Retrieved from: http://www.ief.es/documentos/recursos/publicaciones/revistas/presu_gasto_publico/51_Directorate.pdf
 • Franschini, A. (2002). Local Borrowing: the Italian Case. In B. Dafflon (Ed.), Local Public Finance in Europe: Balancing the Budget and Controlling Debt. Cheltenham-Northampton: Edward Elgar.
 • Jastrzębska, M. (2012). Finanse jednostek samorządu terytorialnego. Warszawa: Wolters Kluwer. Karlikowska M., Miemiec W., Ofiarski Z., Sawicka K. (2010), Ustawa o finansach publicznych. Komentarz [quoted:] (Smoleń, 2012, p. 1071).
 • Kell, M. (2001). An Assessment of Fiscal Rules in the United Kingdom. International Monetary Fund Working Paper No. 1/91, p. 20. Retrieved from: https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2016/12/30/An-Assessment-of-Fiscal-Rules-in-the-United-Kingdom-15207
 • King, D.S. (1984). Fiscal Tiers: the Economics of Multi-Level Government, London: Allen&Unwin.
 • Kluza, K. (2017). W poszukiwaniu optymalnej konstrukcji limitu zadłużenia dla jednostek samorządu terytorialnego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, No. 1/2017 (85), pp. 633-645.
 • Lipiec-Warzecha L. (2011). Ustawa o finansach publicznych. Komentarz. Warsaw: Wolters Kluwer.
 • Musgrave, R. (1959). The Theory of Public Finance. New York: MacGraw-Hill.
 • Owsiak, S. (1997). Finanse publiczne: teoria i praktyka. Warsaw: PWN.
 • Panfil, P. (2011). Prawne i finansowe uwarunkowania długu Skarbu Państwa. Warsaw: Wolters Kluwer.
 • Pedersen, N.J.M (2002). Local Government and Debt Financing in Denmark. In B. Dafflon (Ed.), Local Public Finance in Europe: Balancing the Budget and Controlling Debt. Cheltenham-Northampton: Edward Elgar.
 • Poniatowicz M. (2000). Zadłużenie sektora samorządowego w Polsce. In S. Dolata (Ed.), Prawne i finansowe aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego, vol. 2. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 • Rodden, J. (2002). The dilemma of fiscal federalism: grants and fiscal performance around the world. American Journal of Political Science, pp. 670-687.
 • Sawicka, K. (2012). Założenia reform finansów samorządowych i ich realizacja w ustawie o finansach publicznych. Finanse Komunalne, No. 1-2.
 • Smoleń, P. (Ed.) (2012). Ustawa o finansach publicznych. Komentarz. Warsaw: C.H. Beck.
 • Sochacka-Krysiak, H. (Ed.) (2008). Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego w warunkach decentralizacji zarządzania sektorem publicznym. Warsaw: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza.
 • Swianiewicz, P. (2011). Finanse samorządowe. Koncepcje, realizacja, polityki lokalne. Warsaw: Municipium SA.
 • Wiewióra, M. (2007). Prawne ograniczenia w zaciąganiu kredytów i pożyczek przez jednostki samorządu terytorialnego: stan obecny a perspektywy. Bank i Kredyt (August-September), pp. 106-115.
 • Wiewióra, M. (2009). Prawne ograniczenia w zaciąganiu kredytów i pożyczek przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce na tle rozwiązań stosowanych w wybranych krajach europejskich. Narodowy Bank Polski Materiały i Studia (vol. 239). Retrieved from: http://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/ms239.pdf

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart