Author: Karol Pachnik
Institution: Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Poland
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2311-8522
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 161-170
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppsy2020310
PDF: ppsy/49-3/ppsy2020310.pdf

After the local government elections in Poland in 2018, the adopted solutions aimed at increasing the security of the elections were reviewed. Some of the solutions adopted so far have been abandoned, such as transmissions from the polling station, while others have been minimized (the division of the precinct electoral commissions in the precinct electoral commission for voting in the region and the precinct electoral commission for determining the results of voting in the region). In public opinion polls, the National Electoral Commission achieved record of confidence.

REFERENCES:

 • Bielak-Jomaa, E. (2018). „Pismo Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, znak DOLIS 027.437.18, z dnia 11 kwietnia 2018 r.”
 • Bitner, M. (2018). „Status prawny i gospodarka finansowa komitetów wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego”. Finanse Komunalne, 9.
 • „CBOS: zaufanie do PKW w górę”. (2019). Państwowa Komisja Wyborcza. https://wybory2018.pkw.gov.pl/ pl/aktualnosci/informacje/cbos-zaufanie-do-pkw-w-gore.
 • Chrzanowski, M. (2018). Podstawowe zasady prawa wyborczego do organó stanowiących jednostek samorządu terytorialnego. Białystok.
 • Czaplicki, K. (2017). „O potrzebie stabilności prawa wyborczego Wybrane problemy”. In Wokół wyborów i prawa wyborczego, Toruń.
 • Grobicka-Madej, K. (2014). „Kodeks wyborczy a ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw - kolizja ustaw i złagodzenie sankcji na korzyść radnych”. Samorząd Terytorialny, 7-8.
 • Haman, J. (2019). Wybory samorządowe 2018. Raport z obserwacji. Warsaw.
 • Izdebski, H. (2018). „Prawo do samorządu - prawo obywateli i prawo mieszkańców”. Samorząd Terytorialny, 10.
 • Kawala, J. (2012). „Kodeks wyborczy narzędziem budowy społeczeństwa obywatelskiego w skali lokalnej”. Samorząd Terytorialny, 9.
 • Kawarski, P. (2013). „Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 25 X 2011, III SW 83/11”. Państwo i Prawo, 5.
 • Kopcińska, M. (2017). „Jednomandatowe okręgi wyborcze a wybrane aspekty funkcjonowania lokalnej sceny politycznej”. Samorząd Terytorialny, 12.
 • Marszałek-Kawa, J. (2017). „Comments on the Issue of the Institution of a Nationwide Referendum in Poland. The Case of the Referendum of 6 September 2015”. Athenaeum. Polish Political Science, 56, 54-74.
 • Marszałek-Kawa, J., Plecka, D. (Eds.). (2019). The Dictionary of Political Knowledge. Toruń: Adam Marszałek Publishing House.
 • Marszałek-Kawa, J., Siemiątkowski, P. (Eds.). (2020). Expose prezesów Rady Ministrów 1989-2019. Toruń: Adam Marszałek Publishing House.
 • Michalak, B. (2018). „Zmiana przepisów Kodeksu wyborczego przed wyborami samorządowymi 2018”. Athenaeum Polskie Studia Politologiczne, 58.
 • Nieważne głosy, ważny problem. (2016). Warsaw.
 • Osowski, S., & Wilk, B. (2016). „Jawność jako zasada demokratycznego państwa prawnego”. Krajowa Rada Sądownictwa, 4.
 • Poselski projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych - uzasadnienie. 2018.
 • Pytel, A. (2018). „Problematyka treści znowelizowanego art. 156 i art. 191g Kodeksu wyborczego”. Samorząd Terytorialny, 10.
 • Rakowska-Trela, A. (2018). „Zasada demokratycznego państwa prawnego a zmiany w prawie wyborczym”. Studia Wyborcze, 25.
 • Rulka, M. (2016). „Ważność wyborów samorządowych”. Państwo i Prawo, 3.
 • Rulka, M. (2017). „Penalizacja czynów godzących w równość formalną wyborów i referendum”. Prokuratura i Prawo, 4.
 • Rulka, M., & Wróblewski, B. (2018). „Rozwiązania Kodeksu wyborczego wpływające na zaufanie wyborców do procedury wyborczej. Uwagi de lege ferenda.” Przegląd Sejmowy, 2.
 • Rychard, A. (2015). Co się stało 16 listopada? ed. Joanna Załuska. Warsaw.
 • Składowski, K. (2019). „Ograniczenie w liczbie kadencji w wyborach prezydentów, burmistrzów i wójtów”. Finanse Komunalne, 3.
 • Skotnicki, K. (2018). „Instytucja mężów zaufania w polskim prawie wyborczym w okresie międzywojennym”. Studia Wyborcze, 25.
 • Sokala, A. (2018a). „Kilka uwag do projektu zmian w Kodeksie wyborczym z listopada 2017 r.” Gdańskie Studia Prawnicze, 2.
 • Skoala, A. (2018b). „Zmiany w systemie polskiej administracji wyborczej”. Studia Wyborcze, 25.
 • Stec, M. (2016). „Podział gminy na okręgi wyborcze”. Orzecznictwo w sprawach samorządowych, 2.
 • Szwed, M. (2018). „Pozbawienie czynnego prawa wyborczego osób ubezwłasnowolnionych w wyborach do Parlamentu Europejskiego w świetle Karty Praw Podstawowych UE”. Europejski Przegląd Sądowy, 12.
 • Śleszyński, P. (2015). „Hipotezy głosów nieważnych w wyborach powszechnych w Polsce po 1989 r.” Przestrzeń Społeczna, 2.
 • wyrok Trybunału Konstytucyjnego, z dnia 14 lipca 2011 r., sygn. akt K 9/11.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart