Author: Michał Kubiak
Institution: University of Gdańsk
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4231-8071
Published online: 19 July 2021
Final submission: 12 July 2021
Printed issue: 2021
Source: Show
Page no: 18
Pages: 175-192
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppsy202142
PDF: ppsy/50/ppsy202142.pdf

Among many demographic changes, one of the most evident now is the aging of the population, the consequences of which are increasingly leaving a mark on the directions of social policy. In connection with the aging of the population and positive aspects, manifestations of ageism, based on stereotypes and negative attitudes toward older people, are also more and more noticeable. Sometimes, these are discriminatory practices against older people encountered in the health sector, the labor market, public offices, and others. The research presented in the article aimed to identify age discrimination and its manifestations among older people. The purposive sampling technique was used to choose the research sample – the assumption was to examine active older people related to a large city who get involved and participate in various activities and projects carried out for them by nongovernmental organizations. The method of a diagnostic survey with a questionnaire, which included both closed and open-ended questions, was used in the research. The research was intended to help answer the following questions: do older people notice age discrimination, and have they experienced worse treatment because of their age? How many of the surveyed seniors experienced worse treatment and what forms (most often) did it take, and where did it happen?

REFERENCES:

 • (2019). Badanie ewaluacyjne Gdańskiego Centrum Równego Traktowania. Raport końcowy. https://gcrt.pl/raport-koncowy-badanie-ewaluacyjne-cgrt,13,pl
 • Burak, A., & Reczyńska, A. (2015). Dyskryminacja pacjentów w starszym wieku przez pracowników ochrony zdrowia. Geriatria, 9, 218–226.
 • Butler, R.N. (1969). Age-ism: Another form of bigotry. The Gerontologist, 9(4), 243–246.
 • Butler, R.N. (1975). Why survive? Being in old in America. Harper & Row.
 • Butymowicz, M. (2018). Dyskryminacja w dostępie do pracy ze względu na wiek – osoba starsza w pracy. Studia Socialia Cracoviensia, 10,1(18), 103–114.
 • Bytheway, B. (1995). Ageism. Open University Press.
 • Caird, F.I., & Judge, T.G. (1984). Badanie kliniczne w geriatrii. PZWL.
 • (2016a). Portret społeczno-demograficzny seniorów. Komunikat z badań CBOS. 160. https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2016/K_160_16.PDF.
 • (2016b). Czy osoby starsze są w naszym społeczeństwie dyskryminowane? Komunikat z Badań CBOS 164. https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2016/K_164_16.PDF
 • Cieślikowska, D. (2010). Dyskryminacja. In M. Branka, & D. Cieślikowska (Eds.), Edukacja antydyskryminacyjna. Podręcznik trenerski (pp. 66–74). Villa Decius.
 • Czapiński, J., & Panek, T. (2015). Diagnoza społeczna. Warunki i jakość życia Polaków. Rada Monitoringu Społecznego.
 • Derejczyk, J. (2000). Geriatria a reforma ochrony zdrowia w Polsce. Służba Zdrowia, 27(61–64), 2954–2957.
 • Discrimination in the European Union. (2008). Special Eurobarometer 296 Report, Wave 69.1 – opinion and social.
 • Dubanik, J., & Kubacka. J. (2010). Ageizm, In M. Branka, & D. Cieślikowska (Eds.), Edukacja antydyskryminacyjna. Podręcznik trenerski (pp. 136–143). Villa Decius.
 • Gajowiak, M. (2017). Dyskryminacja ze względu na wiek – wybrane aspekty. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarzadzanie, 73, 63-79. DOI: 10.21008/j.0239-9415.2017.073.05
 • (2019). Ludność. Stan i struktura oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2018 r. https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/ludnosc-stan-i-struktura-oraz-ruch-naturalny-wprzekroju-terytorialnym-w-2018-r-stan-w-dniu-31-xii,6,25.html
 • (2020a). Sytuacja osób starszych w Polsce w 2018 r. https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/osobystarsze/osoby-starsze/sytuacja-osob-starszych-w-polsce-w-2018-roku,2,1.html
 • (2020b). Jakość życia osób starszych w Polsce. https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5486/26/2/1/jakosc_zycia_osob_starszych_w_polsce.pdf
 • Herman, A. (2017). Przeciwdziałanie zjawisku ageizmu na przykładzie miasta Lublin. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia, sectio J, vol. XXX(4), 159–167. http://dx.doi.org/10.17951/j.2017.30.4.159
 • Jędrzejkiewicz, B., Dobrowolska, B., and Kaučič, B.M. (2015). Wybrane aspekty opieki geriatrycznej w opinii osób starszych oraz studentów medycyny i pielęgniarstwa w kontekście dyskusji na temat ageizmu w sektorze opieki zdrowotnej. Gerontologia Polska, 4, 165–171.
 • Kilian, M. (2004). Źródła ageizmu i jego przejawy we współczesnym świecie. Gerontologia Polska, 12(3), 125–128.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. (1997). 2.04. Dz.U. z 1997 nr 78 poz. 483.
 • Kropińska, S. (2013). Dyskryminacja osób starszych ze względu na wiek w polskim systemie ochrony zdrowia, (Doctoral dissertation). http://www.wbc.poznan.pl/Content/298683/index.pdf
 • Kubiak, M. (2016). .Polityka senioralna w Gdańsku – przykłady lokalnych inicjatyw. In J. Ayleytner (Ed.), Krajowe i międzynarodowe konteksty polityki społecznej (pp. 391–409). PTPS, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka.
 • Kubiak, M. (2017). Analiza porównawcza polityki senioralnej w skali lokalnej na przykładzie Gdańska, Sopotu i Gdyni. In A. Chabior, & M. Porąbaniec (Eds.), Dylematy polityki społecznej i pracy socjalnej – implikacje dla teorii i praktyki (pp. 147–166). Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.
 • Kubiak, M. (2018). Gminne rady seniorów z perspektywy lokalnej polityki senioralnej. Wrocławskie Studia Politologiczne, 25, 101-117. DOI:10.19195/1643-0328.25.7
 • Mitosek, Z. (1974). Literatura i stereotypy. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, PAN.
 • Moore, P., & Conn, C.P. (1985). Disguised: A True Story. Word Books.
 • Nicole-Urbanowicz, J. (2006). Ageizm i dyskryminacja ze względu na wiek. Niebieska Linia, 6. https://www.niebieskalinia.pl/pismo/wydania/dostepne-artykuly/4603-ageizm-i-dyskryminacja-ze-wzgleduna-wiek
 • Palmore, E., & Manton, K. (1973). Ageism compared to racism and sexism. Journal of Gerontology, 28(6), 363–369.
 • Podsiadło-Dacewicz, I. (2005). Pakiet edukacyjny. Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.
 • Raszeja-Ossowska, I. (2017). Ageizm dyskryminacja ze względu na wiek. http://witrynawiejska.org.pl/data/ageizm2017.pdf
 • Strugała, M., Zielińska, A., Dymek-Skoczyńska, A., and Czyżewska-Torba, P. (2013). Narzędzia pomiarowe służące ocenie postaw społecznych względem osób starszych – krótka charakterystyka. Nowiny Lekarskie, 82(1), 70–75.
 • Tokarz, B. (2005). STOP dyskryminacji ze względu na wiek. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce.
 • Traxler, A.J. (1980). Let’s get gerontologized: Developing a sensitivity to ageing. The multi-purpose senior center concept: A training manual for practitioners working with the ageing. Illinois Department of Ageing.
 • Woźniak-Hasik, Z. (2007). Problem dyskryminacji ze względu na wiek. Mazowieckie Centrum Zdrowia Publicznego.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart