Author: Boguslaw Stanisław Przywora
Institution: Jan Długosz University in Częstochowa (Poland)
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8809-3971
Author: Karol Dobrzeniecki
Institution: Nicolaus Copernicus University (Poland)
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6364-9793
Published online: 30 January 2021
Final submission: 27 October 2021
Printed issue: March 2022
Source: Show
Page no: 13
Pages: 95-107
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppsy202211
PDF: ppsy/51/ppsy202211_6.pdf

The topic of the present article is the response of states to the first wave of the COVID-19 pandemic by using extraordinary legal measures provided for in their constitutions and legislation. By reference to the research project's findings, the authors characterise the legal solutions in selected jurisdictions and attempt to demonstrate the relationship between the application of emergency measures and the specific political system of states. By doing so, the authors consider such factors as the territory, population, or type of political regime.

REFERENCES:

 • Banaszak, B. (2012). 228. In Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. 2nd Edition. [The Constitution of the Republic of Poland. Commentary. 2nd Edition]. Warsaw.
 • Brzeziński, M. (2007). Stany nadzwyczajne w polskich konstytucjach [States of emergency in Polish constitutions]. Warsaw.
 • Rossiter, C. L. (1948). Constitutional dictatorship. Crisis government in the modern democracies. Princeton.
 • Dobrzeniecki, K. (2018). Prawo wobec sytuacji nadzwyczajnej. Między legalizmem a koniecznością [Law in the face of an emergency situation. Between legalism and necessity]. Toruń.
 • Dobrzeniecki, K., & Przywora, B. (Eds.) (2021). Ograniczenie praw i wolności w okresie pandemii COVID-19 na tle porównawczym. Pierwsze doświadczenia [Restrictions on civil rights and freedoms during the Covid-19 pandemic in a comparative setting. Early experience]. Warsaw.
 • Dobrzeniecki, K., & Przywora, B. (2021). Legal basis for introducing restrictions on human rights and freedoms during the first wave of the COVID-19 Pandemic. Review of European and Comparative Law, 46(3).
 • Domain, A. N. (2006). The limits of Russian democratisation. Emergency powers and states of emergency. London-New York.
 • Eckhardt, (2012). Stan nadzwyczajny jako instytucja polskiego prawa konstytucyjnego [State of emergency as an institution of Polish constitutional law]. Przemyśl–Rzeszów.
 • Florczak-Wątor, M. (2020).Niekonstytucyjność ograniczeń praw i wolności jednostki wprowadzonych w związku z epidemią COVID-19 jako przesłanka odpowiedzialności odszkodowawczej państwa [Unconstitutionality of restrictions on individual rights and freedoms introduced in connection with the COVID-19 epidemic as a premise for the State's liability for damages]. PiP, 12.
 • Florczak-Wątor, M. (2018). Obowiązki ochronne państwa w świetle Konstytucji RP i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka [Protective duties of the state in light of the Constitution of the Republic of Poland and the European Convention on Human Rights]. Cracow.
 • Furnish, D. B. (1971). La jerarquia del ordenamiento juridico peruano. The American Journal of Comparative Law, 19.
 • Garlicki, L. (2001). Przesłanki ograniczania konstytucyjnych praw i wolności (na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego) [Conditions of limiting constitutional rights and freedoms (against the background of the jurisprudence of the Constitutional Court]. PiP, 10.
 • Hengbo, Z., Li, W., & Ping, N. (2020). The novel coronavirus outbreak in Wuhan, China. Global Health Research and Policy, 5(1), 1. https://ghrp.biomedcentral.com/articles/10.1186/s41256-020-00135-6
 • Karpiuk, M. (2013). Kształtowanie się instytucji stanów nadzwyczajnych w Polsce [Shaping the institution of states of emergency in Poland]. Warsaw.
 • Kardas, P. (2020). Konstytucyjne podstawy rozstrzygania kolizji obowiązków i konfliktu dóbr w czasie pandemii [Constitutional basis of resolving a conflict of obligations and conflict of goods during a pandemic]. Palestra, 6.
 • Kurzępa, (2017). Stany nadzwyczajne w polskim porządku prawnym [States of emergency in the Polish legal system]. Warsaw.
 • Löhnig, M., Serowaniec, M., & Witkowski, Z. (Eds.) (2021).Pandemic Poland. Impacts of Covid-19 on Polish law. Wien.
 • Niżnik-Mucha, A. (2014). Zakaz naruszania istoty konstytucyjnych wolności i praw w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej [Prohibition on violating the essence of constitutional rights and freedoms in the Constitution of the Republic of Poland]. Warsaw.
 • Özbudun, E., & Turhan, M. (1995). Emergency powers. Report of the European Commission for Democracy through Law (Venice Commission). Science and Technique of Democracy, 12.
 • Questiaux, N. (1982). Study of the implications for human rights of recent developments concerning situations known as the states of siege or emergency, UN Doc. E / CN.4 / Sub.2/1982/15, 1982, par. 34/35.
 • Pecyna, M. (2020).Odpowiedzialność odszkodowawcza Skarbu Państwa za ograniczenia praw i wolności w czasie epidemii COVID-19 [Compensatory liability of the State Treasury for restrictions on rights and freedoms during the COVID-19 epidemic]. PiP, 12.
 • Prokop, K. (2012). Modele stanu nadzwyczajnego [Models of states of emergency]. Białystok.
 • Radajewski, M. (2014). Ochrona podstawowych praw i wolności człowieka i obywatela jako zasada stanów nadzwyczajnych. In M. Jabłoński & S. Jarosz-Żukowska (Eds.), Aktualne wyzwania ochrony wolności i praw jednostki. Prace uczniów i współpracowników dedykowane Profesorowi Bogusławowi Banaszakowi. Wrocław. [Protection of fundamental rights and freedoms of a man and a citizen as a principle of states of emergency. In Current challenges of protection of freedom and rights of an individual. Works of students and collaborators dedicated to Professor Bogusław Banaszak].
 • Radziewicz, P. (2019). 228. In P. Tuleja (Ed.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz [The Constitution of the Republic of Poland. Commentary]. Warsaw.
 • Watkins, F. M. (1940). The problem of constitutional dictatorship. In C. J. Friedrich & E. S. Mason (Eds.), Public policy. A yearbook of the Graduate School of Public Administration. Cambridge.
 • Steinborn, S. (2016). 228. In M. Safjan & L. Bosek (Eds.), Konstytucja RP. Tom II. Komentarz do art. 87–243 [The Constitution of the Republic of Poland. Volume II. Commentary to Articles 87-243]. Warsaw.
 • Sroka, T. (2020). Ograniczenia praw i wolności konstytucyjnych oraz praw pacjenta w związku z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego [Limitations of constitutional rights and freedoms and patients' rights in connection with the occurrence of an epidemic threat]. Palestra, 6.
 • Szmulik, B., & Szymanek, J. (2020). O możliwości wprowadzenia stanu nadzwyczajnego w kontekście epidemii koronawirusa [On the possibility of declaring a state of emergency in the context of the coronavirus epidemic]. Leg., 2.
 • Tuleja, P. (2020). Pandemia COVID-19 a konstytucyjne stany nadzwyczajne [Pandemic COVID-19 and constitutional states of emergency]. Palestra, 9.
 • Trociuk, S. (2021). Prawa i wolności w stanie epidemii. Warszawa.
 • Urbaniak, M. (2020). Lex coronavirus. Włoskie prawo w walce z pandemią [Italian law against pandemics]. Studia Prawa Publicznego, 1.
 • Wojtyczek, K. (1999). Granice ingerencji ustawodawczej w sferę praw człowieka w Konstytucji RP [Limits of legislative interference in the sphere of human rights in the Constitution of the Republic of Poland]. Cracow.
 • Wojtyczek, K. (2018). Zadośćuczynienie za szkodę niemajątkową wyrządzoną przez władzę publiczną. Uwagi na tle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka [Compensation for non-pecuniary damage inflicted by public authority. Notes against the background of the European Convention on Human Rights]. PiP, 8.
 • Judgement of the Supreme Court of March 23, 2020 in the case of The Movement for Government Quality in Israel (and others) v. Knesset Speaker (and others), case no. HCJ 2144/20.
 • Judgement of the Supreme Court of March 25, 2020 in the case of The Movement for Government Quality in Israel (and others) v. Knesset Speaker (and others), case no. HCJ 2144/20.
 • Judgments of July 14, 2020 (G 202/2020, V 411/2020, V 363/2020) Verfassungsgerichtshof Österreich. https://www.vfgh.gv.at/medien/Covid_Entschaedigungen_Betretungsverbot.de.php

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart