Author: Aneta Dawidowicz
Institution: Maria Curie-Skłodowska University
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 330-344
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppsy2019209
PDF: ppsy/48-2/ppsy2019209.pdf

Views of the National Party (1928-1939) merit special attention, given both the Party’s prominent role in the political life of interwar Poland and the interesting combination of various elements derived from diverse ideological trends within the Party’s programme. The ideological legacy of the National Party reflected, to a large extent, the key constituents of the National Democracy’s political thought, such as nationalism, representation of all social classes, national integrity and the concept of the nation-state. The National Party underwent major evolution and was subject to internal divisions which makes the image of its political thought much more complex. Based on an analysis of the National Party’s political thought, several conclusions can be formulated. The National Party developed its own views regarding political systems. These were, to a large extent, determined by their own system of values based on the national idea. The National Party’s political system projections were mainly inspired by (1) the successes of the “new type” states; (2) pressure from totalitarian systems; and (3) the influence of the economic and spiritual crisis. The National Party leaders wanted to make the political system more efficient. Nonetheless, views in favor of directly imitating any foreign political systems could hardly be found in the Party’s political thought. The National Party’s ideologists and journalists invariably stated that there was no pre-defined political system, but its form had to be adjusted to the specificity and unique character of a given national body. Although inspiration was drawn from external political systems, the Party’s political thought did not lose its independence.

REFERENCES:

 • Babiński J. (1937). Geografia polityczna w Polsce A.D. 1937 [Political geography in Poland A.D. 1937]. Warsaw.
 • Białokur, M. (2005). Myśl społeczno-polityczna Joachima Bartoszewicza [Joachim Bartoszewicz’s socio-political thought]. Toruń.
 • Bartoszewicz, J. (1923). Podręczny słownik polityczny [A political dictionary], Warsaw.
 • Białokur, M. (2005). Myśl społeczno-polityczna Joachima Bartoszewicza [Joachim Bartoszewicz’s socio-political thought]. Toruń.
 • Dawidowicz A. (2017). Stronnictwo Narodowe 1928-1939. Wspólnota ideału czy alternacja koncepcji [An ideal community or a concept alternati]. Lublin.
 • Dmowski, R. (1933). Ludzie potrzebni [The needed people]. Myśl Narodowa, No. 54, p. 813.
 • Dmowski, R. (1934). Konstytucja, Sejm a życie [The Constitution, the Sejm vs. life]. Gazeta Warszawska, February 2, 1934, p. 2.
 • Dmowski, R. (1939). Pisma, tom X, Od Obozu Wielkiej Polski do Stronnictwa Narodowego [Letters, Volume X. From the Camp of Great Poland to the National Party]. Częstochowa.
 • Frycz, K.S. (1936). O etosie i etnosie [About ethos and ethnos], Myśl Narodowa [National thought], No. 15, pp. 225-227.
 • Frycz, K.S. (1937). Na widowni [In the audience], Myśl Narodowa [National thought], No. 35, p. 549.
 • Górski, A. (1999). Władza polityczna w myśli Stanisława Cata-Mackiewicza [Political power as viewed by Stanisław Cat-Mackiewicz], Kraków.
 • Grabski, S. (1938). Ku lepszej Polsce [Towards a better Poland]. Warsaw.
 • Grott, B. (1996). Adam Doboszyński o ustroju Polski [Adam Doboszyński-About the political system in Poland]. Warsaw.
 • Grott, B. (2014). Dylematy polskiego nacjonalizmu. Powrót do tradycji czy przebudowa narodowego ducha [The dilemmas of Polish nationalism. Return to tradition or reconstruction of the national spirit?]. Warsaw.
 • Gzella, J. (1987). „Słowo”-pismo konserwatystów wileńskich 1922-1939 [“The Word” ‒ the Vilnius conservatist paper 1922-1939]. In W. Mich, B. Borowik, (ed.) Z dziejów prasy konserwatywnej. Przegląd tytułów [The history of conservative press. A review of titles], Lublin, pp. 141-161.
 • Gzella, J. (1993). Myśl polityczna Władysława Studnickiego na tle koncepcji konserwatystów polskich [Władysław Studnicki’s political thought presented against the Polish conservatist concepts]. Toruń.
 • Jaruzelski, J. (1987). Stanisław Cat-Mackiewicz, 1896-1999, Wilno-Londyn-Warszawa [Stanisław Cat-Mackiewicz, 1896-1999, Vilnius-London-Warsaw]. Warsaw.
 • Kawalec, K. (2000). Spadkobiercy niepokornych. Dzieje polskiej myśli politycznej 1918-1939 [Inheritors of the disobedient. The history of Polish political thought 1918-1939]. Wrocław.
 • Kawalec, K. (2002). Zygmunt Wasilewski o narodzie, cywilizacji zachodniej i dobie powojennej [Zygmunt Wasilewski about the nation, western civilisation and post-war times], In: M. Meducka, (ed.) Zygmunt Wasilewski. Polityk-krytyk-regionalista [Zygmunt Wasilewski. Politician critic-regionalist]. Kielce, (pp. 25-26).
 • Kawalec, K. (1989). Narodowa Demokracja wobec faszyzmu 1922-1939. Ze studiów nad dziejami myśli politycznej obozu narodowego [National Democracy vs. fascism 1922-1939. Studies on the history of the National Party’s political thought]. Warsaw.
 • Kilian, S. (2000). Wacław Komarnicki o ustroju państwa i konstytucji [Wacław Komarnicki on the state’s political system and constitution]. Warsaw, p. 11. Klub Narodowy o projekcie konstytucji. Przemówienia senatorów Klubu Narodowego wygłoszone dn. 15 stycznia 1935 roku podczas rozprawy nad projektem nowej konstytucji: przemówienie senatora Joachima Bartoszewicza [The National Club on the draftconstitution. Speeches given by Senators of the National Club on 15 January 1935 during the discussion on the new draft
 • constitution: Joachin Bartoszewicz’s speech]. (1935). „Gazeta Warszawska” [The Warsaw Paper], 21 January 1935, No. 24, p. 6.
 • Komarnicki, W. (1930). O konstytucję narodową. Stanowisko Stronnictwa Narodowego w sprawie rewizji konstytucji oraz tekst projektu rewizji złożonego przez Klub Narodowy w Komisji Konstytucyjnej Sejmu [The national constitution. The National Party’s standpoint on the constitution’s revision and the revised drafttext submitted to the Constitution Commission of the Sejm by the National Club]. Warsaw.
 • Komarnicki, W. (1937). Totalizm a Polska [Totalism and Poland]. Myśl Narodowa. [National thought], No. 49, p. 752.
 • Korolec, J. (1935). Odpowiedź megalomana [A megalomaniac response]. Prosto z Mostu [Point-blank], No. 43, p. 7.
 • Korolec, J. (1936). Ustrój polityczny nowej Polski [A political system of the new Poland]. Nowy Ład [The new order], No. 1, p. 4.
 • Mackiewicz, S. (1927). Kropka nad i [Dot the i’s and cross the t’s]. Warsaw.
 • Maj, E. (2000). Związek Ludowo-Narodowy 1919-1928. Studium z dziejów myśli politycznej [The Popular National Union 1919-1928. A study of the history of political though]. Lublin.
 • Malinowski, J. (2014). Stefan Dąbrowski (1877-1947). Biografia polityczna [Stefan Dąbrowski (1877-1947). A political biography]. Poznań.
 • Meller, A. (2011). Wątki monarchistyczne w publicystyce obozu narodowego 1918-1939 [Monarchistic traits in the National Party’s journalistic writing], In A. Lewandowski, A. Meller, W. Wojdyło, (eds) Ustrój państwa w polskiej myśli politycznej XX-XXI wieku [The political system in Polish political thought in the 20th/21st centuries]. Toruń, pp. 67-99.
 • Mich, W. (2001). Polscy konserwatyści [Polish Conservatists], In J. Jachymek, W. Paruch, (eds), Więcej niż niepodległość. Polska myśl polityczna 1918-1939 [More than independence. Polish political thought in 1918-1939]. Lublin.
 • Nowosad, W. (1938). W walce o katolickie państwo polskiego narodu [Fighting for the Catholic state of the Polish nation]. Lviv.
 • Piestrzyński, R. (1928). O zorganizowanie elity narodowej [About organising the national élite]. Awangarda, No. 2, p. 5.
 • Rybarski R. (1933). Przyszłość gospodarcza Polski [Poland’s economic future]. Warsaw.
 • Rybarski, R. (1928). Naprawa konstytucji [Repairing the constitution]. Myśl Narodowa [National thought], 17 February 1928, No. 6, pp. 61-62.
 • Rybarski, R. (1936). Siła i prawo [Power and law]. Warsaw.
 • Rybarski, R. (1938). Odmiany nacjonalizmu [The types of nationalism]. Myśl Narodowa [National thought], No. 47, p. 718.
 • Sobczak, M. (1988). Stosunek Narodowej demokracji do kwestii żydowskiej w Polsce w latach 1918-1939 [National Democracy’s attitude to the Jewish issue in Poland in 1918-1939]. Wrocław.
 • Stahl, Z. (1928). O pojmowaniu polityki [About interpreting politics]. Myśl Narodowa [National thought], No. 27, pp. 444-445.
 • Stahl, Z. (1929). Odebrać ludności-oddać narodowi [Take away from people-give back to the nation]. Awangarda, No. 4, p. 70.
 • Stahl, Z. (1931). O podmiocie władzy państwowej [On the subject of state authority]. Myśl Narodowa [National thought], No. 48, p. 217.
 • Stojanowski, K. (1936). Monarchia czy państwo narodowe? [A monarchy or a nation-state?], „Myśl Narodowa” [National thought], No. 13, p. 259.
 • Szczutowski, S. (1935). Fale dziejowe [Waves of history]. Prosto z Mostu [Point-blank], No. 46, p. 1.
 • Terej, J.J. (1979). Rzeczywistość i polityka. Ze studiów nad dziejami najnowszymi Narodowej Demokracji [Reality vs. politics. Studies on the latest history of National Democracy]. Warsaw. The Jagiellonian Library, Karol Stefan Frycz, Prawdziwa Polska [The true Poland], b. m. w., rkps., File No. 120/97, p. 87.
 • The Jagiellonian Library, Stanisław Rymar, Pamiętnik [Diary], Part 2, rkp., File No. 9797/III, p. 154.
 • The Jagiellonian Library, Stanisław Rymar, Pamiętnik [Diary], Vol. 2, file No. 9797 III, mf. P-1344, W Polsce zjednoczonej, 1922-1939 [In the united Poland, 1922-1939], p. 170.
 • The New Files Archives, Stanisław Rymar’s Files, File No. 6, Supplemented recollections of the period between 1919 and 1939. Fragments of articles and speeches by S. Rymar, p. 212.
 • Trella, L. (1936). Państwo dobrem narodu [The state as the nation’s welfare]. Wielka Polska [Great Poland], No. 13, p. 2.
 • Wapiński, R. (1988). Problem państwa w koncepcjach politycznych obozu narodowego [The issue of the state in the political concepts of the national party]. In W. Wrzesiński, (ed.) Polska myśl polityczna XIX i XX wieku [Polish political thought in the 19th and 20th centuries], vol. 7: Państwo w polskiej myśli politycznej [The state in the Polish political thought]. Wrocław, pp. 83-104.
 • Wapiński, R. (1997). Historia polskiej myśli politycznej XIX i XX wieku [The history of Polish political thought in the 19th and 20th centuries]. Gdańsk.
 • Wasiutyński, B. (1936). Siła i prawo [Power and law]. Myśl Narodowa [National thought], No. 18, p. 278.
 • Wasiutyński, W. (1935). Naród rządzący [The ruling nation]. Warsaw.
 • Wasiutyński, W. (1933). W obronie przywileju [Defenfing the privilege]. Myśl Narodowa [National thought], No. 14, p. 178.
 • Wasiutyński, W. (1996). Prawą stroną labiryntu, Fragmenty wspomnień [The right side of the labyrinth. Fragments of recollections], elaborated and edited by W. Turek, introductory remarks by W. Walendziak. Gdańsk.
 • Winiarski, B. (1935). My i oni w walce o konstytucję [We and them, fighting for the constitution]. Poznań.

Author

Aneta Dawidowicz

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. at the Department of Political Science, Maria CurieSkłodowska University; contact details: Plac Litewski 3, Lublin.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart