Author: Ewa Piepiora
E-mail: ewa30-34@o2.pl
Institution: University of Szczecin
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 123-139
DOI Address: https://doi.org/10.15804/rop201609
PDF: rop/2016/rop201609.pdf

Since Poland joined the European Community, it has been transforming from a country of emigration into an emigration-immigration one. Year by year an increase of immigrants coming to Poland has been observed, which involves the Polish government and local authorities taking actions within the implementation of migration policy. The multifaceted processes of integration take place on the levels of linguistics, culture, education, and social activation aimed at combating social exclusion of this group of Polish inhabitants.

REFERENCES:

 • Balicki, J. (2012). Imigranci i uchodźcy w Unii Europejskiej. Warszawa: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 • Cooperation: a Way to Integration. Recommendations for Poland’s Integration Policy. 2012. Warsaw. IOM.
 • Dąbrowsk a-Korzus, A. (ed.) (2008). Problemy integracji imigrantów. Koncepcje, badania, polityki. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Duszczyk, M. (2015). Migracje zagraniczne w Polsce z perspektywy europejskiej. In: Sytuacja demograficzna Polski, raport 2014 – 2015. Warszawa: Rządowa Rada Ludnościowa.
 • Lesińska, M. (2013). Inkluzja polityczna imigrantów we współczesnej Europie. Warszawa: SCHOLAR.
 • MRPiPS. Sprawozdania. Downloaded from: https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOW%20STRONA/Pomoc%20spoleczna/cudzoziemcy/Sprawozdanie%20pomoc%20cudzoziemcom%202015.pdf (30 VII 2016).
 • Pawlak, M. (2013). Imitacja w tworzeniu polskiej polityki integracji cudzoziemców. Downloaded from: http://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/2950/imitacja_w_tworzeniu_polskiej_polityki_integracji_cudzoziemcow.pdf
 • Podgórzańska R. (2015). Problem polityzacji zjawiska migracji w powojennej Polsce. In: B. Kromolicka, H. Walczak (eds.). Bezdomna Europa. Migracje po II wojnie światowej we współczesnych badaniach humanistów. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Minerwa.
 • Polish Immigrants Integration Policy – Assumptions and Guidelines. 2013. Warsaw. The Ministry of Labour and Social Policy.
 • Powierzenie pracy cudzoziemcom na podstawie oświadczenia pracodawcy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę w województwie zachodniopomorskim w 2015. Downloaded from: https://www.wup.pl/images/uploads/II_DLA_INSTYTUCJI/statystyka_analizy_badania/analizy_i_opracowania/2015/Powierzenie_wykonywania_pracy_cudzoziemcom_na_podstawie_o%C5%9Bwiadczenia_pracodawcy_w_woje%C3%B3dztwie_zachodniopomorskim_w_2015_r.pdf (20 VIII 2016).
 • Raport dotyczący krajowych form udzielania cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 2010. Warszawa. Krajowy Punkt Kontaktowy Europejskiej Sieci Migracyjnej MSW.
 • Regulation (EC) No. 862/2007 of the European Parliament and of the Council of Europe of 11 July 2007. (Dz. U. EU of 31.07.2007, No. L199/24).
 • Rożnowski, B., Sieniowa, T. (2013). Integracja cudzoziemców w Polsce i Europie: Perspektywa Lokalna. Lublin: Instytut na Rzecz Państwa Prawa.
 • Sprawozdania MRPiPS Pomoc PCPR i OPS udzielana cudzoziemcom za lata 2009 – 2015. Downloaded from: https://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/integracja-cudzoziemcow/wybrane-informacje-dotyczace-pomocy-udzielanej-cudzoziemcom/ (20 VIII 2016).
 • Statistical Yearbook of Zachodniopomorskie Voivodship 2014. The Central Statistical Office in Szczecin.
 • Statystyczne vademecum samorządowca. 2015. GUS.
 • Stefańska, R. (2008). Między multikulturalizmem a asymilacją. Polityki integracyjne w Europie. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Strategia rozwoju województwa zachodniopomorskiego do roku 2015. 2000. Szczecin.
 • SWAID. Dziedzinowe Bazy wiedzy. GUS. Downloaded from: http://swaid.stat.gov.pl/Edukacja_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_EDU_12.aspx (24 VIII 2016).
 • Sytuacja demograficzna Polski, raport 2014 – 2015. 2015. Warszawa: Rządowa Rada Ludnościowa.
 • Szewela, D. (2010). Model integracji społecznej imigrantów z krajów trzecich: dostęp do usług społecznych i przegląd polityki społecznej. Warszawa: Centrum Stosunków Międzynarodowych.
 • Szymańska-Zybertowicz, K. (2011). Zróżnicowanie wymiarów i aspektów integracji imigrantów. Downloaded from: http://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/2950/imitacja_w_tworzeniu_polskiej_polityki_integracji_cudzoziemcow.pdf
 • The Act of 12 December 2013 on foreigners. (Dz. U. 2013, item 1650 as amended).
 • The Act of 12 March 2004 on social assistance. (Dz. U. 2016, item 930).
 • The Act of 13 June 2003 on granting protection to aliens within the territory of the Republic of Poland. (Dz. U. 2003, No. 128, item 1176 as amended).
 • The Action Plan for the Document ‘Poland’s Migration Policy – the Current State of Play and Further Actions’. 2012. The Ministry of Internal Affairs.
 • The Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997. (Dz. U. 1997, No. 78, item 483, as amended).
 • The convention relating to the Status of Refugees of 28 July 1951, agreed in Geneva. (Dz. U. 1956, No. 38, item 171).
 • The protocol relating to the Status of Refugees of 31 January 1967, agreed in New York. (Dz. U. 1991, No. 119, item 517).
 • Wciseł, W. (2013). Tu i Teraz. Medialne Wsparcie Inicjatyw Wolontarystycznych Służących Integracji Cudzoziemców na Lubelszczyźnie na Przykładzie Działań Centrum Wolontariatu. Lublin: Instytut na Rzecz Państwa Prawa.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart