Author: Artur Staszczyk
Institution: University of Szczecin
Year of publication: 2013
Source: Show
Pages: 208-221
DOI Address: https://doi.org/10.15804/rop201313
PDF: rop/2013/rop201313.pdf

This article analyses the position of European Parliament (EP) in the question of the lasting from 2010 association process of the South Caucasus countries with the EU. The process is aimed at the establishment of close, extensive political and economic cooperation of the countries with the EU. The author stresses the importance attached by EP to the association negotiations, which according to the Parliament should have a crucial impact on the democratization process in Azerbaijan, Armenia and Georgia. It should be underlined that the development of democracy in those EU’s partner countries is of special interest to EP, which in recognition of their geopolitical importance with its numerous resolutions requires making closer relations with them and even providing the countries with a potential European perspective (Georgia). However the more extensive cooperation of the EU with the countries is made dependent by EP on the incorporation by Azerbaijan, Georgia and Armenia of the values defined as European (democracy, rule of law, protection of human rights etc.). That is why so important for EP are the questions of human rights observance, observance of the rules of democracy and law, including transparency and fairness of the processes in the countries. In case of violating rules constituting foundations for democratic and lawful country’s functioning, EP responds in a determined way and usually takes un unambiguous stand quite often contrasting with more “weighted” opinions of other Union institutions.

REFERENCES:

 • Eberhardt A., Krzysztofowicz M., Europejska Polityka Sąsiedztwa (ENP) – propozycje
  Komisji Europejskiej, „Biuletyn PISM”,
 • Piskorska B., Polityka Unii Europejskiej wobec krajów Kaukazu Południowego, [in:] Europa
  Wschodnia i Kaukaz Południowy w polityce Unii Europejskiej, red. A. Staszczyk,
  Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011.
 • Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 20 maja 2010 r. dotycząca strategii UE dla
  Kaukazu Południowego, Dz.U. C 161 E z 31.05.2011.
 • Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie skuteczniejszej
  polityki UE wobec Południowego Kaukazu: od obietnic do działań, Dz.U. C 41 E
  z 19.02.2009.
 • Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie przeglądu
  europejskiej polityki sąsiedztwa – wymiaru wschodniego,
 • Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 17 listopada 2011 r. zawierająca zalecenia
  Parlamentu Europejskiego dla Rady, Komisji oraz Europejskiej Służby Działań
  Zewnętrznych w sprawie negocjacji dotyczących układu o stowarzyszeniu między
  UE a Gruzją, Dz.U. C 153 E z 31.05.2013.
 • Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 października 2012 r. w sprawie wyborów
  w Gruzji,
 • Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 kwietnia 2012 r. zawierająca zalecenia
  Parlamentu Europejskiego dla Rady, Komisji oraz Europejskiej Służby Działań
  Zewnętrznych w sprawie negocjacji dotyczących układu o stowarzyszeniu między
  UE a Armenią,
 • Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie Armenii, Dz.U.
  C 66 E z 20.03.2009.
 • Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 kwietnia 2012 r. zawierająca zalecenia
  Parlamentu Europejskiego dla rady, Komisji oraz Europejskiej Służby Działań
  Zewnętrznych w sprawie negocjacji dotyczących układu o stowarzyszeniu między
  UE a Azerbejdżanem,
 • Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie sytuacji w zakresie
  praw człowieka w Azerbejdżanie,
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 2006 r.
  określające przepisy ogólne w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu
  Sąsiedztwa i Partnerstwa, Dz.U L 310 z 9. 11. 2006.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 r.
  ustanawiające Instrument na rzecz Stabilności, Dz.U. L 327 z 24.11.2006.
 • Traktat o Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana), Dz.U. C 326 z 26.10.2012.
 • Wersja skonsolidowana Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz.U. C 83/145
  z 30.03. 2010.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart