Author: Renata Podgórzańska
E-mail: renata.podgorzanska@wp.pl
Institution: University of Szczecin
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6610-9699
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 71-88
DOI Address: https://doi.org/10.15804/rop201805
PDF: rop/2018/rop201805.pdf

From the European Union perspective regional cooperation in the Western Balkans is one of the fundamental conditions determining the pace of accession to European structures. This question is emphasized in EU documents concerning the enlargement, and it is also each time a subject of the EU’s discussion with representatives of Western Balkan countries. The aim of this paper is to articulate and characterize the premises of EU activity towards Western Balkans and to analyze forms of regional cooperation with the participation of Western Balkan countries as well as an exegesis of factors determining this cooperation.

REFERENCES:

 • Bujwid-Kurek, E. (2011). Populizm w państwach Bałkanów Zachodnich. Kra­kowskie Studia Międzynarodowe, 4, pp. 255-266.
 • Bukowski, P. (2018). Geopolityczne źródła potencjalnych konfliktów w zachodniej części Bałkanów. Przegląd Geopolityczny, 24, pp. 87-100.
 • Communication from the Commission to the European Parliament, the Coun­cil, the European Economic and Social Committee and the Committee of Re­ gions. Enlargement Strategy and Main Challenges 2014-15. Downloaded from: https://bit.ly/2FuYaUq.
 • Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Re­gions. A credible enlargement perspective for and enhanced EU engagement with the Western Balkans. Downloaded from: https://bit.ly/2FncJd9.
 • Communication from the Commission to the European Parliament, the Coun­cil, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. EU Enlargement Strategy. Downloaded from: https://bit.ly/2RJIyTk.
 • Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Re­gions. 2018 Communication on EU Enlargement Policy. Downloaded from: https://bit.ly/2DbPfr9.
 • Deklaracja z Sofii, 17 maja 2018 r. Downloaded from: https://www.consilium.eu­ropa.eu/media/34797/sofia-declaration_pl.pdf.
 • Factsheet: EU Engagement in the Western Balkans. Downloaded from: https://bit.ly/2GZGZbc.
 • Gajewski, J. (2002). Europa Środkowa w polskiej polityce zagranicznej. In. R. Kuź­niar, K. Szczepanik (eds.). Polityka zagraniczna RP 1989-2002 (pp. 276-313). Warszawa: Wydawnictwo Askon.
 • Kośka, M. (2017). Unia promuje Regionalny Obszar Gospodarczy na Bałkanach. Downloaded from: https://bit.ly/2FqC997.
 • Lasoń, M. (2015). Polityczne wyzwania integracji europejskiej - ewolucja UE. In: E. Cziomer (ed.), Współczesne stosunki międzynarodowe. Międzynarodowe sto­sunki polityczne w XXI wieku - geneza, struktury, funkcje i procesy polityczne (pp. 96-133). Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM.
 • Migration, Asylum, Refuges Regional Initiative (MARRI). Downloaded from: https://bit.ly/2sqBYmg
 • Molendowski, E. (2011). Kraje Bałkanów Zachodnich - główne problemy współ­pracy i integracji z krajami Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 179, pp. 210-223.
 • Nowak-Far, A. (2012), Bałkany Zachodnie a Unia Europejska - prawidłowości pro­cesu integracji. In. A. Nowak-Far (ed.), Integracja Bałkanów Zachodnich z Unią Europejską (pp. 41-87). Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
 • Olchowski, P., Pawłowski, K. (2009). Europa Południowo - Wschodnia. In: I. Topol­ski, H. Dumała, A. Dumała (eds.). Regiony w stosunkach międzynarodowych (pp. 73-100). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Olszewski, P. (2011). Współpraca regionalna na Bałkanach po 1989 roku. Studia Polityczne, 27, pp. 305-322.
 • Olszewski, P., Chojna, A. (2017). Rywalizacja Unii Europejskiej i Rosji na obszarze Bałkanów Zachodnich. Rocznik Integracji Europejskiej, 11, pp. 135-146.
 • Olszewski, P. Bałkany Zachodnie w polityce Unii Europejskiej. Downloaded from: https://bit.ly/2RPhzWI.
 • Paszkiewicz, J. (2013). Współpraca regionalna na Bałkanach Zachodnich z per­spektywy Unii Europejskiej. Przesłanki i przeszkody. In. P. Chmielewski, S.L. Szczesio (eds.), Bałkany Zachodnie między przeszłością a przyszłością (pp. 517- 529). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Pieńkowski, J., Żornaczuk, T. (2018). Czwórka Warneńska - nowy format współ­pracy regionalnej. Downloaded from: http://www.pism.pl/publikacje/biuletyn/nr-77-1650.
 • Podgórzańska, R. (2006). Integracja regionalna w polskiej polityce zagranicznej na przykładzie Grupy Wyszehradzkiej. In. T. Smoliński (ed.), Modele integracji międzynarodowej. Uniwersalny, kontynentalny, sektorowy a państwo, prawo, idee (pp. 157-186). Szczecin: Wydział Prawa I Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Wielkopolska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna.
 • Podgórzańska, R. (2015). Problemy społeczne Bałkanów Zachodnich i ich im­plikacje dla procesu integracji europejskiej. In. B. Koszel, D. Mierzejewski, Z. Popławski (eds.), Społeczne oblicza Europy XXI wieku (pp. 125-143). Piła: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile.
 • Podgórzańska, R. (2017). Kryzys migracyjny w Unii Europejskiej z perspektywy Bałkanów Zachodnich. Rocznik Integracji Europejskiej, 11, pp. 295-313.
 • Pytania i odpowiedzi Komisja pod przewodnictwem Junckera. Downloaded from: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-523_pl.htm.
 • Questions and Answers: The Juncker Commission. Downloaded from: http://eu­ropa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-523_en.htm.
 • Sofia Declaration, 17 May 2018. Downloaded from: https://www.consilium.europa.eu/media/34776/sofia-declaration_en.pdf.
 • Sokołowska, P. (2007). RFN-Unia Europejska i Pakt Stabilności dla Europy Południowo-wschodniej. Rocznik Integracji Europejskiej, 2, pp. 206-237.
 • Szpala M. (2017). Bałkany Zachodnie coraz dalej od UE. Downloaded from: http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/E816F0D7A6E9A093C125812200434AD8/$file/Infos_229.pdf.
 • Szpala, M. (2018). Nowe otwarcie w stosunkach Unia Europejska - Bałkany Zach­odnie. Downloaded from: https://bit.ly/2rROFXN.
 • Szymańska, J. (2017). Strategia Unii Europejskiej wobec kryzysu migracyjnego: priorytety, bariery, efekty. Studia BAS, 3, pp. 159-186.
 • Western Balkans. Downloaded from: https://bit.ly/2Rq9kAW.
 • What Is RECOM? Downloaded from: http://recom.link/about-recom/what-is-recom/.
 • What is the Process of Brdo-Brijuni and what is the Significance for BiH?. Down­loaded from: https://bit.ly/2M7asTX.
 • Zawistowska, R. (2012). Miejsce Bałkanów Zachodnich w polityce Unii Europe­jskiej. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica, 7, pp. 200-219.
 • Żornaczuk, T. (2018). Rozszerzenie UE na Bałkanach: nowa perspektywa wobec starych wyzwań. Downloaded from: http://www.pism.pl/publikacje/biuletyn/nr-39-1612#.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart