Author: Andrii Ihnatiev
Institution: The National Defence University of Ukraine named after Ivan Cherniakhovskyi
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0482-6024
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 58-76
DOI Address: https://doi.org/10.15804/rop2020404
PDF: rop/14/rop1404.pdf

The current period of development of Ukraine is characterized by the intensification of European integration processes, among which ensuring the adaptation of the national border security system to the European standards takes an important place. The mechanism of implementation of the border policy implementation to ensure the border security of the European Union is the European integrated border management, the complex basis of which is the European Border Surveillance System (EUROSUR). For the successful European integration of Ukraine, it is important to take into account the European experience of formation, functioning, and prospects for the development of European integrated border management. Planning of preventive strategic steps, which in the future will ensure a successful integration of Ukraine’s border security system and its state border into similar components of the European Union, should be included in the content of all thematic strategic documents (legislation, concepts, strategies, programs, plans, etc.).

REFERENCES:

 • European integrated border management. Definition(s). An official website of the European Union. Retrieved from: https://ec.europa.eu/home-affairs/content/europeanintegrated-border-management_en.
 • Fedun, O.V., Papish, N.I. (2020). Instytutsionalizatsiia okhorony zovnishnikh kordoniv Yevropeiskoho Soiuzu [Institutionalization of the protection of external borders of the European Union]. Naukovyi zhurnal “Politicus”, No. 4. Retrieved from: https://cutt.ly/lhVltX2.
 • Fonten, P. (2017). Yevropa u 12 urokakh [Europe in 12 lessons]. Kyiv: Predstavnytstvo YeS v Ukraini, TOV “Korvus-Prynt”. Retrieved from: https://cutt.ly/3h7Pi1E.
 • Huntington, Samuel P. (1996). The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. New York: Simon & Schuster.
 • Kupriienko, D.A. (2016). Analiz suchasnykh tendentsii rozvytku systemy upravlinnia prykordonnoiu bezpekoiu Yevropeiskoho Soiuzu [Analysis of current trends in the development of the border management system of the European Union]. Naukovyi zhurnal NANHU “Chest i zakon”. Kharkiv: NANHU, no. 1 (56). pp. 20-25. Retrieved from: https://cutt.ly/dh7PP6x.
 • Mota, A.F. (2017). Protydiia nelehalnii mihratsii na shliakhakh morskoho spoluchennia: stan ta perspektyvy udoskonalennia [Combating illegal migration by sea: status and prospects for improvement]. Lex portus, no. 4, pp. 86-96. Retrieved from: https://cutt.ly/3hCJMGz.
 • Mushak, N.B. (2019) Shenhenske acquis u pravi Yevropeiskoho Soiuzu [The Schengen acquis in the European Union Law] (PhD Thesis), Kyiv. Retrieved from: https://cutt.ly/QhVj72I.
 • Nikiforenko, V.S. (2020). Inzhenerno-tekhnichne oblashtuvannia derzhavnoho kordonu yak nevidiemnyi skladnyk intehrovanoho upravlinnia derzhavnymy kordonamy [Engineering and technical arrangement of the state border as an integral part of integrated state border management]. Pravovi novely, No. 11, pp. 196-203.
 • Official Bulletin of Ukraine (2014). Uhoda pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu, z odniiei storony, ta Yevropeiskym Soiuzom, Yevropeiskym spivtovarystvom z atomnoi enerhii i yikhnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoi storony: Mizhnarodnyi dokument, ratyfikovanyi Zakonom Ukrainy vid 16.09.2014 № 1678-VII (zi zminamy) [Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and Ukraine, of the other part. International document ratified by the Law of Ukraine № 1678-VII dated 16.09.2014 (as amended)]. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy vid 26.09.2014 (ofitsiine vydannia), No. 75, vol. 1, pp. 83, art. 2125. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011.
 • President of Ukraine (2016). Pro rishennia Rady natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy vid 04 bereznia 2016 roku “Pro Kontseptsiiu rozvytku sektoru bezpeky i oborony Ukrainy” [On the decision of the National Security and Defense Council of Ukraine “On the Concept of Development of Security and Defence Sector of Ukraine” dated March 4, 2016]. Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 14 bereznia 2016 roku № 92/2016. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/92/2016#Text.
 • President of Ukraine (2016). Pro rishennia Rady natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy vid 20 lypnia 2015 roku “Pro dodatkovi zakhody shchodo zaprovadzhennia bezvizovoho rezhymu mizh Ukrainoiu ta Yevropeiskym Soiuzom” [On the decision of the National Security and Defense Council of Ukraine “On additional measures to introduce a visa-free regime between Ukraine and the European Union” dated July 20, 2015]. Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 18 serpnia 2016 roku No. 478/2015. Retrieved from: https://www.rnbo.gov.ua/ua/Ukazy/404.html.
 • President of Ukraine (2020). Pro rishennia Rady natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy vid 14 veresnia 2020 roku “Pro Stratehiiu natsionalnoi bezpeky Ukrainy” [On the decision of the National Security and Defense Council of Ukraine “On the National Security Strategy of Ukraine” dated September 14, 2020]. Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 14 veresnia 2020 roku, No. 392/2020. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392/2020#Text.
 • President of Ukraine (2020). Pro Richnu natsionalnu prohramu pid ehidoiu Komisii Ukraina - NATO na 2020 rik [On the Annual National Program under the auspices of NATO-Ukraine Commission for 2020]. Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 26 travnia 2020 roku, No. 203/2020. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/203/2020#Text.
 • Puls Uhody. Monitorynh realizatsii planu zakhodiv z vykonannia Uhody. Proekt “Pidtrymka vprovadzhennia Uhody pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu ta YeS” [Agree ment Pulse. Monitoring the realization of the action plan for the implementation of the Agreement. Project “Support for the Implementation of the EU-Ukraine Association Agreement”]. Retrieved from: https://pulse.eu-ua.org/ua/streams/humanrights-justice-and-anticorupption/2020-substream4-90.
 • Regulation (EU) 2019/1896 of the European Parliament and of the Council of 13 November 2019 on the European Border and Coast Guard and repealing Regulations (EU) No 1052/2013 and (EU) 2016/1624. Retrieved from: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32019R1896.
 • Serafimov, V.V. (2018). Suchasni tendentsii formuvannia morskoi polityky derzhav Ceredzemnomoria [Modern trends of forming the maritime policy of the Mediterranean states]. Lex portus, No. 3, pp. 157-181. Retrieved from: https://cutt.ly/2hCJNK3
 • Strelbytskyi, M.P. (2017). Zmina konfihuratsii systemy protydii transkordonnym zahrozam na kordonakh Yevrosoiuzu [Changing the configuration of the system of counteracting cross-border threats at the borders of the European Union]. Zbirnyk naukovykh prats Tsentru voienno-stratehichnykh doslidzhen Natsionalnoho universytetu oborony Ukrainy imeni Ivana Cherniakhovskoho, No. 3, pp. 32-36. Retrieved from: https://cutt.ly/zhCJNxL.
 • Shynkaruk, O.M., Lysyi, M.I., Kupriienko, D.A. i in. (2019). Suchasnyi stan prykordonnoho bezpekovoho seredovyshcha Ukrainy [The current state of the border security environment of Ukraine]. Zbirnyk naukovykh prats Kharkivskoho natsionalnoho universytetu Povitrianykh Syl, No. 3(61), pp. 135-145. Retrieved from: https://cutt.ly/djKOpHa.
 • Technical and Operational Strategy for European Integrated Border Management (2019). Retrieved from: https://frontex.europa.eu/assets/Key_Documents/IBM/EU_IBM_Brochure_EN.pdf.
 • The Cabinet of Ministers of Ukraine (2015). Pro skhvalennia Stratehii rozvytku Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby: Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 23.11.2015 № 1189-r [On approval of the Development Strategy of the State Border Guard Service: Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 1189-p dated 23.11.2015]. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy, No. 220, pp. 136, art. 3227. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1189-2015-%D1%80#Text.
 • The Cabinet of Ministers of Ukraine (2016). Stratehiia reformuvannia derzhavnoho upravlinnia Ukrainy na period do 2021 roku: skhvaleno rozporiadzhenniam Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 24 chervnia 2016 r. No. 474 (v redaktsii rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 18 hrudnia 2018 r. No. 1102-r) [Public Administration Reform Strategy in Ukraine through 2021: approved by the order of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 474 dated June 24, 2016 (as amended by the order of the Cabinet of Ministers of Ukraine No.1102-p dated December 18, 2018)]. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy, no. 55, pp. 36, art. 1919. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/474-2016-%D1%80#Text.
 • The Cabinet of Ministers of Ukraine (2019). Pro utvorennia mizhvidomchoi robochoi hrupy z pytan koordynatsii intehrovanoho upravlinnia kordonamy: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 30.01.2019, No. 83 [On the establishment of an interagency working group on the coordination of integrated border management: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 83 dated January 30, 2019]. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy, no. 17, pp. 28, art. 571. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/83-2019-%D0%BF#n9.
 • The Cabinet of Ministers of Ukraine (2019). Pro skhvalennia Stratehii intehrovanoho upravlinnia kordonamy na period do 2025 roku: Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 24.07.2019, No. 687-r [On approval of the Integrated Border Management Strategy up to 2025: Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine № from: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/ru/687-2019-%D1%80.
 • The Verkhovna Rada of Ukraine (2004). Pro Zahalnoderzhavnu prohramu adaptatsii zakonodavstva Ukrainy do zakonodavstva Yevropeiskoho Soiuzu: Zakon Ukrainy vid
 • Program on Adaptation of the Legislation of Ukraine to the Legislation of the European Union: Law of Ukraine No. 1629-IV dated March 18, 2004 (as amended on November 4, 2018)]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, No. 29, pp. 367. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1629-15#Text.
 • The Verkhovna Rada of Ukraine (2015). Pro Zvernennia Verkhovnoi Rady Ukrainy do Orhanizatsii Obiednanykh Natsii, Yevropeiskoho Parlamentu, Parlamentskoi Asamblei Rady Yevropy, Parlamentskoi Asamblei NATO, Parlamentskoi Asamblei OBSIe, Parlamentskoi Asamblei HUAM, natsionalnykh parlamentiv derzhav svitu pro vyznannia Rosiiskoi Federatsii derzhavoiu-ahresorom: Postanova Verkhovnoi Rady Ukrainy vid 27 sichnia 2015 roku No. 129-VIII [On the Appeal to the United Nations, the European Parliament, the Parliamentary Assembly of the Council of Europe, the NATO Parliamentary Assembly, the OSCE Parliamentary Assembly, the GUAM Parliamentary Assembly and national parliaments about the recognition of the Russian Federation as an Aggressor State: Resolution of the Verkhovna Rada of Ukraine No. 129-VIII dated January 27, 2015]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, no. 10, art. 68. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/129-19#n9.
 • The Verkhovna Rada of Ukraine (2019). Pro vnesennia zmin do Konstytutsii Ukrainy (shchodo stratehichnoho kursu derzhavy na nabuttia povnopravnoho chlenstva Ukrainy v Yevropeiskomu Soiuzi ta v Orhanizatsii Pivnichnoatlantychnoho dohovoru): Zakon Ukrainy vid 07 liutoho 2019 roku No. 2680-VIII [On Amendments to the Constitution of Ukraine (on the strategic course of the state to gain full member ship of Ukraine in the European Union and in the North Atlantic Treaty Organization): Law of Ukraine No. 2680-VIII dated February 7, 2019]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, No. 9, pp. 50. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2680-19#n7.
 • Trush, O.O. (2016). Instytuty YeS z protydii nelehalnii mihratsii [The EU institutions to combat illegal migration]. Derzhavne budivnytstvo, No. 2. Retrieved from: https://cutt.ly/nhCJMai.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart