Author: Rovshan Rahib Mammadsoy
Institution: Baku Slavic University
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 57-64
DOI Address: https://doi.org/10.15804/so2020104
PDF: so/17/so1704.pdf

Gıvıng of Words wıthout Equıvalence in the Translatıon of Borıs Pasternak’s Doctor Zhıvago

The main task that translators face today is to not only to perfectly understand the language of the original, but also to convey the spirit of the work with its creative and artistic thinking. Therefore, the translator must be able to distinguish between literary, artistic expression and ordinary words.

Подача слов без эквивалентности в переводе «Доктора Живаго» Бориса Пастернака

Главная задача переводчиков сегодня это не только отлично понять язык оригинала, но также и передать его дух и творческие, а также артистические взгляды. Поэтому переводчик должен быть в состоянии различить литературное и художественное выражение от обычных слов текста.

REFERENCES:

 • Barinova İ.A., Nesterova N.M. Orijinal-tərcümə münasibəti tərcümə nəzəriyyəsi və praktikasının əbədi problemlərindən biri kimi\\ N.A Dbrolyubov adına Nijqorodski Dövlət Linqivistik Universitetinin xəbərləri, 2009, cu il, №4, s. 11-19.
 • Abramova O.Q., Xomenko M.V. Boris Pasternakın „Doktor Jivaqo” romanının İsveç dilinə təcüməsi haqqında. Petrozavod Dövlət Universitetinin elmi əsərləri, 2016, № 7-2, 160, c. 83-86.
 • Suxanova İ.A. „Boris Pasternakın „Doktor Jivaqo” romanın ingils dilinə tərcüməsində surətlərin adlarının verilməsi üsulları”// Volqoboyunun onamastikası: XIII Beynəlxalq konfransın materialları, Yaroslavl, 13-14 sentyabr, 2012.
 • Aytəkin Quliyeva. „İngilisizmlər və tərcümə”, Bakı, Nurlan, 2008, 92 s.
 • Mayn Rid, „Başsız atlı”, s. 12.
 • Moem S. Ay və qara şahı”, Bakı, 1993.
 • Влахов С., Флорин С. «Непероводимые в переводе. Реалии. Мастерство перевода”, М., 1970.
 • Виноградов В.С. Лексические вопросы переводы художественной прозы». М. 1987 стр. 87.
 • Xudiyev N. Tərcümə ədəbiyyatı və dilimiz. Bakı, 1991.
 • Boris Pasternak, „Doktor Jivaqo, Şərq-Qərb, 2011.
 • Пастернак Б. Доктор Живаго. Москва, «Книжная палата», 1989.
 • Atapov V.M, „Həyacan və həyacanlılıq SPb. Piter 2001, 240 s. http://study-english.info/conference2015-032.php
 • Федеров А.В. Введение в теории перевода. М., 1958.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart