Author: dr Stefan Pastuszewski
Institution: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 393-404
DOI Address: https://doi.org/10.15804/siip201719
PDF: siip/16/siip1619.pdf

NSZZ “Solidarność” years 1980 – 1990 as an integrated factor of Kujawsko-Pomorskie region

Independent Self-governing Trade Union “Solidarity” did not accept the disintegration of the state by dividing into 49 small provinces and districts liquidation – both in the program and operations sought to community actions. Similarly happened in the Kujawsko-Pomorskie region, where “Solidarity” unionists in the public and conspiracy activities sought to create a macro-region of their trade union within the limits of the liquidated in 1975 Bydgoszcz-region. By 1989 cooperation between regions: Bydgoszcz, Toruń and Włocławek was very good. The experience of “Solidarity” can now be used in the process of integration of the Kujawsko-Pomorskie region, as an idea of regional solidarity – a sense of mutual dependence and mutual responsibility for the prosperity and development of the entire region.

NSZZ „Solidarność” nie akceptował dezintegracji państwa poprzez rozbicie w 1975 r. struktur administracyjnych na 49 małych województw i likwidację powiatów. Zarówno w swoim programie, jak i w bieżącej działalności dążył do działań wspólnotowych. Podobnie było w regionie kujawsko-pomorskim, gdzie związkowcy zarówno w okresie jawnej działalności, jak i w konspiracji, dążyli do utworzenia związkowego makroregionu w granicach zlikwidowanego w 1975 r. województwa bydgoskiego. Do 1989 r. współpraca między regionami związkowymi Bydgoszczy, Torunia i Włocławka była bardzo dobra. Doświadczenie „Solidarności” można obecnie wykorzystać w procesie integracji województwa kujawsko-pomorskiego jako ideę solidarności regionalnej, czyli poczucie wzajemnej zależności i wzajemnej odpowiedzialności za pomyślność i rozwój całego regionu.

BIBLIOGRAFIA:

  • Drzycimski A., Klimaszewski A., Dziennik internowanego (grudzień 1981-grudzień 1982), Gdańsk 1989.
  • Gawryszewski A., Ludność Polski w XX w., Warszawa 2005.
  • NSZZ »Solidarność« 1980 – 2010, red. J. Kłosiński, Gdańsk 2010.
  • Osiński K., Zarys dziejów NSZZ »Solidarność« regionu bydgoskiego (1980 – 1990), Gdańsk 2010.
  • Wojtowicz P., Region toruński NSZZ »Solidarność« wobec bydgoskiego marca 1981 r., [w:] Konfrontacje i negocjacje. Wokół konfliktu społeczno-politycznego z początku lat osiemdziesiątych XX w., red. M. Golan, K. Osiński, Bydgoszcz 2015.
  • Zarzycka E., Legenda 16 miesięcy w PRL-u: 1980 – 1981, [w:] NSZZ Solidarność 1980 – 2010, red. J. Kłosiński, Gdańsk 2010.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart