Author: mgr Martyna Rajek
Institution: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 294-515
DOI Address: https://doi.org/10.15804/siip201724
PDF: siip/16/siip1624.pdf

Urban space in the Polish reality – contemporary conditions and the prospect of development

The model of contemporary urban centers is shaped as a result of the influence of a growing number of pejorative urban processes as well as newly emerging global trends on the spatial and social structure of the agglomeration. As a result, urban spaces are transformed into defragmented structures, characterized by much lower readability than their modernist counterparts, which is an important dilemma associated with reality and the environment in which the future man would function. This article is therefore an attempt to diagnose the condition of Polish urban spaces and to indicate the ongoing transformations that require the most urgent actions to stop unfavorable conversions. The essence is also the approximation of the process of urban renewal, as well as the awareness of the prognostic conditions of Polish urban cities in the future.

Model współczesnych ośrodków miejskich kształtowany jest w wyniku wpływu coraz większej ilości pejoratywnych procesów urbanistycznych, jak i nowo powstających trendów globalnych na strukturę przestrzenno-społeczną aglomeracji. W efekcie, przestrzenie miejskie przekształcają się w struktury zdefragmentowane, cechujące się znacznie mniejszą czytelnością niż ich modernistyczne odpowiedniki, co stanowi istotny dylemat związany z rzeczywistością i otoczeniem, w której miałby funkcjonować przyszły człowiek. Niniejszy artykuł jest zatem próbą zdiagnozowania stanu polskich przestrzeni miejskich oraz wskazania postępujących przeobrażeń, które wymagają najpilniejszych działań wstrzymujących niekorzystne konwersje. Istotą jest także przybliżenie procesu odnowy miast, jak również uświadomienie prognostycznych uwarunkowań polskich zespołów miejskich w przyszłości.

BIBLIOGRAFIA:

 • Anioł W., Kształtowanie przestrzeni miejskiej jako mikrokosmos polityki publicznej. Przypadek Warszawy, „Studia z polityki publicznej” 2016, nr 2.
 • Bach Głowińska J., Inteligentna przestrzeń. Trzeci wymiar innowacyjności, Warszawa 2014.
 • Gawroński H., Innowacyjne i inteligentne miasta przyszłości, http://www.pwsz.elblag.pl/assets/files/wydawnictwo/RNiZ_16.pdf, 01.12.2017
 • Gąsior-Niemiec A., Glasze G., Putz R., Sinz D., Grodzenie miasta: casus Warszawy, „Studia Regionalne i Lokalne” 2007, nr 4.
 • Gettoizacja polskiej przestrzeni miejskiej, red. B. Jałowiecki, W. Łukowski, Warszawa 2007.
 • Główny Urząd Statystyczny, Prognoza ludności na lata 2014 – 2050, http://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5469/1/5/1/prognoza_ludnosci_na_lata____2014_-_2050.pdf, 01.12.2017.
 • Hołdys A., Metropolie przyszłości, „Wiedza i życie” 2012, nr 12.
 • Izdebski H., Nelicki A., Zachariasz I., Zagospodarowanie przestrzenne. Polskie prawo na tle standardów demokratycznego państwa prawnego, Warszawa 2007.
 • Kajdanek K., Pomiędzy miastem a wsią. Suburbanizacja na przykładzie osiedli podmiejskich Wrocławia, Kraków 2011.
 • Karwińska A., »Dobre miasto«. W poszukiwaniu właściwej społeczno-przestrzennej formy miasta, „Studia Miejskie” 2011, nr 4.
 • Komninos N., Intelligent Cities: Innovation, Knowledge Systems and Digital Spaces, Londyn 2002.
 • Miasta, aglomeracje, metropolie w nurcie globalnych przemian, red. K. Kuć-Czajkowska, M. Sidor, Lublin 2014.
 • Majer A., Miasta Ameryki. Kryzys i polityka odnowy, Warszawa 1999.
 • Majer A., Odrodzenie miast, Warszawa 2014.
 • Majer A., Socjologia i przestrzeń miejska, Warszawa 2010.
 • Miasta przyszłości. Wyzwania, wizje, perspektywy, Unia Europejska Polityka Regionalna, http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/citiesoftomorrow/citiesoftomorrow_final_pl.pdf, 01.12.2017.
 • Nowicka K., Smart City – miasto przyszłości, „Gospodarka materiałowa & logistyka” 2014, nr 5.
 • Palak M., Nowe oblicza przedmieść. Socjologiczne studium suburbanizacji w Polsce na przykładzie Rzeszowa, Rzeszów 2016.
 • Palus K., Zabawa-Krzypkowska J., Tendencje w kształtowaniu współczesnych przestrzeni publicznych, http://repolis.bg.polsl.pl/Content/28968/BCPS_32805_-_Tendencje-w-ksztalto_0000.pdf, 25.11.2017.
 • Paszkowski Z., Miasto idealne w perspektywie europejskiej i jego związki z urbanistyką współczesną, Kraków 2011.
 • Polityka innowacyjna, red. T. Geodecki, Ł. Mamica, Warszawa 2014.
 • Bezpieczeństwo, transport i komunikacja, Polskie miasta przyszłości, http://polskiemiastoprzyszlosci.pl/#btk, 01.12.2017.
 • Przemiany miast polskich po 1989, red. P. Kryczka, J. Bielecka-Prus, Lublin 2010.
 • Rembowska K., Miasto postmodernistyczne. Perspektywy badań geograficznych, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-oeconomica” 2008, nr 9.
 • Revitalization, Smart Growth America, http://www.smartgrowthamerica.org/issues/revitalization/, 02.12.2017.
 • Szukalski P., Depopulacja dużych miast Polski, „Demografia i Gerontologia Społeczna” 2014, nr 7.
 • Tabin M., Słownik socjologii i nauk społecznych, Warszawa 2005.
 • Przyszłość miast. Miasta przyszłości. Strategie i wyzwania – innowacje społeczne i technologiczne, ThinkTank, http://mttp.pl/pobieranie/RaportMiastoPrzyszlosci.pdf, 02.12.2017.
 • Uchwała nr 239 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, Monitor Polski, Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polski, isap.sejm.gov.pl/Download?id=WMP20120000252&type=2, 30.11.2017.
 • Węcławowicz G., Geografia społeczna miast, Warszawa 2007.
 • Węcławowicz G., Przestrzeń i społeczeństwo współczesnej Polski, Warszawa 2002.
 • Worldometers, Światowa populacja, http://www.worldometers.info/pl/, 01.12.2017.
 • World Urbanization Prospects. The 2014 Revision. Highlights, Department of Economic and Social Affairs, http://www.compassion.com/multimedia/world-urbanization-prospects.pdf, 25.11.2017.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart