Author: Adam Sokołowski
Institution: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 209-231
DOI Address: https://doi.org/10.15804/siip201611
PDF: siip/15/siip1511.pdf

Competences and tasks of the Prime Minister and the government within security policy

In the article the author has analyzed the public administration competent for security policy, centered under the aegis of the Prime Minister and Council of Ministers itself. By reviewing the most important legal acts, and based on texts were included the competences and tasks of the institutions established to protect the life and health of citizens of the Republic of Poland, during the time of warand peace. Leaning at scientific journals author described the main functions of institutions that support government and the prime minister in the security policy. By making analysis and based on the descriptions, author reveals changes in the process of creating of institutions protecting internal and external security together under the umbrella of government activity as executive power.

W ramach artykułu autor dokonał analizy organów administracji publicznej właściwej w sprawach polityki bezpieczeństwa, skupionej pod egidą Prezesa Rady Ministrów i samej Rady Ministrów. Dokonując przeglądu najważniejszych aktów prawnych oraz bazując na tekstach źródłowych, ujęte zostały główne kompetencje i zadania instytucji mających na celu ochronę życia i zdrowia obywateli Rzeczypospolitej Polskiej zarówno w okresie wojny, jak i pokoju. Wspierając się publikacjami ciągłymi, autor określił główne funkcje organów powołanych do wsparcia rządu i instytucji premiera w polityce bezpieczeństwa. Dokonując analizy oraz opierając się na deskrypcji, autor wyszczególnia zmiany w budowaniu i formułowaniu organów chroniących bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne skupionych pod parasolem działalności rządu jako władzy wykonawczej.

BIBLIOGRAFIA:

 • Antczak-Barzan A., Projekt „Polska”, Silne i bezpieczne państwo?, Warszawa 2014.
 • Boże M., Czuryk M., Karpik M., Kostrubiec J., Służby Specjalne w strukturze władz publicznych, zagadnienia prawnoustrojowe, Warszawa 2014.
 • Brzezińska A., Zarządzanie kryzysowe, organy właściwe, [w:] Materialne Prawo Administracyjne, red. M. Miemiec, Warszawa 2013.
 • Chmaj M., Ossowska-Salamonowicz D., Kierownicy urzędów centralnych, urzędy centralne, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, [w:] Administracja Rządowa w Polsce, red. M. Chmaj, Warszawa 2012.
 • Encyklopedia PWN,
 • Gajda M., Kruba M., Makarski A., Prawne podstawy funkcjonowania systemu obronnego Rzeczypospolitej Polskiej, „Bezpieczeństwo i Administracja” 2012.
 • Juchiewicz J., Prezes Rady Ministrów, [w:] Administracja rządowa w Polsce, red M. Chmaj, Warszawa 2012.
 • Juchiewicz J., Rada Ministrów, [w:] Administracja rządowa w Polsce, red M. Chmaj, Warszawa 2012.
 • Komornici T., Korcelli P., Siłka P., Śleszyński P., Świątek D., Powiązania funkcjonalne pomiędzy polskimi metropoliami, Warszawa 2013.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 , Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483.
 • Mojak R., Parlament a Rząd w ustroju Trzeciej Rzeczypospolitej Polskiej, Lublin 2007.
 • Ochendowski E., Prawo administracyjne, część ogólna, Toruń 2006.
 • Olejniczak-Szałowska E., Pojęcie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Policja administracyjna, [w:] Prawo administracyjne materialne, red. Z. Duniewska, B. Jaworska-Dębska, M. Stahl, Warszawa 2016.
 • Pyznar M., Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej w systemie ochrony tej infrastruktury – wizja Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, [w:] Ochrona Infrastruktury Krytycznej, red. A. Tryburska, Szczytno 2010.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie gotowości obronnej państwa z 21 września 2004 r., Dz.U. 2004, nr 219, poz. 2218.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony z 24 czerwca 2003 r., U. 2003, nr 116, poz. 1090.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szkolenia obronnego z 13 stycznia 2004 r., Dz.U. 2004, nr 16, poz. 150.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 3 sierpnia 2004 r., Dz.U. 2004, nr 180, poz. 1855.
 • gov.pl/Sejm7.nsf/agent.xsp?symbol=KOMISJAST&NrKadencji=7&KodKom=KSS, Komisja do Spraw Służb Specjalnych (KSS),
 • Sokołowski J.K., Polityczne uwarunkowania polityki prawnej w latach 2005 – 2007, „Państwo i Społeczeństwo” 2010 (X), nr 4, Z problematyki odpowiedzialności prawnej, red. M. Pieniążek.
 • Stobiecki T., Zarządzanie kryzysowe a struktury administracji publicznej, „Acta Pomerania” 2012, nr 4.
 • Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2007.
 • Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2014.
 • Urbanek A., Państwo jako podmiot bezpieczeństwa – aspekty teoretyczne i praktyczne, „Acta Pomerania” 2012, nr 4.
 • Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej z 21 listopada 1967 r., Dz.U. 1967, nr 44, poz. 220, z późn. zm.
 • Ustawa o Radzie Ministrów z 8 sierpnia 1996 r., Dz.U. 1996, nr 106, poz. 492, z późn. zm.
 • Ustawa o stanie kęski żywiołowej z 18 kwietnia 2002 r., Dz.U. 2002, nr 62, poz. 558.
 • Ustawa o zarządzaniu kryzysowym z 26 kwietnia 2007 r., Dz.U. 2007, nr 89, poz. 590, z późn. zm.
 • Warmiński A., Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce, Warszawa 2013.
 • Zimmermann J., Prawo administracyjne, Warszawa 2014.
 • gov.pl/?page_id=212 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart