Author: Anna Wójcik
Institution: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 438-451
DOI Address: https://doi.org/10.15804/siip201622
PDF: siip/15/siip1522.pdf

Historical politics as a form of construction of the image of Polish in international arena

Article raises the issue of the importance of historical policy, also known as the politics of memory, as a category, which in recent years is the subject of heated debate. This is because, through the tools of historical policy, the authority has the opportunity to shape the expected vision of the state and nation in the international arena. This remains controversial due to the fact that the possibility of an arbitrary silence inconvenient facts and events. The main aim of this article was to show the importance of historical policy as a tool to build the country’s image in the international arena, not evaluating the policy pursued by the authorities. This issue is discussed in a wide range in the pages of various publications and at scientific conferences or debates historians. Analysing the literature and the press reports and official documents of institutions and government agencies have been in the paper a short review of selected policy definitions historical aspects of its tools and its implementation and postulates policy history in the future.
Historical policy should be implemented by the Polish state as part of the construction of the position of the State in the international sphere, but mainly as an element of education of the next generations of Poles.
I have no doubt that in the international, worldwide, all reasonable state, who understand their needs, and above all, to have a sense of their statehood and dignity, pursue an active policy of history.

Artykuł podnosi kwestię znaczenia polityki historycznej, nazywanej także polityką pamięci, jako kategorii, która na przestrzeni ostatnich lat stanowi przedmiot burzliwej debaty. Dzieje się tak dlatego, że poprzez narzędzia polityki historycznej, władza ma możliwość kształtowania oczekiwanej wizji państwa i narodu na arenie międzynarodowej. Budzi to kontrowersje ze względu na fakt możliwości arbitralnego przemilczenia niewygodnych faktów i zdarzeń. Zasadniczym celem artykułu było ukazanie znaczenia polityki historycznej jako narzędzia budowy wizerunku państwa na arenie międzynarodowej, nie dokonując oceny prowadzonej przez władze polityki. Zagadnienie to poruszane jest w szerokim zakresie na łamach różnego rodzaju publikacji oraz podczas konferencji naukowych czy debat historyków. Analizując literaturę przedmiotu oraz doniesienia prasowe, oficjalne dokumenty instytucji i urzędów państwowych, dokonano w artykule krótkiego przeglądu wybranych definicji polityki historycznej, jej aspektów i narzędzi jej realizacji oraz postulatów prowadzenia polityki historycznej w przyszłości.
Polityka historyczna powinna być realizowana przez polskie państwo nie tylko jako element budowy pozycji tego państwa w przestrzeni międzynarodowej, ale przede wszystkim jako element wychowania kolejnych pokoleń Polaków.
Nie mam wątpliwości, że w przestrzeni międzynarodowej, ogólnoświatowej, wszystkie rozsądne państwa, które rozumieją swoje potrzeby, a przede wszystkim, które mają poczucie swojej państwowości i godności, prowadzą aktywną politykę historyczną.

BIBLIOGRAFIA:

 • Co to jest polityka historyczna? Wywiad z Dariuszem Gawinem – historykiem idei, wicedyrektorem Muzeum Powstania Warszawskiego, „Wiadomości Historyczne” 2006, nr 5.
 • Hahn H., Pamięć zbiorowa – przedmiot polityki historycznej?, [w:] Narodowe i europejskie aspekty polityki historycznej, red. B. Korzeniowski, Poznań 2008.
 • Historycy i politycy. Polityka pamięci w III RP, red. P. Skibiński, T. Wiścicki, M. Wysocki, Warszawa 2011.
 • Janion M., Niesamowita Słowiańszczyzna. Fantazmaty literatury, Kraków 2006.
 • Kula M., Lepiej nie nadużywać (historii), „Przegląd Polityczny” 2006, nr 7.
 • Kutiawin W., Pamięć historyczna Rosjan. Między dziejopisarstwem akademickim a historiografią „ludową”, [w:] Pamięć i polityka historyczna. Doświadczenia Polski i jej sąsiadów, red. S.M. Nowinowski, J. Pomorski, R. Stobiecki, Łódź 2008.
 • Lorenz M., W historii trzeba walczyć o swoje prawa, Wypowiedź Normana Davisa, „Rzeczpospolita” 1.08.2007.
 • Merta T., Pamięć i nadzieja, [w:] R. Kostro, T. Merta, Pamięć i odpowiedzialność, Kraków–Wrocław 2005.
 • Michałek J., Współcześnie o przeszłości, czyli wpływ polityki historycznej na kształt podręczników szkolnych, „Klio” 2011, t. 16, nr 1.
 • Nijakowski L.M., Polska polityka pamięci. Esej socjologiczny, Warszawa 2008.
 • Olszewski E., Pamięć społeczna i polityka historyczna w programach polskich partii politycznych, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2013, nr 2.
 • Po co nam polityka historyczna. Debata „Gazety Wyborczej” z udziałem Dariusza Gawina, Tomasza Łubieńskiego, Janusza A. Majcherka, Tomasza Merty, Miłady Jędrysik, „Gazeta Wyborcza” 30.09.2005, http://wyborcza.pl/1,76842,2945729.html.
 • Polityka historyczna – za i przeciw, „Mówią Wieki” 2006, nr 8.
 • Polityka historyczna, Instytut Pamięci Narodowej, https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/polityka-historyczna.
 • Polska polityka historyczna, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2006, nr 5(64).
 • Polskie Towarzystwo Historyczne, Historia, http://pth.net.pl/o-nas/historia.
 • Przeszłość w dyskursie publicznym, A. Szpociński, Warszawa 2013.
 • Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o potwierdzeniu istniejącej między nimi granicy, podpisany w Warszawie dnia 14 listopada 1990 r., U. 1992, nr 14, poz. 54.
 • Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 17.06.1991r., U. 1992, nr 14, poz. 56.
 • Uczestnicy konferencji w Katowicach: brak pomysłu na politykę historyczną, „Dziennik Zachodni” 18.11.2011, http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/473687,uczestnicy-konferencji-w-katowicach-brak-pomyslu-na-polityke-historyczna,id,t.html.
 • Wystąpienie prezydenta na debacie Narodowej Rady Rozwoju dotyczącej polityki historycznej z 16 lutego 2016 r., http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-rp/wystapienia/art,29,wystapienie-prezydenta-na-debacie-nrrdot-polityki-historycznej.html.
 • Zapis spotkania inaugurującego prace nad powstaniem Strategii Polskiej Polityki Historycznej w Belwederze, 17 listopada 2015 r., http://www.prezydent.pl/kancelaria/dzialalnosc-kancelarii/art,18,zapis-spotkania-dot-strategii-polskiejpolityki-historycznej.html.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart