Author: Przemysław Waszak
Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 477-491
DOI Address: https://doi.org/10.15804/siip201624
PDF: siip/15/siip1524.pdf

Inclusions of socio-political matters and matters considered in terms of outlook in the medieval art history research. Case studies

Medieval art frequently had political functions. After depicting the scope of political aspects and an example of political thoughts in Ottonian illuminated manuscripts there is an analysis of perspectives on medieval art. For example, point of view at Romanesque architecture can be marked in terms of outlook typical for a particular period. All the more important is the large-scale recent research on Romanesque architecture in Poland. There are attempts at demythologization of art and attempts to free the approach to art from ideology. Two different examples of well-known Gothic equestrian statues were discussed. Approaches to both sculptures and reception of them became politicized. The aim of discussions in this article was to point the political aspects in approach to works of art and in analyses of them. One of the conclusions is that the changing within the space of time political factor should be in many cases taken into consideration. In addition to that, the works of art should always be treated first of all as aesthetic, artistic objects.

Sztuka średniowieczna nierzadko pełniła funkcje polityczne. Po nakreśleniu zakresu i przykładu aspektów politycznych w iluminatorstwie ottońskim następuje analiza ujęć sztuki średniowiecznej. Podejście do architektury romańskiej może być nacechowane światopoglądem charakterystycznym dla danej epoki. Tym ważniejsze są szeroko zakrojone, przeprowadzane badania obejmujące architekturę romańską w Polsce. Podejmowane są próby demitologizacji sztuki i odideologizowania podejścia do niej. Omówiono dwa odmienne przykłady upolitycznienia odbioru dwóch bardzo znanych gotyckich statui. Rozważania, których celem było wskazanie aspektów politycznych w podejściu do dzieł sztuki w ich analizach, prowadzą do wniosku o konieczności uwzględniania zmiennego czynnika politycznego, ale też zwracania uwagi na dzieła sztuki po prostu jako obiekty artystyczne.

BIBLIOGRAFIA:

 • Belting H., Germans and their art: a troublesome relationship, [tyt. oryg.: Deutschen und ihre Kunst], transl. by S. Kleager, New Haven, London 1998.
 • Conant K.J., Carolingian and Romanesque architecture 800 to 1200, New Haven, London 1993.
 • Diskussionsbericht, [w:] Das Kunstwerk zwischen Wissenschaft und Weltanschauung, Hrsg. M. Warnke, Gütersloh 1970.
 • Fernie E., Romanesque architecture: the first style of the European age, New Haven, London 2014.
 • Herrmann Ch., von Winterfeld D., Resümee, [w:] Mittelalterliche Architektur in Polen: romanische und gotische Baukunst zwischen Oder und Weichsel, Hrsg. Ch. Herrmann, D. von Winterfeld; mit Beitr. von U. Arnold, Ch. Herrmann, J. Jarzewicz, A. Konieczny, J. Kowalski, M. Ober, A. Tomaszewski, D. von Winterfeld, Fotogr. von Ch. Herrmann, Petersberg 2015, Bd. 2.
 • Hinz B., „Jeździec Bamberski”, tłum. S. Michalski, [w:] Pojęcia, problemy, metody współczesnej nauki o sztuce: dwadzieścia sześć artykułów uczonych europejskich i amerykańskich, wybrał, przeł. przejrzał, wstępem opatrzył J. Białostocki, Warszawa 1976.
 • Jakubowski M.N., Ciągłość historii i historia ciągłości: polska filozofia dziejów, Toruń 2004.
 • Jarzewicz J., Kościoły romańskie w Polsce, zdj. J. Andrzejewski, Kraków 2014.
 • Karłowska-Kamzowa A., Der Drache des Nordens. Eine ikonographische Analyse der Stockholmer Darstellung des Kampfes des Heiligen Georgs von Bernt Notke, [w:] Kościół i sztuka pobrzeża Bałtyku. Kirche und Kunst im Ostseeraum, red. Murawska, Toruń 1998.
 • Kłoczowski J., Młodsza Europa: Europa Środkowo-Wschodnia w kręgu cywilizacji chrześcijańskiej średniowiecza, Warszawa 2003.
 • Kwiatkowski K., [Rec.:] Cura animarum. Seelsorge im Deutschordensland Preußen, hrsg. v. Stefan Samerski, „Ordines Militares – Colloquia Torunensia Historica. Yearbook for the Study of the Military Orders” 2014, Vol. 19.
 • Mittelalterliche Architektur in Polen: romanische und gotische Baukunst zwischen Oder und Weichsel, Hg. Ch. Herrmann, D. von Winterfeld; mit Beitr. von U. Arnold, Ch. Herrmann, J. Jarzewicz, A. Konieczny, J. Kowalski, M. Ober, Tomaszewski, D. von Winterfeld, Fotogr. von Ch. Herrmann, Petersberg 2015, Bd. 1, 2.
 • Rodzińska-Chorąży T., Zespoły rezydencjonalne i kościoły centralne na ziemiach polskich do połowy XII wieku, Kraków 2009.
 • Roszak S., Historia – Polityka – Edukacja, „Klio: czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym” 2011, t. 16, nr 1.
 • Skubiszewski P., Polen und die deutsche Kunstgeschichte: aus persönlicher Sicht, [nadbitka z:] „Zeitschrift des Deutschen Vereins für Kunstwissenschaft” 2008, Bd. 62.
 • Skubiszewski P., Polnische mittelalterliche Kunst oder mittelalterliche Kunst in Polen?, „Jahrbuch für Geschichte” 1981, Bd. 23.
 • Skubiszewski P., Polska sztuka średniowieczna czy sztuka średniowieczna w Polsce?, „Kwartalnik Historyczny” 1979, t. 86, nr 4.
 • Skubiszewski P., W służbie cesarza, w służbie króla. Temat władzy w sztuce ottońskiej, [w:] Funkcja dzieła sztuki: materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Szczecin, listopad 1970, red. E. Studniarkowa, Warszawa 1972.
 • Svanberg J., Was the St. George Group in Stockholm Made in Antwerp by an Unknown Flemish Master? Review of Peter Tangeberg’s Book (2009), [w:] Art, cult and patronage: die visuelle Kultur im Ostseeraum zur Zeit Bernt Notkes, Hrsg. Mänd und U. Albrecht, Kiel 2013.
 • Sztuka polska przedromańska i romańska do schyłku XIII wieku, red. M. Walicki, Warszawa 1971, t. 1, 2.
 • Świechowski Z., „Gorące dziesięciolecie” badań 1997 – 2007, [w:] Architektura romańska w Polsce. Nowe odkrycia i interpretacje, Materiały z sesji naukowej w Muzeum Początków Państwa Polskiego – Gniezno, 9 – 11 kwietnia 2008 roku, red. T. Janiak, Gniezno 2009.
 • Świechowski Z., Architektura wczesnego średniowiecza w Polsce między rzeczywistością a fantazją, [w:] Polska na przełomie I i II tysiąclecia, Poznań 2001.
 • Świechowski Z., Palatium na Ostrowie Lednickim a mity polskiej historii sztuki, „Rocznik Historii Sztuki” 2005, t. 30.
 • Świechowski Z., Wczesna architektura murowana na ziemiach polskich – jak dawna?, [w:] Początki architektury monumentalnej w Polsce: materiały z sesji naukowej, Gniezno, 20 – 21 listopada 2003 roku, red. T. Janiak, D. Stryniak, Gniezno 2004.
 • Wczesne średniowiecze: od 400 do 1000 r., red. R. McKitterick; tłum. Z. Dalewski, Warszawa 2003.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart