Author: Hanna Wiczanowska
Institution: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 330-348
DOI Address: https://doi.org/10.15804/siip201617
PDF: siip/15/siip1517.pdf

Memory rights in the context of article 17 ECHR – right to negationism or negationism of the memory rights?

The objective of the article hereto is to present the mechanisms of the memory rights’ protection within the Strasbourg system, based upon the literal resonance of the European Convention of Human Rights and judicial practice of the European Court of Human Rights. Such topic will be subjected to analysis through the legal-dogmatic method which relies upon the construction of the concrete provisions of the Convention as well as jurisprudence of ECHR. The basic hypothesis of the author is the existence of the double standards of memory rights’ protection against negationism, depending from the type of denied memory right.

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie mechanizmów ochrony praw pamięci na gruncie strasburskiego systemu ochrony praw jednostki, opartego na literalnym brzmieniu europejskiej konwencji praw człowieka (EKPC), jak również praktyce orzeczniczej Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC). Powyższa problematyka zostanie poddana analizie w oparciu o metodę dogmatyczno-prawną, sprowadzającą się do wykładni poszczególnych postanowień konwencji, jak również linii orzeczniczej ETPC. Podstawową hipotezą stawianą przez autorkę jest istnienie dwupoziomowego standardu ochrony przed negacjonizmem praw pamięci, w zależności od rodzaju zanegowanego prawa pamięci.

BIBLIOGRAFIA:

 • Brems E., Shaping rights in the ECHR, Cambridge 2013.
 • Buyse A., Hamilton M., Traditional Jurisprudence of ECHR; Justice, Politics and Rights, Cambridge 2011.
 • Christoffersen J., Fair Balance: Proportionality, Subsidiarity and Primarity in the European Convention of Human Rights, Leiden–Boston 2009.
 • Dżugaszwili przeciwko Rosji z dnia 15 stycznia 2015 r., nr sprawy 41123/10.
 • Forsythe D.P., Encyclopedia of Human Rights, Vol. 1, Oxford 2009.
 • Garaudy przeciwko Francji z dnia 24.06.2003, nr 65831/01.
 • Gruszczyński Ł, W. Werner, Deference in International Courts and Tribunals. Standard of Review and Margin of Appreciation, Oxford 2014.
 • Hennebel L., Hochmann T., Genocide Denials and the Law, Oxford 2011.
 • Jersild przeciwko Danii z dnia 23 września 1999 r., nr sprawy 15890/89.
 • Kamiński I.C., Wnuk „krwiożerczego ludojada w Strasburgu”, http://www.hfhr.pl/wnuk-krwiozerczego-ludojada-w-strasburgu, 29.12.2016.
 • Keane D.., Attacking Hate Speech under Article 17 of European Convention on Human Rights, „Netherlands Quarterly on Human Rights” 2007, No. 641.
 • Kucharczyk G., Pierwsze ludobójstwo i pierwszy negacjonizm – eksterminacja Ormian w Turcji na początku XX wieku, [w:] Krwawy cień genocydu. Interdyscplinarne studia nad ludobójstwem, B. Machul-Telus, Kraków 2001.
 • Langer L., Religious Offence and Human Rights: the implications on defamation rights of religion, Cambridge 2014.
 • McNamara L., Human Rights Controversies: The Impact of Legal Form, Abingdon 2007.
 • Oster J., Media Freedom as the Fundamental Right, Cambridge 2015.
 • Perincek przeciwko Szwajcarii z dnia 15.10.2015 r., nr sprawy 27510/08.
 • Perincek przeciwko Szwajcarii z dnia 17.12.2013 r., nr sprawy 27510/08.
 • Putistin przeciwko Ukrainie z dnia 21 listopada 2013 r., nr sprawy 16882/03.
 • Popper K., Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, tłum. Jedlicki, Warszawa 2006.
 • Schabas W.A., The European Convention on Human Rights – a commentary, Oxford 2015.
 • Skrzydło J., Wolność słowa w orzecznictwie Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Analiza porównawcza, Toruń 2013.
 • Słownik języka polskiego, www.sjp.pwn.pl, 29.12.2016.
 • Sweeney J., The European Court of Human Rights in the Post Cold-War Era: Universality in Transition, London and New York 2013.
 • Whine M., Expanding Holocaust Denial and Legislation against it, [w:] I. Hare, Extreme Speech and Democracy, Oxford 2010.
 • Winston B., A Right to Offend: Freedom of Expression in the Twenty-first Century, London and New York 2010.
 • Wiztsch przeciwko Niemcom z dnia 20 kwietnia 1999 r., nr sprawy 41448/98.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart