Author: Sławomir Sadowski
Institution: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3437-9114
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 170-192
DOI Address: https://doi.org/10.15804/siip202008
PDF: siip/19/siip1908.pdf

Zasadniczym celem artykułu jest kwestia zorganizowania skutecznego systemu obronnego Unii Europejskiej w kontekście zmiany geopolitycznej dokonującej się w świecie. Tym samym istotna staje się odpowiedź na pytanie, czy Unia Europejska chcąc utrzymać istotną rolę w globalnym układzie politycznym może tego dokonać nie dysponując sprawnym instrumentem militarnym? Wydaje się, że Unia Europejska pozbawiona efektywnej siły militarnej może zachować ważną pozycję w systemie globalnym, lecz zostanie zredukowana do roli mocarstwa drugiego rzędu, jako podmiot nie pełnowymiarowy. Zasadniczymi metodami badawczymi są różne metody pomiaru potęgi jednostek politycznych.

About the Need of the European Army in the Context of Global Geopoli tical Change

The main goal of the article is the issue of organizing an eff ective defense system of the European Union in the context of geopolitical change taking place in the World. It is important to answer the question, whether the European Union, wanting to maintain an important role in the global political system, can do it without having a functioning military instrument? It seems that the European Union, deprived of eff ective military strength, may retain an important position in the global system, but will be reduced to the role of a second-order power as a non-dimensional entity. The principal research methods are various methods of measuring the power of political units.

BIBLIOGRAFIA:

 • Creveld van, M., (2008). Zmienne oblicze wojny. Od Marny do Iraku. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
 • Defence Expenditure of NATO Countries (2012–2019, https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2019_06/20190625_PR2019–069-EN.pdf
 • Demchak, Ch.C., (2019). China: Determined to dominate cyberspace and AI, Bulletin of the Atomic Scientists, Vol. 75, No. 3, p. 99–104.
 • Global Firepower (2020). https://www.globalfirepower.com/
 • Hansler, J. (2020). US and Russia to meet for nuclear arms negotiations this month, https://edition.cnn.com/2020/06/08/politics/us-russia-arms-control-talks/index.html?mc_cid=0ba67e26eb&mc_eid=ee9f107851
 • Holland, S. (2020). Trump Orders Big U.S. Troop Cut in Germany, Official Says, https://www.usnews.com/news/world/articles/2020–06–05/us-to-reduce-numberof-troops-in-germany-us-official
 • The Global Innovation Index 2019. (2020). Geneva: Cornell University.
 • Jureńczyk, Ł. (2012). Ewolucja współpracy polityczno-militarnej Unii Europejskiej – rozwój poprzez kryzysy, Gdańskie Studia Międzynarodowe, nr 1–2, s. 39–53.
 • Keegan, J. (1998). Historia wojen. Warszawa: Książka i Wiedza.
 • Kennedy, P. (1994). Mocarstwa świata. Narodziny, rozkwit, upadek. Przemiany gospodarcze i konflikty zbrojne w latach 1500–2000. Warszawa: Książka i Wiedza.
 • Kim, P., (2019). Understanding China’s Military Expansion, The Pacific Council Magazine, https://www.pacificcouncil.org/newsroom/understanding-china%E-2%80%99s-military-expansion (dostęp. 10.05.2020).
 • Koziej, S. (1993). Teoria sztuki wojennej. Warszawa: Bellona.
 • Kristensen, H.M., Korda, M. (2019). China nuclear forces, Biuletyn Atomic Scientists, 4, p. 171–178.
 • Kristensen, H.M., Korda, M. (2019). French nuclear forces, 2019, Biuletyn Atomic Scientists, Vol. 75, No 1, s. 51–55.
 • Kristensen, H.M., Korda, M. (2019), Russian nuclear forces, 2019, Biuletyn Atomic Scientists, tom 75, Vol. 75, No 1, s. 73–84.
 • Kristensen, H.M., Korda, M. (2019). United States nuclear forces, 2019, Biuletyn Atomic Scientists, Vol. 75, No 3, s. 122–134.
 • Koziej, S. (2020). Hybrydowa zimna wojna między Rosją i NATO, W: I. Oleksiewicz, M. Lorek, J. Paucza-Olszewska, W. Lewicki (red.), Zagrożenia bezpieczeństwa we współczesnym świecie. Rzeszów.
 • Kuźniar, R. (2018). Europe in the International Order. Berlin.
 • Miszczak, K. (2020). Armia Europejska. Strategiczne bezpieczeństwo Unii Europejskiej. Warszawa.
 • Lis, E., Rola UE i NATO w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego, Annales UMCS, sec. G (Ius), t. 63, nr 1/2016.
 • Military expenditure by country, in constant (2018) US$ m., 1988–2019 (see below for 1999–2009), (2020) SIPRI, https://www.sipri.org/sites/default/files/Data%20for%20all%20countries%20from%201988%E2%80%932019%20in%20constant%20%282018%29%20USD.pdf.
 • Orzechowski, J. (1975). Dowodzenie i sztaby, t. II. Warszawa: Wydawnictwo MON.
 • Osica, O., UE i nowy kształt polityki globalnej, https://ec.europa.eu/poland/news/191125_osica_pl
 • Portal CIA The World factbook, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
 • Sadowski, S. (2004). Integracja wojskowa Unii Europejskiej – suma armii czy armia europejska?, W: R. Kmieciak, T. Wallas (red.), Dylematy integracji europejskiej: Europa Środkowo-Wschodnia u progu rozszerzenia Unii Europejskiej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM, s. 79–89.
 • Sadowski, S. (2016), Cyberprzestrzeń – nowy wymiar wojny? W: Czynnik wojskowy w środowisku międzynarodowym na przełomie XX i XXI wieku, Ł. Jureńczyk, S. Sadowski, M. Jastrzębski, J. Waskan (red.), Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, s. 34–45.
 • Sadowski, S. (2015). Innowacyjność społeczna jako instrument budowania przewagi w przestrzeni międzynarodowej, W: Wyzwania innowacyjności w sferze publicznej, A. Kaszkur, A. Laska (red.), Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, s. 95–112.
 • Sadowski, S. (2009). Kształtowanie potęgi Unii Europejskiej w latach 1992–2008, W: Unia Europejska w 2008 roku: aktualne problemy i najważniejsze wyzwania, M. Musiał-Karg, T. Wallas (red.), Poznań: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, s. 26–36.
 • Sadowski, S. (2010). Tradycje militarne w kontekście integracji europejskiej, W: Historia, polityka, stosunki międzynarodowe: wybrane zagadnienia, A. Zaćmiński (red.), Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2010, s. 135–154.
 • Sułek, M. (2001). Podstawy potęgonomii i potęgometrii, Kielce: Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej.
 • Traktat o Unii Europejskiej z 7. Lutego 1992 r. http://oide.sejm.gov.pl/oide/images/files/dokumenty/traktaty/Traktat_z_Maastricht_PL_1.pdf
 • Unijna współpraca w zakresie bezpieczeństwa i obrony (2020), https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/defence-security/
 • W kierunku utworzenia Europejskiej Unii Obrony, (2019), https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/euco-sibiu-towards-european-defence-union_pl.pdf
 • Wezeman P.D., Fleurant A., Kuimova A., Tian N., Wezeman S.T., (2018) Trends in international arms transfers, „SIPRI Fact Sheet”, Stockholm: SIPRI.
 • Zięba, R. (2017). Próby ożywienia polityki bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej, Krakowskie Studia Międzynarodowe, nr 1 (XIV), s. 35–52.
 • Zięba, R. (2018). The Euro-Atlantic Security System in the 21st Century: From Cooperation to Crisis, Cham – Switzerland.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart