Author: Robert Reczkowski
E-mail: r.reczkowski@wp.pl
Institution: Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1227-5090
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 243-256
DOI Address: https://doi.org/10.15804/siip202012
PDF: siip/19/siip1912.pdf

Zarówno dezinformacja, jak i propaganda nie są działaniami nowymi, ale towarzyszą społeczeństwom praktycznie od samego ich powstania. Co więcej, ich użyteczność w działaniach państw potwierdzają nie tylko liczne przykłady historyczne, ale również te, których jesteśmy obecnie świadkami i są ściśle związane z rozprzestrzenianiem się pandemii COVID-19. Artykuł jest próbą zdefi niowania i opisania nie tylko rosyjskiego ekosystemu dezinformacji i propagandy w dobie pandemii, ale również próbą odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób różne fi lary tego ekosystemu odgrywają różne role, wzajemnie się zasilają oraz wzmacniają.

Geopolitical Gameplay with COVID-19 Pandemic: Russian Ecosystem of Disinformation and Propaganda

Both disinformation and propaganda are not new activities, but they have been accompanying societies practically since their inception. What’s more, their usefulness in the actions of states is confirmed not only by numerous historical examples, but also by those we are currently witnessing and are closely related with the spread of the COVID-19 pandemic. The article is an attempt to define and describe not only the Russian ecosystem of disinformation and propaganda, but also an attempt to answer the question of how different pillars of this ecosystem play different roles, feed each other and strengthen each other.

BIBLIOGRAFIA:

 • Avdeeva M. (2020), Kremlin’s Infl uence Operations: Working Out Countering Mechanisms for Eastern Partnership Member States, The International Strategic Action Network for Security. Pobrano z lokalizacji https://isans.org/articles-en/kremlins-influence-operations-working-out-countering-mechanisms-for-easternpartnership-member-states.html. [dostęp: 30.08.2020].
 • Bodine-Baron E., Helmus T.C., Radin A., Treyger E. (2018). Countering Russian Social Media Influence, RAND Corporation, Santa Monica, California. Pobrano z lokalizacji https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR2740.html. [dostęp: 29.08.2020].
 • Brovdiy Y. (2020). Disinformation in Times of COVID-19: Reinforcing the Responses of the European Union and the United States, Collage of Europe Policy Brief, nr 5/20. Pobrano z lokalizacji https://www.coleurope.eu/research-paper/disinformation-times-covid-19-reinforcing-responses-european-union-and-unitedstates. [dostęp: 29.08.2020].
 • Dobek-Ostrowska B., Fras J., Ociepka B. (1999). Teoria i praktyka propagandy. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Galeotti M. (2017). Policy Brief: Controlling Chaos: How Russia Manages Its Political War in Europe, London: European Council on Foreign Relations, August 2017.
 • GEC Special Report (2020). Pillars of Russia’s Disinformation and Propaganda Ecosystem, Washington: U.S. Department of State, August 2020.
 • Kacała T. (2015). Dezinformacja i propaganda w kontekście zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa. Przegląd Prawa Konstytucyjnego, nr 2 (24), s. 49–65. DOI 10.15804/ppk.2015.02.03.
 • Kavanagh J., Cherney S., Reininger H., Griff in N. (2020). Fighting Disinformation Online. Building the Database of Web Tools, RAND Corporation, Santa Monica, California. Pobrano z lokalizacji https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR3000.html. [dostęp: 25.08.2020].
 • Kilcullen D. (2020). The Dragons and the Snakes: How the Rest Learned to Fight the West. Oxford: Oxford University Press.
 • Контрразведывательный словарь. (1972). Moskwa: Wyższa Szkoła KGB im. F.E. Dzierżyńskiego.
 • Kula H.M. (2005). Propaganda współczesna. Istota – właściwości. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Legucka A. Przychodniak M. (2020.04.26). Dezinformacja Chin i Rosji w trakcie pandemii COVID-19. Biuletyn PISM, nr 86, Pobrano z lokalizacji https://pism.pl/publikacje/Dezinformacja_Chin_i_Rosji_w_trakcie_pandemii_COVID19. [dostęp: 19.05.2020].
 • Materiały własne z webinarium naukowego pt. „Globalna i regionalna rozgrywka pandemią COVID-19” zorganizowanego w dniu 28 kwietnia 2020 r. przez Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych w ramach kampanii „Nowe Urządzenie Polskie – NUP 2X35”.
 • Международные угрозы 2020. Каждый – за себя (2020), МГИМО. Moskwa. Pobrano z lokalizacji https://mgimo.ru/library/publications/int-threats-2020/. [dostęp: 12.01.2020].
 • Pratkanis A., Aronson E. (2004). Wiek propagandy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Targalski J. (2020). Koronawirus jako narzędzie wojny informacyjnej, wystąpienie podczas webinarium naukowego pt. „Globalna i regionalna rozgrywka pandemią COVID-19” zorganizowanego w dniu 28 kwietnia 2020 r. przez Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych w ramach kampanii „Nowe Urządzenie Polskie – NUP 2X35”.
 • Volkoff V. (1991). Dezinformacja – oręż wojny. Warszawa: Wydawnictwo Delikon.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart