Author: Paweł Malendowicz
E-mail: p.malendowicz@ukw.edu.pl
Institution: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2325-9966
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 276-298
DOI Address: https://doi.org/10.15804/siip202014
PDF: siip/19/siip1914.pdf

Wulgaryzmy, nazywane w języku polskiego prawa słowami nieprzyzwoitymi, występują w procesie komunikowania politycznego. Polega ono na dwustronnym przepływie komunikatów politycznych pomiędzy nadawcami i odbiorcami z udziałem mediów. Wulgaryzmy są jednostkami leksykalnymi, które w przestrzeni publicznej mogą zaistnieć dzięki mediom, ale to Internet jest tym podmiotem, który je utrwala. Zweryfi kowanie tej hipotezy jest celem artykułu. Wulgaryzmy pełnią liczne funkcje w procesie komunikowania politycznego. Najważniejsze z nich to: dyskredytacyjna, eskapistyczna, katharsis, deskrypcyjna, rozrywkowa, prowokacyjna, a także – w znaczeniu symbolicznym – reprezentacji, integracyjna, delimitacyjna, mobilizująca.

Vulgarisms in Political Communication

Vulgarisms – called indecent words in the language of Polish law, occur in the process of political communication. It involves the two-way flow of political messages between broadcasters and recipients with the participation of the media. Vulgarism is a lexical unit that can exist in public space thanks to the media, but the Internet is the entity that perpetuates it. Verifying this hypothesis is the aim of the article. Vulgarisms perform many functions in the process of political communication. The most important of them are: discrediting, escapist, catharsis, descriptive, entertainment, provocative, and – symbolically – representation, integrating, delimiting, mobilizing.

BIBLIOGRAFIA:

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart