Author: Marta Lewicz-Więcław
Institution: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6001-6264
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 109-136
DOI Address: https://doi.org/10.15804/sal202104
PDF: sal/11/sal1104.pdf

Ebenezer Howard’s idea of the garden-city and its historical-cultural context in Europe and Latin America

This text analyses how the English urban and cultural heritage influenced the European and Latin American world of the 20th century, marked by the industrial revolution, in the context of the creation of new urban centres. The main question was how Ebenezer Howard’s idea of the garden city developed in Latin America and Europe. This article aims to analyse the historical and cultural context of their implementation in developed and developing countries. The research also aims to determine to how well this vision, described as utopian, has been realised in the studied cities, considered to be the most accurate realisations of Howard’s concept in both Europe and Latin America.

Idea miasta-ogrodu Ebenezera Howarda i jego kontekst historyczno-kulturowy w Europie i Ameryce Łacińskiej

W prezentowanym tekście przedstawiono analizę ukazującą, w jaki sposób angielskie dziedzictwo urbanistyczne i kulturowe wpłynęło na europejskie i latynoamerykańskie idee kreowania miast w XX w., w epoce naznaczonej rewolucją przemysłową. Centralnym problemem jest próba znalezienia odpowiedzi na pytanie, jak rozwinęła się idea miasta-ogrodu Ebenezera Howarda w Ameryce Łacińskiej i Europie. Celem artykułu jest analiza kontekstu historyczno-kulturowego adaptacji i funkcjonowania jego idei w krajach rozwiniętych i rozwijających się. Rozważania mają również na celu ustalenie, w jakim stopniu ta wizja, uznawana za utopijną, została zrealizowana w prezentowanych miastach, uchodzących za najwierniejsze realizacje koncepcji Howarda zarówno w Europie, jak i w Ameryce Łacińskiej.

BIBLIOGRAFIA:

 • Baranowska 2008 Baranowska, Koncepcja miasta idealnego w dobie ery industrialnej – na przykładzie osiedla przemysłowego New Lanark, {en:} M.Kulesza, „Czas i przestrzeń w naukach geograficznych. Wy­brane problemy geografii historycznej”, Uniwersytet Łódzki, Łódź, 2008, pp. 306-315.
 • Baranowska 2007 – M. Baranowska, Miasta-ogrody, utopia a rzeczywistość, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomi­ca, n.8, 2007, pp. 15-38.
 • Benton-Short y Short 2013 – L. Benton-Short, y J. R. Short, Cities and Nature. Second Edition. Routledge, London and New York, 2013.
 • Czyżewski 2009 – A. Czyżewski, Trzewia Lewiatana. Miasta ogrody i naro­dziny przedmieścia kulturalnego, Państwowe Muzeum etnograficzne w Warszawie, Warszawa, 2009.
 • Gómez y Domínguez 2009 – J. L. Gómez, E. G. Domínguez, FINCA y Ciudad Jardín de El Palomar: iniciativa privada en la planificación Urbana. 1943-1955, Universidad Nacional del Comahue, San Carlos de Bari­loche, 2009.
 • Gutowski 2006 – B. Gutowski, Przestrzeń marzycieli. Miasto jako projekt uto­pijny. Warszawa, 2006.
 • Howard 2009 – E. Howard, Garden Cities of ToMorrow Illustrated Edition, Dodo Press, 2009.
 • Hall 1996 – P. Hall, La ciudad en el jardín, “Ciudades del mañana. Historia del urbanismo en el siglo XX.”, trad. Consol Freixa, Ediciones del Ser­bal, Colección La Estrella Polar, Barcelona, 1996, pp. 97 – 146.
 • Hardoy 1992 – J. Hardoy, Theory and practice of urban planning in Euro­pe, 1850-1930: Its transfer to Latin America, “Rethinking the Latin American city.” ed. R. Morse y J. Hardoy, W. Wilson Center Press, J. Hopkins University Press. Washington D.C., 1992. pp. 20-49.
 • Kostrzewska 2013 – M. Kostrzewska, Miasto europejskie na przestrzeni dzie­jów. Wybrane przykłady, „Miasto. Metropolia. Region.”, Akapit-DTP, Gdańsk, 2013.
 • Leśniak-Rychlak 2015 – D. Leśniak-Rychlik, Nigdy nie należy być zbytnim rea­listą, „Miasta-ogrody jutra”, CA Centrum Architektury, Instytut Kul­tury Miejskiej, Warszawa – Gdańsk, 2015.
 • López de Lucio 1993 – R. López de Lucio, Ciudad y urbanismo a finales del si­glo XX. Universitat de València, 1993.
 • Lorens, Martyniuk-Pęczek 2014 – P. Lorens, J. Martyniuk-Pęczek, Wprowa­dzenie do projektowania urbanistycznego, „Miasto. Metropolia. Re­gion.”, Akapit-DTP, Gdańsk, 2014.
 • Macfadyen 1970 – D. Macfadyen, Sir Ebenezer Howard and the Town Plan­ning Movement, Manchester University Press, Manchester, 1970.
 • Montiel Ávarez 2015 – T. Montiel Ávarez, Ebenezer Howard y la Ciudad Jar­dín, “Revista digital de Artes y Humanidades”. vol. 9, ArtyHum, 2015, pp. 118-123.
 • Palomino Medina 1963 – C. A. Palomino Medina, Henri Ciriani, Residencial San Felipe: La Calle Aérea, Universidad de Cuenca, Lima, 1963.
 • Paszkowski 2012 – Z. Paszkowski, Idea miasta, “Przestrzeń i Forma”, n.17, 2012, pp.145-164.
 • Phillips 1970 – R. A. Phillips, The garden city movement: its origins and in­fluence on early modern town planning. B.A. University of British Columbia, Columbia, 1970.
 • Santamera Sánchez 1994 – J. A. Santamera Sánchez, Reformismo social y urba­nismo en España de la Restauración a la Segunda República. (Insti­tucionismo y urbanismo). Universidad Politécnica de Madrid E.T.S.I. Caminos, Canales y Puertos, Madrid, 1994.
 • Soares y Wolff 2002 – P. R. R. Soares y S. F. S. Wolff, Jardim América: o pri­meiro bairro-jardim de São Paulo e sua arquitetura. Biblio 3W, Re­vista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales, vol. VII, n.355, Universidad de Barcelona, Barcelona, 2002, disponible en: http://www.ub.edu/geocrit/b3w-355.html (fecha de acceso: 10.01.2018).
 • Szczęśniak 2012 – E. M. Szczęśniak, Miasto-ogród jako wzorzec kształtowa­nia ładu przestrzennego, Politechnika Warszawska, Warszawa, 2012.
 • Szpakowska 2011 – E. Szpakowska, Architektura miasta idealnego. Wprowa­dzenie, “Przestrzeń i Forma”, 2011, pp. 121-154.
 • Ward 2002 – S. V. Ward, Ebenezer Howard: His Life and Times, “From Garden City to Green City: Legacy of Ebenezer Howard” The Johns Hopkins University Press, Baltimore – London, 2002.
 • Garden Cities around the world. fuente electrónica: http://lgc.sitepreview.co.uk/ (fecha de acceso: 03.11.2021)
 • The International Garden City Institute, (s.f.) Garden cities of Brazil, fuente electrónica: http://www.gardencitiesinstitute.com/publication/gar­den-cities-in-brazil (fecha de acceso: 03.11.2021)
 • The International Garden City Institute, (s.f.) Garden cities od Argentina http://www.gardencitiesinstitute.com/publication/garden-cities-in-argenti­na (fecha de acceso: 03.11.2021)

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart