Author: Arkadiusz Matachowski
Institution: Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 155-170
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tpom2018210
PDF: tpom/28/tpom2810.pdf

About existing and not existing referents of proper names – anthropocentrism in onomastics

In the article the author widely covers the problem of names’ reference, especially proper names. The phenomenon of reference is discussed on the basis of Ogden/Richards triangle, showing the tri-elemental relation between the symbol, the concept and the referent. The author is pointing out the practice of inaccurate use of terms in the scientific discourse of research into reference and he sorts it out in the terminology by showing the difference between, among others, the reference, the designation and the denotation. The author’s considerations are full of examples which illustrate the essence of these terms and their relations. From the conclusion about the symbol and the concept he moves to the description of reality whose elements are the nominated objects. The extra-linguistic reality in which objects – capable of becoming the referents of various expressions – occur is described in accord with Kantian anthropocentric philosophical thought.

BIBLIOGRAFIA:

 • Bozděchova I., Terminologie, [w:] Novy encyklopedicky slovnik češtiny online, Karlik P. (red.), https://www.czechency.org/slovnik/TERMINOLOGIE#odborn%C3%A9%20n%C3%A1zvoslov%C3%AD (dostęp 20.03.2018).
 • Czerny A., Teoria nazw geograficznych, Warszawa 2011.
 • Dacewicz L., Znaczenie nazw własnych w kontekście zmian nazwisk, [w:] Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość onomastyki polskiej, Łobodzińska R. (red.), Wrocław 2003.
 • Doroszewicz K., Stanisławiak E., Oblicza imion. Wprowadzenie do psychologii imion ludzkich, Warszawa 1999.
 • Markiewicz, Utarczki i perswazje, Krakow 2007.
 • Kantyzm, [w:] Szkolny słownik filozoficzny, Syjud J., Hermann K. (red.), Katowice 2001, http://www.edupedia.pl/words/index/show/493545_slownik_filozoficzny-kantyzm.html (dostęp 20.03.2018).
 • Leszczak O., Mity językowe i mity o języku, w tym lingwistyczne [w:]: Школа відкритого розуму, Лещак О.В. (red.), nr 1, Кам’янець-Подільський 2009, http://www.ujk.edu.pl/strony/Oleg.Leszczak/raboty.htm (dostęp 20.03.2018).
 • Leszczak O., Semantyka – syntaktyka – pragmatyka: funkcjonalno-pragmatyczna rewizja pojęć, [w:] Język poza granicami języka 2. Semantyka a pragmatyka: spor o pierwszeństwo, Kiklewicz A. (red.), t. 1., Aspekty lingwistyczno-semiotyczne, Olsztyn 2011, http://www.ujk.edu.pl/strony/Oleg.Leszczak/raboty.htm (dostęp 20.03.2018).
 • Matachowski A., Nazwy własne jako znaki kultury, [w:] Школа відкритого розуму, Лещак О.B. (red.), t. 7, Тернопіль
 • Nowosad-Bakalarczyk M., Problem referencji męskich rzeczownikow osobowych, [w:] Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Lasowski R. (red.), nr LXIV, Krakow 2008.
 • Ogden C.K., Richards I.A., The Meaning of Meaning, New York 1989.
 • Ostwald M., Inżynieria systemow. Materiały pomocnicze do wykładow, Poznań 2009, http://www.sms.am.put.poznan.pl/eskrypty_pliki/inzynieriasystemow/terminologia (dostęp 20.03.2018).
 • Referencja, [w:] Słownik SJP.PL, https://sjp.pl/referencja (dostęp 20.03.2018).
 • Sztajer S., Forma rytualna, język, znaczenie. Uwagi o semiotyce działań rytualnych, [w:] Przegląd Religioznawczy, Stachowski Z. (red.), nr 1 (235), Warszawa 2010, https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/8778/1/2.%20S%C5%82awomir%20Sztajer.pdf (dostęp 20.04.2018).
 • Terminologia, [w:] Politechnika Poznańska, http://www.sms.am.put.poznan.pl/eskrypty_pliki/inzynieriasystemow/terminologia (dostęp 24.03.2018).
 • Wilkoń, Typologia odmian językowych wspołczesnej polszczyzny, Katowice 2000.
 • Włoskowicz W., Trojelementowy model znaczenia onimicznego i pojęciowy model onomastykonu, [w:] Onomastica LIX, Czopek-Kopciuch B. (red.), Krakow 2015.
 • Zaron Z., Konotacja nie jedno ma imię. Wymagana składniowe nazw osobowych, [w:] Смыслы, тексты и другие захватывающие сюжеты. Сборник статей в честь 80-летия И. А. Мельчука, Апресян Ю. (red.), Москва 2012, http://www.ruslang.ru/doc/melchuk_festschrift2012/Zaron.pdf (dostęp 24.03.2018).
 • Лещак О.В., Языковая деятельность. Основы функциональной методологии лингвистики, Тернополь 1996, http://www.ujk.edu.pl/strony/Oleg.Leszczak/raboty.htm (dostęp 20.03.2018).

Źródła materiałowe:

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart