Author: Justyna Jedlikowska
E-mail: jujedlikowska@gmail.com
Institution: Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 193-207
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tpom2018213
PDF: tpom/28/tpom2813.pdf

About (non)-existance of effective statistical method in linguistic research on the constitution text

This article discusses the issue of the existence or non-existence of effective statistical methods in linguistic research on the text of the constitution. Article is a review. Text summarizes preliminary acquaintance with literature of subject matter which is focused on usage statistical methods in stylistic-syntactical research. In this paper issue of usage statistical methods of research of style in constitution as a legal act had been raised. Among others, it was also highlighted a principle of usage statistical methods in linguistic and there were discussed these aspects of constitution language which precised knowledge about the style of texts in this genre could be obtained with usage of this techniques of research.

BIBLIOGRAFIA:

 • Bartosińska D., Jankiewicz-Siwek A., Metoda reprezentacji i jej wybrane zastosowania w badaniach społeczno-gospodarczych, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skł Sectio H. Oeconomia”, 2006, t. 40, s. 233–241.
 • Baudouin de Courtenay J., O języku polskim. Wybor prac, Warszawa 1984, s. 402.
 • Domański C., Wyzwania wobec statystyki jako nauki, „Wiadomości Statystyczne”, 2014, nr 5, s. 1–
 • Grzelak J., Polski język prawa – w perspektywie glottodydaktycznej, https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/352/1/Grzelak.pdf, odczyt z dn. 21.02.2018.
 • Guiraud P., Zagadnienia i metody statystyki językoznawczej, Warszawa 1966.
 • Kędelski M., Roeske-Słomka I., Statystyka, Poznań
 • Kostkiewiczowa T., Styl urzędowo-kancelaryjny, [w:] Słownik terminow literackich, red. J. Sławiński, Wrocław 2010, s. 537.
 • Kurkowska H., Skorupka S., Stylistyka polska. Zarys, Warszawa 1959.
 • Laskowski R., Frekwencja [w:] Encyklopedia języka polskiego, red. S. Urbańczyk, Wrocław 1991, s. 89–
 • Malinowska E., Konstytucja jako gatunek tekstu prawnego, Opole 2012.
 • Malinowski A., Polski język prawny. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2006.
 • Mańczak W., Problemy językoznawstwa ogolnego, Wrocław 1996.
 • Mikołajczak S., Składnia tekstow naukowych. Dyscypliny humanistyczne, Poznań
 • Pisarek W., Mierzenie cech językowych tekstu, [w:] Encyklopedia języka polskiego, red. S. Urbańczyk, Wrocław 1991, s. 199–
 • Polański K., Językoznawstwo (lingwistyka), [w:] Encyklopedia językoznawstwa ogolnego, red. K. Polański, Wrocław cop. 1999, s. 279.
 • Ruszkowski M., Głowne tendencje syntaktyczne w polskiej prozie artystycznej dwudziestolecia międzywojennego, Kielce 1997.
 • Ruszkowski M., Statystyka w badaniach stylistyczno-składniowych, Kielce 2004.
 • Saloni Z., Statystyka językoznawcza, [w:] Encyklopedia językoznawstwa ogolnego, red. K. Polański, Wrocław cop. 1999, s. 556–
 • Sambor J., Słowa i liczby. Zagadnienia językoznawstwa statystycznego, Wrocław 1972.
 • Skubalanka T., Historyczna stylistyka języka polskiego. Przekroje, Wrocław 1984.
 • Statystyka w językoznawstwie, [w:] Encyklopedia języka polskiego, red. S. Urbańczyk, Wrocław 1991, s. 334.
 • Андрющенко В.М., Лингвистическая статистика, [w:] Глушков В.М., Амосов
 • Н.М., Артеменко И.А., Энциклопедия кибернетики, t. 1, Kijow 1974, http://edu.sernam.ru/book_kiber1.php?id=722, odczyt z dn. 29.03.2018.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart