Author: Jacek Sobczak – redaktor naczelny
Institution: Uniwersytet SWPS
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 251
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tpn2018.2
PDF: tpn/Themis2018_14.pdf

Streszczenie:

Spis treści

 • Jacek Sobczak Poczucie tożsamości narodowej jako wartość konstytucyjna (strona 5)
 • Małgorzata Szwejkowska Il regime disciplinare nell’ambito carcerario polacco (strona 64)
 • Lech Jaworski Rejestracja dzienników i czasopism w świetle prawa prasowego (strona 73)
 • Maria Gołda-Sobczak, Witold Sobczak Problem definicji terroryzmu (strona 92)
 • Marcin Imszenik Pranie pieniędzy. Analiza procederu oraz systemu zapobiegania w ujęciu krajowym i międzynarodowym (strona 120)
 • Sylwia Kawalec Przesłanka naruszenia interesu prawnego w przypadku wniesienia skargi na uchwałę dotyczącą opłaty miejscowej (strona 137)
 • Katarzyna Wierzbicka Uprawnienia obrońcy w procesie karnym – wybrane zagadnienia (strona 152)
 • Talgat Jaissanbayev Sądownictwo i prawo karne w pierwszym pięcioleciu władzy radzieckiej 1917–1922 (strona 166)
 • Sławomir Kursa Tempus et locus otwarcia testamentu w prawie rzymskim (strona 182)
 • Bartosz Hordecki Miejsce ideologii oficjalnej narodnost’ w przestrzeni rosyjskiej myśli społeczno-politycznej lat 30. oraz 40. XIX stulecia (strona 196)
 • Emil Smardz Zasada domniemania niewinności a dziennikarska sprawozdawczość sądowa (strona 215)
 • Paulina Kosior Dostęp do protokołów z rozpraw sądowych w postępowaniu cywilnym w systemie portalu informacyjnego sądów apelacji warszawskiej (strona 238)
Author: Jacek Sobczak – redaktor naczelny
Institution: Uniwersytet SWPS
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 265
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tpn2018.1
PDF: tpn/Themis2018_13.pdf

Streszczenie:

Spis treści

 • Witold Wołodkiewicz Studenckie poradnictwo prawne – sięganie do antycznych wzorów nauczania prawa (strona 5)
 • Elżbieta Zębek Legal protection of waters in the context of human rights (strona 14)
 • Marek Porzeżyński Twórczość i autorstwo w dobie sztucznej inteligencji. Wyzwania stojące przed prawem własności intelektualnej (strona 25)
 • Maria Gołda-Sobczak Ochrona korespondencji w systemie prawa polskiego – perspektywa ustrojowa (strona 45)
 • Agnieszka Fiutak Przestępstwo udaremnienia egzekucji (art. 300 § 2 k.k.) a odpowiedzialność karna lekarza – studium przypadku (strona 69)
 • Maria Zrałek, Maciej Borski Wspomaganie niezależnego życia i włączanie w społeczeństwo osób z niepełnosprawnościami w praktyce – kilka uwag na tle wdrażania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych (strona 81)
 • Witold Sobczak Bezpieczeństwo środowiska w perspektywie Decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie siódmego unijnego programu działań w zakresie środowiska (strona 107)
 • Paweł Janicki Czym jest film – definicja w prawie polskim i szwedzkim (strona 148)
 • Bartosz Kowalski Faktura VAT w świetle ustawy o VAT a regulacje prawnokarne (strona 157)
 • Szymon Stach System Elektronicznych Ksiąg Wieczystych, a cyberataki. Zagrożenia i możliwe skutki (strona 172)
 • Rafał Chmiel Wybrane zagadnienia prawne związane z umowami ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym (tzw. polisolokaty) (strona 186)
 • Justyna Poliszak Lex Aquilia źródłem współczesnej odpowiedzialności za czyny niedozwolone (strona 197)
 • Piotr F. Piesiewicz Glosa aprobująca do uchwały Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 15 marca 2018 r., III CZP 105/17 dotycząca wynagrodzenia przewidzianego w art. 70 ust. 21 pkt 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych za korzystanie z utworów audiowizualnych (strona 229)
 • Anna Machałek Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 20 października 2016 r. (III KK 127/16) (strona 249)

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart