Author: Lýdia Miškolciová
Author: Lenka Ďuricová
Year of publication: 2015
Source: Show
Pages: 96-106
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tner.2015.39.1.08
PDF: tner/201501/tner20150108.pdf

The contribution presents new findings concerning the relationship between self-concept and resistance in terms of “hardiness” in university students. It points to the influence of self-concept on coping with stress in life.

REFERENCES:

 • Bandura, A. (1997) Self-efficacy: The Exercise of control. New York: Freeman.
 • Blatný, M., Plháková, A. (2003) Temperament, inteligence, sebepojetí. Nové pohledy na tradiční témata psychologického výskumu. Brno: Psychologický ústav Akademie věd ČR, 141 s., ISBN 80-86620-05-0
 • Blatný, M., Osecká, L. (1998) Zdroje sebehodnocení a životní spokojenosti: Osobnost a strategie zvládání. Československá psychologie, 42 (5), 392.
 • Ďuricová, L. (2003) Sebaobraz v motivačnej štruktúre vysokoškolského študenta. Dizertačná práca. Pedagogická fakulta UMB, Banská Bystrica.
 • Ficková, E. (2000) Psychometric Relations Between Self-esteem Measures and Coping With Stress. Studia Psychologica, 42(3), 234-242.
 • Hayesová, N. (2000) Základy sociální psychologie. Praha: Portál,165 p. ISBN 80-7178-415-X
 • Kaliská, L. (2011) Úspešná inteligencia R.J. Sternberga a možnosti jej rozvíjania v škole. Banská Bystrica: PF UMB. ISBN 978-80-557-0309-1. p. 160
 • Kusák,P., Dařílek,P. (2000) Pedagogická psychologie-B. Olomouc: UP, pp. 97-116. ISBN 80-7067-789-9
 • Křivohlavý, J. (2001) Psychologie zdraví. Praha: Portál, 279 p., ISBN 80-7178-551-2.
 • Křivohlavý, J. (1998) Jak neztratit nadšení. Praha: Grada Publishing, ISBN 80-7169-515-3.
 • Man, F., Blahuš, P. (1998) A Czech form of Engler and Meyer´s Self Concept of Ability Questionnaire. In: Acta Universitatis Carolinae-Kinanthropologica, vol.34,1998, pp.39-51
 • Man, F., Řepka, E. (2001) Koncept vlastního nadání, strach ze sociálních kosekvencí a atribuční styl jako determinanty kontroly(řízení) činnosti. In: Studia Kinantropologia, II, no.1, pp.7-14. ISSN-1213-2101.
 • Papica, J. (1985) Sebepojetí, jeho struktura a funkce. In: J. Hudeček, J. Papica & kol. (Eds.) Autoregulační mechanismy osobnosti (pp.16-27). Psychologické správy ČSAV, no.4.
 • Paulík, K. (2009) Zátěž a její zvládání. In: Paulík, K. et al. Moderátory a mediátory zátěžové odolnosti (pp.1-58). Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, ISBN 978-80-7368-635-2.
 • Rovňanová, L. (2013). Subjective Evaluation of Remands on Performance of Teacher Professional Activities. In The New Educational Review, Vol. 34, No. 4, pp. 292-304, ISSN 1732-6729
 • Petlák, E. (2000) Pedagogicko-didaktická práca učiteľa. Bratislava: Iris. 118 p. ISBN 808901805X.
 • Ruiselová, Z. (2003) Efektívne zvládanie záťaže u žien rôznych vekových kategórií a  jeho vzťah k  osobnosti. In: Zvládanie záťaže a  adjustácia v  kontexte veku a osobnosti. Ruiselová, Z. (Ed.), Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV. ISBN 80-88910-14-5.
 • Shavelson, R.J., Hubner, J.J., Stanton, G.C. (1976) Self-Concept: Validation of construct interpretations. Review of Educational Research, 46, 407-441
 • Zelina, M. (2013). Odolnosť osobnosti a edukácia. In: Učiteľské noviny, roč. LX, no. 26, pp. 4-5, ISSN 0139-5769

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart