Author: Magdalena Cuprjak
Author: Violetta Kopińska
Year of publication: 2015
Source: Show
Pages: 38-47
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tner.2015.40.2.03
PDF: tner/201502/tner20150203.pdf

The study presents a critical analysis of visual materials contained in civic education textbooks with the purpose to identify traits of discrimination of individuals with a “skin colour” other than “white”. The undertaken quantitative and qualitative analyses allowed for drawing a conclusion that the depiction of persons in the researched visual material did in fact bear certain traits of discrimination. Moreover, it was concluded that what may be observed is compound discrimination. The studies presented in the article were conducted within a larger-scale project entitled Gender in textbooks.

REFERENCES:

 • Annex to Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 on key competences for lifelong learning, no. 2006/962/EC, Official Journal L 394 of 30.12.2006, from http://eur-lex.europa.eu, access: 2014-06-11.
 • Chmielewska, K. (2004), Sprawozdanie z badania gimnazjalnych podręczników do wychowania obywatelskiego. In: T. Żukowski (ed.), Wyniki monitoringu podręczników gimnazjalnych do języka polskiego, historii i  wiedzy o  społeczeństwie z  perspektywy zawartego w nich obrazu mniejszości etnicznych, religijnych i innych. Warszawa: from http://www.otwarta.org/index.php/jak-dzialamy/raporty-i-publikacje/sprawrtf-2-2/, access: 2014-06-11.
 • Chomczyńska-Rubacha, M., Pankowska, D. (2011), Władza, ideologia, socjalizacja. Polityczność podręczników szkolnych. In: M. Chomczyńska-Rubacha (ed.), Podręczniki i poradniki. Konteksty, dyskursy, perspektywy, Kraków: Impuls.
 • Chomczyńska-Rubacha, M., Rubacha, K. (2013), Educational Strategies of Teachers with Various Senses of Efficacy, The New Educational Review, Vol. 31, No. 1.
 • Czarnota, A. (2006), Dwa wymiary postkomunistycznej transformacji i panowania (złego) prawa. Esej na pograniczu socjologii i  teorii prawa. In: A.  Jamróz, S. Bożyk (eds.), Z zagadnień współczesnych społeczeństw demokratycznych, Białystok: Temida2.
 • Dahlberg, G., Moss, P., Pence, A. (2013), Poza dyskursem jakości w instytucjach wczesnej edukacji i opieki, translation: K. Gawlicz, Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 • De Cillia, R., Reisigl, M., Wodak, R. (1999), The Discoursive Construction of National Identities, Discourse & Society 10, from http://das.sagepub.com/content/10/2/149, access: 2013-10-17. Convention on the Rights of the Child as of 20 November 1989, United Nations, Treaty Series, vol. 1577, p. 3.
 • Kopińska, V. (2013), Pozór regulacji prawnych dotyczących organów społecznych w szkole. In: M. Dudzikowa, K. Knasiecka-Falbierska (eds.), Sprawcy i/lub ofiary działań pozornych w edukacji szkolnej, Kraków: Impuls.
 • Makkonen, LL.M.T. (2002), Multiple, Compound And Intersectional Discrimination: Bringing The Experiences Of The Most Marginalized To The Fore, MULTIPLE, Institute For Human Rights, Åbo Akademi University, from http://cilvektiesibas.org.lv/site/attachments/01/02/2012/timo.pdf, access; 2014-06-16.
 • Recommendation CM/Rec(2010)7 of the Committee of Ministers to member states on the Council of Europe-Charter on Education for Democratic Citizenship and Human Rights Education, from: https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Rec%282010%297&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=COE&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864, access: 2014-05-21.
 • Regulation of the Minister of National Education (MNE) of 21 June 2012 on the admission of pre-school curricula and school teaching programmes and textbooks for school use, Dz. U. 2012, poz. 752.
 • Reisigl, M. (2010), Dyskryminacja w dyskursach, Translation: D. Przepiórkowska, Tekst i Dyskurs 3/2010, from www.tekst-dyskurs.pl/tid_3.html, access 2013-08-19.
 • Rubacha, K. (2008), Metodologia badań nad edukacją, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Ryabinska, N. (2008), Podręczniki wiedzy o społeczeństwie. In: Konieczna J. (ed.), Młodzież, imigranci, tolerancja. Raport z badania podręczników gimnazjalnych, Warszawa: Towarzystwo Demokratyczne Wschód.
 • Van Leeuwen, T. (2005), Introducing Social Semiotics, London and New York: Routledge.
 • Van Leeuwen, T. (2008), Discourse and Practice: New Tools for Critical Discourse Analysis, New York: Oxford Univeristy Press.
 • Wiłkomirska, A. (2014), Wiedzieć i rozumieć aby być obywatelem. Studium empiryczne, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart