Author: Nastja Cotič
Author: Mara Cotič
Author: Darjo Felda
Author: Jurka Lepičnik Vodopivec
Year of publication: 2015
Source: Show
Pages: 17-26
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tner.2015.41.3.01
PDF: tner/201503/tner20150301.pdf

On the basis of research and the syllabi for mathematics and environmental education, which promote integrated teaching, a model of integrated teaching of mathematics and environmental education has been designed. 331 basic school second grade pupils participated in the experiment (163 pupils in the experimental group and 168 in the control group). The differences in the results were statistically significant after the second test, as compared to the control group, the experimental group performed better at all levels of TIMSS taxonomy. With this the importance of interdisciplinary integration or of holistic teaching, indispensable in the first years of schooling, was confirmed.

REFERENCES:

 • Benedict, F. (1991). Environmental education for our common future. Norway: UNESCO, Norwegian University Press.
 • Ciperle, J. (2012). Camusov eksistencializem kot odgovor na detronizacijo človeka [Camus’ existentialism as an answer to the dethronement of human beings]. Filozofska revija za učitelje filozofije, dijake in študente, 19 (3/4), 129-132.
 • Haylock, D. & Thangata, F. (2007). Key concepts in teaching primary mathematics. London: SAGE.
 • Lepičnik Vodopivec, J. (2013). Od okoljske vzgoje do vzgoje za trajnostno prihodnost v vrtcu [From environmental education to education for sustainable future in kindergarten]. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče. Univerzitetna založba Annales.
 • Marjanovič Umek, L., Kroflič, R., Videmšek M., Kovač, M., Kranjc, S., Saksida, I., Zupančič, T., Krnel, D., Japelj Pavešić, B. (2001). Otrok v vrtcu: priročnik h Kurikulu za vrtce [Child in kindergarten: a guide to kindergarten curriculum]. Maribor: Obzorja.
 • Marentič-Požarnik, B. & Artač, B. (1993). Okolje in šolske iniciative, zgodba nekega projekta [Environment and school initiatives, the story of one project]. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo in šport.
 • Pišot, R. (2000). Dejavniki celostnega razvoja otroka kot izhodišče specialnih didaktik na razredni stopnji osnovne šole [The factors in the integral development of the child as a basis for special didactics in the first period of elementary school]. In: Kramar, M. & Duh, M. (Eds.), Didaktični in metodični vidiki nadaljnjega razvoja izobraževanja: zbornik prispevkov z mednarodnega znanstvenega posveta v Mariboru [Didactic and methodological aspects of further development of education: Proceedings of international scientific conference], 25th26th November, 1999. Maribor: Pedagoška fakulteta, Oddelek za pedagogiko, psihologijo in didaktiko. 215-221.
 • Rutar Ilc, Z.& Pavlič Škerjanc, K. (2010): Medpredmetne in kurikularne povezave: priročnik za učitelje [Cross-curricular and curricular links: a guide for teacher]. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo.
 • Repež, M.& Drobnič Vidic, A. (2008). Reševanje problemskih nalog v jutrišnjem svetu: prva ocena sposobnosti medpredmetnega povezovanja znanj, raziskava PISA 2003 [PISA problem solving for tomorrow’s world: first measures of cross-curricular competencies from PISA 2003]. Ljubljana, Pedagoški inštitut.
 • Sicherl Kafol B. (2007). Procesi in vsebinski vidiki medpredmetnega povezovanja. Učitelj v vlogi raziskovalca. [Processes and contents aspects of cross-curricular integration. The teacher in the role of researcher]. Akcijsko raziskovanje na področjih medpredmetnega povezovanja in vzgojne zasnove v javni šoli [Action research in cross-curricular integration in public school]. Ljubljana: Pedagoška fakulteta.
 • Skribe-Dimec, D. (1995). Biodiversity in Children’s Heads. In: International Biodiversity seminar. ECCO XIV. Meeting. Proceedings. 30 June to 4 July, 1995. Gozd Martuljek, Ljubljana: Slovenian National Commission for UNESCO and the National Institute of Chemistry.
 • Skupnjak, D. (2009). Integrirana nastava — prijedlog integracije u početnoj nastavi matematike [Integrated teaching-a proposal for integration in early mathematics teaching]. Napredak, 150 (2), 260-270.
 • Štemberger, V. (2007): Načrtovanje in izvajanje medpredmetnih povezav [Planning and implementation of cross-curricular links]. In Krek, J. (Eds.), Učitelj v vlogi raziskovalca: akcijsko raziskovanje na področjih medpredmetnega povezovanja in vzgojne zasnove v  javni šoli [The teacher in the role of researcher: action research in cross-curricular integration in public school]. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 93-111.
 • Uzelac, V. & Starčević, I. (1999). Djeca i okoliš [Children and environment]. Rijeka: Adamić.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart