Author: Andreja Kljajič
Author: Branka Čagran
Year of publication: 2015
Source: Show
Pages: 27-38
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tner.2015.41.3.02
PDF: tner/201503/tner20150302.pdf

We were interested in specific differences among pupils with regard to the type of preschool day care (parents, grandparents and kindergarten) in order to explain whether the environment in which the child lives before school enrolment has any influence on the development of his/her artistic abilities. Results of the study prove that pupils who spend their preschool period with their parents or grandparents achieve better results in art, especially in the techniques of charcoal drawing and collage painting.

REFERENCES:

 • Dryden, G. in Vos, J. (2001) Revolucija učenja. Ljubljana; Educy.
 • Duh, M. (2004). Vrednotenje kot didaktični problem pri likovni vzgoji. Maribor, Pedagoška fakulteta.
 • Duh, M. (2009). Likovno-oblikovne strategije predškolske djece. V: (Vujčič. L & Duh, M. Ed.) Interdisciplinarni pristop k učenju. Put ka kvalitetnijem obrazovanju djeteta. Znanstvnena monografija. Rijeka: Učiteljski fakultet sveučilišta u Rijeci.
 • Duh, M. in Zupančič, T. (2003). Likovna vzgoja v prvi triadi devetletne osnovne šole. Ljubljana: Rokus.
 • Fabes, R., A., Martin, C., L., Hanish, L., D., Anders M., C., Madden-Derdich D., A. (2003). Early school competence: The roles of sex-segregated play and efforful control. Development Psychology, Vol 39(5), 848-858.
 • Herry, Y., Maltais, C. in Thompson K. (2007). Effects of a Full-day Preschool Program on 4-Year-Old Children. Pridobljeno 10. 7. 2013, iz http://ecrp.uiuc.edu/v9n2/herry.html
 • Horvat, L. in Magajna, L. (1987). Razvojna psihologija. Ljubljana: DZS.
 • Karlavaris, B. (1991). Metodika likovnog odgoja 1. Rijeka: Hofb auer p.o.
 • Kljajič, A., Duh, M. (2011). Uloga predškolskog odgoja i poticaja na likovno stvaralaštvo djece u prvom razredu. Jurčević, A., Opić, S. (ur.), Collected Papers of Special Focus Symposiu, Schol, Education and Learning for the Future, Zagreb, 2011 (171-181). Učiteljski fakultet. Sveučilište u Zagrebu.
 • Kurikulum za vrtce. (1999). Ljubljana: Strokovni svet RS za splošno izobraževanje.
 • Lešnik, V. in Marjanovič Um ek, L. (2005). Kakovost predšolske vzgoje v vrtcu in socialna kompetentnost otrok. Psihološka obzorja, 14, št. 4, pp. 107−128.
 • Marjanovič Umek, L. (2004). Razvoj otroške risbe. V L. Marjanovič Umek in M. Zupančič (ur.), Razvojna psihologija (pp. 394−406). Ljubljana: Filozofska fakulteta.
 • Marjanovič Umek, L. in Zupančič, M. (2004). Otroci v vrtcu in šoli. V L. Marjanovič Umek in M. Zupančič (ur.), Razvojna psihologija (pp. 468−491). Ljubljana, Filozofska fakulteta.
 • Marjanovič Umek, L., Fekonja, U. in Bajc, K. (2006). Dejavniki otrokove pripravljenosti za šolo. Psihološka obzorja, 15, št. 2, pp. 31−51.
 • Peček Čuk, M. in Lesar, I. (2009). Moč vzgoje. Tehniška založba Slovenije.
 • See, H. M. (2008). The protective role of home learning activities in the development of Head Start children’s school readiness skills: A longitudinal analysis of learning growth rates from preschool through first grade. Retrived 15. 02. 2013 from http://www.barnesandnoble.com/w/the-protection-role-of-home-lerning-activities-in-the-developmentof-head-start-childrens-school-readiness-skills-heather-marie-see/1110987492?
 • Starc, B., Čudina Obradović, M., Pleša, A., Profaca, B., Letica, M. (2004). Osobine i psihološki uvjeti razvoja djeteta predškolskoj dobi. Zagreb: Tehnička knjiga. Turković, V.(2008), Umjetničko obrazovanje u tranziciji: likovno obrazovanje u europskom obrazovnom sustavu. Metodika, 18, št. 10, pp. 8-38.
 • Učni načrt. (2011). Likovna vzgoja. Ljubljana, Ministrstvo za šolstvo in šport, ZRSŠ.
 • Vonta, T. (2011). Redefiniranje mesta in vloge vrtca-razmišljanja o aktualizaciji poslanstva vrtca in možnih rešitvah. Retrived 2. 11. 2013 from http://www.korakzakorakom.si/content/view/79/76/
 • Wood, D. (1995). Kako djeca misle in uče. Zagreb: Educa.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart