Author: Dana Hanesová
Year of publication: 2015
Source: Show
Pages: 79-90
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tner.2015.42.4.06
PDF: tner/201504/tner20150406.pdf

The study focuses on some aspects of plurilingual and intercultural competences of future teachers-their theoretical outcomes and data from comparison of two research studies. After presenting the main concepts and situation in Slovakia, it describes and compares aims, samples, methodology and data from 2 studies (2002, 2015) on the perception of the need to use various foreign languages and cultures, especially in the performance of the teaching profession. Their comparison gives evidence about areas in which it has grown.

REFERENCES:

 • Beacco, J.C., Byram, M. et. al. (2010). Guide for the development and implementation of curricula for plurilingual and intercultural education. Strasbourg: Council of Europe.
 • Bernaus, M., Andrade, A.I. et al. (2007). Plurilingual and Pluricultural Awareness in Language Teacher Education. Graz: ECML.
 • Cabanová, V. (2006). Implementácia kultúry do obsahu vzdelávania. In Didaktika v dimenziách vedy a praxe. Prešov: Vydavateľstvo PU, 306-309.
 • Candelier, M., Camilleri-Grima, A. (2012). FREPA-A Framework of Reference for Pluralistic Approaches to Languages/Cultures. Graz: ECML.
 • Cavalli, M., Coste, D. et al. (2009). Plurilingual and Intercultural Education as a Project. In Languages in Education, DG IV/EDU/LANG (3).
 • CERR-Common European Framework of Reference for Languages. (2001). Strasbourg: CUP, Council of Europe.
 • Guide for the Development of Language Education Policies in Europe. (2007). Strasbourg: Council of Europe.
 • Hanesová, D. (2003). Odborná angličtina na PF. Banská Bystrica: Trian.
 • Hanesová, D. (2015). Plurilingualism-an Educational Challenge. JoLaCE, 3(2), 111-131.
 • Hawkins, E. (1984). Awareness of Language. An Introduction. Cambridge: CUP.
 • Huťková, K., Vančíková, K. (2013). Pripravenosť materských škôl na realizáciu multikultúrnej výchovy ako prierezovej témy. In Vančíková, K. (ed.) Multikultúrna výchova – jej miesto v príprave učiteľov. Banská Bystrica: PFUMB, 31-50.
 • Kasáčová, B., Kosová, B. et. al. (2006). Profesijný rozvoj učiteľa. Prešov: MPC.
 • Key Data on Teaching Languages at School in Europe. (2012). Brussels: Eurydice, Eurostat. 176 p. http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/key_data_series/143EN.pdf,
 • Kollárová, E. (2013). Hovory o  kulturologickom smerovaní cudzojazyčnej edukácie. Bratislava: ŠPÚ.
 • Kosová, B. (2012). Filozofické a globálne súvislosti edukácie. Banská Bystrica: PF UMB.
 • Mistrík, E. (ed.) (2008) Multikultúrna výchova v škole. Bratislava: Nadácia otvorenej spoločnosti.
 • Oravcová, J. (2004). Sociálna psychológia. Banská Bystrica: FHV UMB.
 • Reid, E. (2009) Kurikulárna reforma na Slovensku. ZŠ. In: Pokrivčáková, S. (ed.) Cudzie jazyky a kultúry v modernej škole. Brno: Masarykova univerzita, 88-106.
 • Reid, E. (2012). Development of Intercultural Communicative Competences in Foreign Language. In Žemberová, I. 15 rokov KLIŠ PF UKF v Nitre. Nitra: UKF, 191-198.
 • Rosinský, R. (2013). Multikultúrna výchova ako prierezová tém v slovenských školách. In: Vančíková, K. (ed.) Multikultúrna výchova-jej miesto v príprave učiteľov. Banská Bystrica: PFUMB, 7-30.
 • Vančíková, K. (ed.) (2013). Multikultúrna výchova-jej miesto v príprave učiteľov. Banská Bystrica: PF UMB.
 • Zelenková, A. (2010). Interkultúrne vzdelávanie v cudzích jazykoch na vysokej škole. Metódy a ich reflexia. Banská Bystrica: EF UMB.
 • Zelenková, A. (2015). Particularities of English for Specific Purposes and Development of Intercultural Competence Xlinguae, 8(1).

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart