Author: Zlatica Huľová
Author: Denisa Šukolová
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 165-175
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tner.2017.47.1.13
PDF: tner/201701/tner20170113.pdf

The contribution is aimed at study of views and attitudes towards the contents of Technical education from the perspective of elementary school female teachers in Slovakia. Their measurement was carried out by a self-designed questionnaire which was a part of the research methods used (content analysis of curricular documents, international comparison, interview and observation). The originally designed questionnaire included items aimed at finding out views (evaluation of the importance of contents of education) and attitudes (cognitive, affective and conative components) of primary education teachers towards the contents of Technical education in the 4t form of elementary school. The research sample consisted of 334 female teachers. According to results of analysis, teachers considered such themes as traditions and crafts or catering to be more important than themes connected with the use of technical materials and design and they also had more positive attitudes to such themes. Another conclusion is that explanations of the views on the importance of the preferred themes were accounted for mainly by the affective component of teachers’ attitudes.

REFERENCES:

 • Bank, B.J. (Ed.) (2007). Gender and Education: An Encyclopaedia. Westport London: Praeger.
 • Bánesz, G., Lukáčová, D., & Sitáš, J. (2010). Technické vzdelávanie v digitálnom prostredí. Nitra: UKF.
 • Bosá, M. (2003) Čo všetko sú rodové stereotypy. In: UPGRADE PRE SEXUÁLNU VÝ - CHOVU, Zborník z konferencie, Bratislava: Veda-KVSBK SAV, 2003, 53-61.
 • Drudy, S. (2008). Professionalism, performativity and care: Whither teacher education for a gendered profession in Europe. In B. Hudson & P. Zgaga, eds. Teacher education policy in Europe: A voice of higher education institutions. Umeå: Faculty of Teacher Education, University of Umeå, pp. 43-62.
 • Ďuriš, M. (2007). Odborná a pedagogická spôsobilosť učiteľa technickej výchovy, ako kľúčová kompetencia. In: Kľúčové kompetencie a technické vzdelávanie-medzinárodná vedecko-odborná videokonferencia, Prešov. [CD ROM]. Available on: http://www.pulib.sk/elpub2/FHPV/Pavelka2/pdf_doc/duris.pdf
 • Fischman, G. (2000). Imagining teachers: Rethinking gender dynamics in teacher education. New York: Rowman & Littlefield.
 • Gender Differences in Educational Outcomes: Study on the Measures Taken and the Current Situation in Europe (2010). Brussels: EACEA P9 Eurydice. Available on: http://eacea.ec.europa.eu/education/Eurydice/documents/thematic_reports/120SK.pdf
 • Gender Equality in Education: Looking beyond Parity An IIEP Evidence-Based Policy Forum (2011). Paris: UNESCO IIEP. Available on: https://genderpolicyforum.files.wordpress.com/2012/02/gender_policy_forum_outcome_report21.pdf
 • Kelleher, F. et. al (2011). Woman and the teaching profession. Exploring the feminisation debate. London: Commonwealth Secretariat.
 • Key competences for lifelong learning-Recommendation of the European Parliament and of the Council. (2015). Brussels: EC. Available on: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52005PC0548&from=SK
 • Kmeť, P. (2011). Štátny a školský vzdelávací program: Základné dokumenty kurikulárnej transformácie vzdelávania na Slovensku. In: Medzinárodná vedecká elektronická kon- ferencia pre doktorandov, vedeckých pracovníkov a mladých vysokoškolských učiteľov, Prešov: FHPV PU, 2011, 506-514.
 • Kozík, T., & Depešová, J. (2007). Technická výchova v Slovenskej republike v kontexte vzdelávania v krajinách Európskej únie. Nitra: PF UKF v Nitre.
 • Kozík, T., & Škodová, M. (2008). Školská reforma z pohľadu technického vzdelávania. Technológia vzdelávania, 16 (8), 4-8.
 • Kožuchová, M. a i. 2011. Elektronická učebnica didaktika technickej výchovy. [online]. [cit.: 2016-04-10], Bratislava. Available on: http://utv.ki.ku.sk.
 • Lucas, R. E. (1988). On the Mechanics of Economic Development. Journal of Monetary Economics, 22.
 • Lukáčová, D., & Bánesz, G. (2007). Premeny technického vzdelávania. Nitra: PF UKF. Prognóza očakávaných budúcich potrieb zamestnancov do roku 2020 v SR bez BSK. (2015). ÚPSVaR. Available on: http://www.upsvar.sk/buxus/docs/statistic/NP_prognozy/Nove/Prog-noza_ocakavanych_buducich_potrieb_zamestnancov_do_roku_2020_v_SR_bez_BSK.pdf
 • Skelton, Ch. (2002). The feminisation of schooling or re-masculinising primary education? International Studies in Sociology of Education, 12 (1), 77-96. Súhrnná správa o stave rodovej rovnosti na Slovensku za rok 2015 (2015). MPSVaR SR. Available on: http://hsr.rokovania.sk/data/att/152094_subor.pdf
 • Štátny vzdelávací program pre 1. Stupeň základnej školy v  SR-ISCED 1-primárne vzdelávanie (2008). MŠVVaŠ. Available on: http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/statny-vzdelavaci-program/isced1_spu_uprava.pdf
 • Tokárová, A. (2006). Feminizácia v školstve na Slovensku a jej sociálno-pedagogické súvislosti. In: GENDER-RODOVOSŤ v pedagogickom výskume a praxi. Trnava: UCM, pp. 30-42.
 • Urban, I. (2007). Technická a technologická kompetentnoť občanov EÚ ako kľúčový deter- minant úspešnosti súťaží EÚ s ďalšími globálnymi aktérmi. In: Kľúčové kompetencie a technické vzdelávanie. Prešov. [CD ROM]. Available on: http://www.pulib.sk/elpub2/FHPV/Pavelka2/pdf_doc/urban.pdf
 • Vasiliak, J. (2007). Vplyv technickej výchovy na žiakov základných škôl a na ich ďalšie odborné vzdelávanie. In: Kľúčové kompetencie a technické vzdelávanie. Prešov. [CD ROM]. Available on: http://www.pulib.sk/elpub2/FHPV/Pavelka2/pdf_doc/vasiliak.pdf
 • Weiner, G. (2002). Uniquely similar or similarly unique? Education and development of teachers in Europe. Teaching Education, 13(2), 273-288.
 • Workie Tiruneh, M., Štefánik, M., Lichner, I., Horvát, P., & Bujňáková, T. (2012). Predvídanie potrieb trhu práce v SR: teoretické východiská a empirické výsledky. Bratislava: EKONÓM.
 • Zisťovanie kvalifikovanosti pedagogických zamestnancov a odbornosti vyučovania podľa stavu k 31. 01. 2014 (2014). MŠVVaŠ SR. Available on: https://www.minedu.sk/data/files/4172.pdf

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart