Author: Wioletta Kwiatkowska
Institution: Nicolaus Copernicus University
Year of publication: 2014
Source: Show
Pages: 66-76
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tner.14.35.1.05
PDF: tner/201401/tner3505.pdf

The main research objectives were presenting experiences of virtual classroom learners in the context of being part of a community or being indifferent towards it, as well as getting to know the value of the community in view of respondents, and the attitudes of respondents to the community. The research operated within the interpretive paradigm. The respondents were twenty six students of different majors at Nicolaus Copernicus University in Toruń. All the respondents emphasized the value of being part of a community; still, the opinions were diverse with regard to individual predispositions, skills and aptitudes of the learners. The obtained results are of great significance to the educational thought and practice and in relation to the growing importance of e-learning and its popularisation.

REFERENCES:

 • Bargh, J.A., McKenna, K.Y.A. (2004). Internet and Social Life. Annual Reviews, New York: New York University. Access: scribd.com
 • Bauman, Z. (2008). Wspólnota. W poszukiwaniu bezpieczeństwa w niepewnym świecie. [Community. Seeking Safety in an Insecure World] Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Bednarek, J., Lubina, E. (2008). Kształcenie na odległość. Podstawy dydaktyki [Distance education. Methodological Principles], Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA.
 • Brown, R.E. (2001). The process of community-building in distance learning classes, Journal of Asynchronous Learning Networks, Vol. 5, No. 2.
 • Chang, H. (2012). The development of a learning community in an e-learning environment, International Journal of Pedagogies and Learning 7(2): 154 - 161, http://web.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=5&sid=f7e6cf04-ac4c49b4-83eb-f5a1ee3b4c69%40sessionmgr198&hid=127, (access: 10.11.2013)
 • Chidambaram, L., Bostrom, R.P. (1996). Group development. A review and synthesis of developmental models. Group Decision and Negotiation, No. 6.
 • Dziedzic, B. (2002). Kultura społeczności sieciowej. [Culture of Internet Community] Materiały konferencyjne VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej Media a edukacja. Poznań.
 • Haythornthwaite C. (1998). A social network study of the growth of community among distance learners. Information Research 4 (1), 4 - 1.
 • Hills, H. (2003). Individual Preferences in E-Learning. Burlington USA: Gower Pub Co. Juszczyk, S. (2003). Edukacja na odległość. Kodyfikacja pojęć, reguł i procesów. [Distance Education. Codification of Notions, Rules, and Processes] Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Kimball, L. (1995). Ten ways to make online learning groups work. Educational Leadership, 53(2), 54 - 56, http://web.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=6&sid=2f0a28fa-3842-41e1-b2ef-6a2f66f7e61d%40sessionmgr115&hid=114 (access: 10.11.2013)
 • Konecki K. (2000), Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, [Qualitative research methodology studies] Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Miąso, J. (2010). Społeczeństwo - wspólnota osób permanentnej komunikacji interpersonalnej w personalizmie systemowym Jana Pawła II w perspektywie społeczeństwa informacyjnego, medialnego, sieciowego. [Society- a community of people of permanent interpersonal communication in the system personalism of John Paul II in the perspective of information, media, and Internet society] W: B. Siemieniecki, T. Lewowicki (red.), Język-Komunikacja-Media-Edukacja, seria: Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Misztal, B. (1998). Społeczeństwo prywatne, [Private Society] Plus-Minus, Dodatek do “Rzeczpospolita”, issue 7 (214), Warszawa 15 - 15.02. 1997, p. 1, after: B. Olszewska-Dyoniziak, Oblicza kultury. Wstęp do antropologii międzykulturowej komunikacji, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Misanchuk, M., Anderson, T. (2001). Building Community in an Online Learning Environment: Communication, Cooperation and Collaboration, http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED463725.pdf (access: 12.10.2013)
 • Muirhead, B. (2001). Interactivity research studies. Educational Technology and Society. No. 4 (3).
 • Olcoń-Kubicka, M. (2009). Indywidualizacja a nowe formy wspólnotowości. [Individualisation and new forms of community]Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
 • Orczykowska, A., Wirtualna społeczność w e-edukacji, [Virtual community in e-education] http://www.e-edukacja.net/trzecia/_referaty/31_e-edukacja.pdf (2.09.2013)
 • Palloff, R.M., Pratt, K. (2003). The virtual student. A profile and guide to working with online learners. San Francisco: Jossey-Bass.
 • Palloff, R.M., Pratt, K. (2007). Building Online Learning Communities. Effective Strategies for the Virtual Classroom, San Francisco: Jossey-Bass.
 • Pilch, T., Bauman, T. (2001). Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, [Principles of education research. Quantitative and qualitative strategies] Warszawa: Wydawnictwo Akademickie “Żak”.
 • Poole, D.M. (2000). Student Participation in a Discussion-Oriented Online Course: A Case Study. “Journal of Research on Computing in Education”, 33(2), 162, http://web.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=5&sid=2f0a28fa-3842-41e1-b2ef-6a2f66f7e61d%40sessionmgr115&hid=114 (access: 12.10.2013)
 • Preece, J. (2000). Online Communities: designing usability, supporting sociability, New York: Wiley [za:] R.M. Palloff, K. Pratt (2003). The virtual student. A profile and guide to working with online learners, San Francisco: Wyd. Jossey-Bass.
 • Rovai, A.P. (2000). Building and sustaining community in asynchronous learning networks. Internet and Higher Education, no. 3.
 • Rubacha, K. (2008). Metodologia badań nad edukacją. [Education research methodology] Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Siemieniecki, B. (2006), Kształcenie na odległość w świetle badań i analiz. [Distance education in the light of research studies and analyses] Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Słownik języka polskiego [Dictionary of the Polish Language] (2006), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Wieczorkowski, K. (1997). Edukacyjna współpraca grupowa w sieci komputerowej, [Educational group cooperation in the computer network] In: W. Strykowski (red.). Media a Edukacja, Poznań: Wyd. Empi2.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart