akty normatywne

 • Udostępnianie informacji publicznej jako forma ochrony interesu prawnego jednostki w świetle regulacji dotyczących ogłaszania aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych

  Author: Katarzyna Tomaszewska
  Institution: Uniwersytet Wrocławski
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 163-180
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2016.05.10
  PDF: ppk/33/ppk3311.pdf

  Dostęp do informacji publicznej stanowi warunek istnienia społeczeństwa obywatelskiego oraz przesłankę istnienia demokratycznego państwa prawa. Jako jedna z form kontroli społecznej dokonywanej przez podmioty zainteresowane informacyjnie, stanowi kategorię służącą ochronie interesu prawnego jednostki. Przedmiotem niniejszej kontroli jest należyte funkcjonowanie podmiotów władzy publicznej i realizowanie zadań służących zaspakajaniu zbiorowych potrzeb obywatelskich wynikających ze współżycia ludzi w społeczeństwie. Co istotne, w ramach szeroko rozumianego pojęcia informacji o sprawach publicznych, zawiera się również kategoria danych o istniejącym prawie, tj. treść jeszcze nieobowiązujących i obowiązujących uregulowań prawnych. A szczegółowe określenie podstaw prawnych, dopuszczalnych form i sposobów jej upublicznienia stanowi przedmiot niniejszego opracowania.

 • Ogłoszenie jako warunek wejścia w życie aktu normatywnego

  Author: Kamil Spryszak
  E-mail: k.spryszak@onet.pl
  Institution: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kilecach
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3318-3742
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 181-194
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2019.03.09
  PDF: ppk/49/ppk4909.pdf

  The art. 88.1 of the Constitution of the Republic of Poland states: “The condition precedent for the coming into force of statutes, regulations and enactments of local law shall be the promulgation thereof”. This rule have an important meaning to protection of citizens’ rights and is one of the fundamental idea of a democratic state of law. Promulgation is not only a technical duty, but has important element of the binding of normative acts. The author analyses different procedures dealing with promulgation of statutes, regulations and enactments of local law. He especially concentrates on promulgations of ratified international agreements and promulgation of the European Union’s normative acts.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart