assimilation

 • The Process of Social Reintegration of Convicts on the Background of World Penitentiary System. The Analytical and Synthetic Outline of the Issue

  Author: Kazimierz Pierzchała
  Institution: School of National Economy in Kutno (Poland)
  Year of publication: 2015
  Source: Show
  Pages: 154-170
  DOI Address: http://dx.doi.org/10.15804/ppsy2015012
  PDF: ppsy/44/ppsy2015012.pdf

  The following text shortly outlines some basics terms and difficulties connected with social rehabilitation term of some people who had a staying in the prison; beginning from the short explanation of the term, through highlighting the characteristic of reintegration process, to main problems which a person has when comes back to the society and also some ways of solving them. 

 • Динамика численности этнических украинцев в УССР: на основе итогов Всесоюзных переписей населения 1959 г., 1970 г. и 1979 г.

  Author: Надежда Киндрачук
  E-mail: nadia_kindrachuk@ukr.net
  Institution: Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника
  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7505-0668
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 40-53
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/npw20192003
  PDF: npw/20/npw2003.pdf

  Динамика численности этнических украинцев в УССР: на основе итогов Всесоюзных переписей населения 1959 г., 1970 г. и 1979 г.

  В статье исследованы Всесоюзные переписи населения 1959 г., 1970 г., 1979 г. как основной источник для комплексного изучения динамики численности и территориального размещения украинцев в разных регионах УССР в течение 1960-х – 1970-х гг.; охарактеризовано национальную политику советской власти, которая руководствовалась приоритетом государственного общенационального единства всего «советского народа» и презирала ценность этнической нации. Выяснено, что Украина была одним из центров аккумулирования эмиграционных потоков в Советском Союзе, из-за чего многонациональное общество УССР, основу которого составляли украинцы, постепенно превращалось в двунациональное, где украинское большинство сосуществовало рядом с непрерывно растущим русским меньшинством. Такие переселения проводились прежде всего по политическим соображениям и были направлены на то, чтобы коренной народ терял свои национальные особенности – язык, культуру и тому подобное.

 • Polityka edukacyjna Turcji wobec mniejszości religijnych i językowych

  Author: Wiktor Rabczuk
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 98-110
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2017.02.05
  PDF: em/7/em705.pdf

  Autor wskazuje, że w Turcji asymilacyjną, ultranacjonalistyczną politykę edukacyjną wobec mniejszości religijnych i etnicznych determinuje szereg czynników, m.in.: restrykcyjne interpretowanie przez Turcję postanowień Traktatu z Lozanny z 1923 roku, tj. uznanie wyłącznie za mniejszości religijne wspólnot należących do Kościoła obrządku greckiego i ormiańskiego oraz Żydów, z wyłączeniem jakichkolwiek muzułmańskich mniejszości religijnych; specyficznie rozumiana zasada laickości państwa, nakładająca na szkoły obowiązek prowadzenia lekcji „kultury religijnej i etyki”, które w praktyce sprowadzają się do nauki islamu obrządku sunnickiego i budzą protest alawitów; konstytucyjna zasada, zgodnie z którą w placówkach kształcenia i nauczania obywatele tureccy mogą być nauczani jedynie języka tureckiego jako języka ojczystego, skutkiem czego tylko tzw. mniejszości uznane w Traktacie z Lozanny mają prawo zakładania szkół prywatnych z ojczystym językiem nauczania, podczas gdy mniejszości językowe muzułmańskie mają tylko prawo organizowania w weekendy i w czasie wakacji lekcji „różnych języków i dialektów używanych przez obywateli tureckich w życiu rodzinnym”. Tak więc, np. Kurdowie stanowiący około 15% ludności Turcji nie mają możliwości kultywowania swojego języka. Autor wymienia przykłady pozytywnych zmian władz tureckich w stosunku do mniejszości językowych i religijnych, upatrując ich źródeł w dążeniu Turcji do członkostwa w Unii Europejskiej oraz w tendencji Turcji do doceniania wieloetniczności i wielokulturowości imperium osmańskiego.

 • Izolacjonizm mniejszości, hybrydyzacja tożsamości i dylematy edukacji międzykulturowej

  Author: Zbyszko Melosik
  Institution: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7802-3152
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 37-55
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2021.02.02
  PDF: em/15/em1502.pdf

  Artykuł poświęcony jest współczesnym dylematom edukacji międzykulturowej związanym z przemianami zarówno globalnej rzeczywistości, jak i tożsamości. Po omówieniu głównych idei edukacji międzykulturowej autor rekonstruuje zjawiska odnoszące się do asymilacji i izolacjonizmu mniejszości rasowych oraz etnicznych we współczesnych wielokulturowych społeczeństwach. Przywołuje różne konteksty enklawizacji, samowykluczania się i mniejszościowego etnocentryzmu oraz esencjalizmu, także w szkolnictwie, prowadzące do potwierdzania reprodukcji ekonomicznej i kulturowej. Pokazuje, w jaki sposób izolacjonizm mniejszości utrudnia realizację celów edukacji międzykulturowej. Następnie przedstawia przemiany współczesnej tożsamości, odnoszące się do procesów jej hybrydyzacji i wewnętrznej kulturowej heterogeniczności. Rekonstruuje wynikające z niej nurty krytyki edukacji międzykulturowej, dotyczące w szczególności idei dialogu między kulturami. Prezentuje różnorodne dylematy wynikające z „uwikłania” edukacji międzykulturowej w przemiany współczesnej wielokulturowej rzeczywistości. Przedstawia również wyzwania dla tej edukacji związane z pandemią Covid-19. W konkluzji autor przedstawia pozytywny potencjał dynamiki rozwojowej współczesnej edukacji międzykulturowej.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart