Białoruś

 • Kresy Wschodnie w białoruskiej szkolnej narracji

  Author: Stanisław Boridczenko
  Institution: Uniwersytet Szczeciński
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 141-157
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2018.57.08
  PDF: apsp/57/apsp5708.pdf

  Problemem podjętym w artykule jest sposób przekazu przez system edukacji szkolnej Republiki Białoruś wiedzy dotyczącej znajdowania się części ziem Białorusi w granicach II Rzeczypospolitej Polskiej. Głównym uzasadnieniem wyboru tematu jest to, iż odpowiednio sformułowany program nauczania może wpływać na kształtowanie świadomości narodowej. Praca oparta jest na oryginalnych wynikach badań materiałów szkolnych używanych w systemie szkolnictwa Republiki Białoruś. W ramach rozprawy został opracowany model teoretyczny przedstawienia kresów w okresie międzywojennym w literaturze szkolnej Białorusi. Znaczącym elementem w badaniu jest uwzględnienie autorskich intencji zawartych w tekście oraz celowo stworzonego przez białoruskich historyków wizerunku Polaków oraz Rzeczpospolitej Polskiej. W wyniku przeprowadzonego opracowania został wyszczególniony charakterystyczny sposób postrzegania przez system białoruskiej edukacji II Rzeczypospolitej Polskiej, a także procesów odbywających się w tym okresie na ziemiach Zachodniej Białorusi. W rozprawie przyjęto tezę, zgodnie z którą Republika Białoruś w podręcznikach dla uczniów stwarza obraz wroga zewnętrznego, którego rolę w jej przypadku pełni Polska oraz Polacy.

 • Instytucja referendum ogólnopaństwowego w Republice Białoruś

  Author: Rafał Czachor
  Institution: Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach
  Year of publication: 2014
  Source: Show
  Pages: 53-71
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2014.04.03
  PDF: ppk/20/ppk2003.pdf

  The aim of the article is to present the issue of the nation-wide referendum in contemporary Belarus, country called ‘the last European dictatorship’. The paper is first study devoted to this issue in Polish literature. The author, basing on Belarus’ constitution and other legal acts investigates theoretical and practical aspects of the referendum. The author also describes all cases of implementation of the nation-wide referendum in Belarus after 1991 and discuses their role in the process of shaping contemporary political system of this country. He concludes that referendum in Belarus is rather a tool of political mobilization of the society under authoritarian regime than a form of exercising citizens’ voting rights.

 • Poczucie tożsamości oraz funkcjonowanie w wymiarze społecznym studentów pochodzących z Białorusi, Ukrainy i Rosji studiujących na polskich uczelniach

  Author: Łukasz Matusiak
  Institution: Uniwersytet Śląski w Katowicach
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 243-255
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2018.02.13
  PDF: em/9/em913.pdf

  Coraz więcej studentów z Europy Wschodniej studiuje w polskich uczelniach. Polska jest dla nich krajem bliskim kulturowo, w którym mogą zdobyć dyplomy uznawane w Europie przy niskich kosztach utrzymania. Wymiar tożsamościowy jest niezwykle ważny, wręcz kluczowy, warunkuje bowiem pojawienie się postaw otwartości lub zamknięcia się na kulturę przyjmującą i replikację tejże postawy wobec języka kraju gospodarza, aktywności na rynku pracy i gotowości wchodzenia w grupy wtórne w społeczeństwie przyjmującym. Przeprowadzone badania wykazały, ze studenci z Białorusi, Ukrainy i Rosji chcą integrować się z polskim społeczeństwem, pozostają jednak bierni i rzadko włączają się życie społeczne uczelni i środowiska lokalnego, nie promują też swojej kultury ojczystej. Społeczeństwo polskie nie jest bowiem otwarte na Innego. W grupie badanej zaobserwowano częste wskazania na uczucie przygnębienia, jakie towarzyszy studentom podczas pobytu w Polsce – jest to spowodowane niewydolnością systemu administracji państwowej, która odpowiada za legalizację pobytu cudzoziemców w Polsce. Postuluje się potrzebę stworzenia stanowisk uczelnianych i wydziałowych koordynatorów do spraw studentów cudzoziemskich, którzy pomagaliby w adaptacji i funkcjonowaniu tych studentów w uczelni i środowisku lokalnym. Za zasadne uznaje się wprowadzenie wolontariackiej instytucji studenta opiekuna, który pomagałby nowo przyjętym studentom w pierwszych miesiącach studiów (kulturowo, językowo i społecznie).

 • Relacje białorusko-unijne w latach 2011–2013: od eskalacji konfliktu do polityki krytycznego zaangażowania

  Author: Arkadiusz Czwołek
  Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 151–175
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2017.54.08
  PDF: apsp/54/apsp5408.pdf

  Po wyborach prezydenckich w 2010 r. na Białorusi relacje białorusko-unijne weszły w fazę ostrego konfliktu politycznego. UE przyjęła sankcje wizowe i gospodarcze wobec Białorusi. UE zawiesiła również udział Białorusi w programie Partnerstwa Wschodniego. Do eskalacji konfliktu doszło na początku 2012 r., gdy ambasadorowie UE wyjechali z Białorusi. W kolejnych miesiącach UE przeszła do polityki krytycznego zaangażowania wobec Białorusi, która przejawiała się utrzymywaniem kontaktów z reżimem na poziomie technicznym. W drugiej połowie 2013 r. nastąpiła niewielka poprawa obustronnych relacji. Szczyt Partnerstwa Wschodniego w 2013 r. nie przyniósł wyraźnego przełomu na linii Bruksela–Mińsk.

 • Польские рады Белорусских земель: из истории борьбы за союз с Польской республикой (1918–1920)

  Author: Daria Korotkova
  E-mail: d_korotkova@mail.ru
  Institution: Russian Academy of Sciences
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 74-88
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/hso180305
  PDF: hso/18/hso1805.pdf

  The author describes activity of Poles who lived in Belarusian territories in 1918–1920. They were a group of cultural and economic importance who promoted the idea of maintaining Lithuania and Belarus in the Polish sphere of influence. They organized councils and committees and, later on, armed groups, wrote memorials and called upon the Polish government to save Belarus from the Bolsheviks. In their opinion, the entire region had to either be a part of Poland or an independent allied state. According to them, the Treaty of Riga which divided Belarus was a failure of Poland’s foreign policy.

 • International Monitoring of the Human Rights Situation in Belarus through the Universal Periodic Review: Lights and Shadows of the UN Human Rights Council Mechanism

  Author: Joanna Rezmer
  Institution: Nicolaus Copernicus University in Toruń
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3506-9556
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 124-141
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2018.60.08
  PDF: apsp/60/apsp6008.pdf

  The Universal Periodic Review (UPR) of the United Nations Human Rights Council is an international monitoring mechanism established within the frames of the universal human rights protection system, which involves systematic assessment of the performance of all member states of the UN with respect to a broad range of their human rights obligations and international humanitarian law standards. Since Belarus does not participate in the regional human rights protection system operating under the auspices of the Council of Europe, the application of the UPR in relation to that country gains particular importance. So far Belarus has been under review twice – in 2010 and 2015. The aim of the paper is to describe the rules of the mechanism and the process of the UPR concerning Belarus, to present the results of the review, including main human rights issues identified and the recommendations received by Belarus in the course of the UPR, as well as to explain the position of Belarusian authorities on such recommendations. The paper also attempts to discuss the drawbacks and the advantages of the UPR, using the perspective of the review undergone by Belarus.

 • Исторические памятники православной культуры Кобринского района Брестской области

  Author: Andrej Harbatski
  Year of publication: 2014
  Source: Show
  Pages: 103-118
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2014.03
  PDF: em/3/em303.pdf

  Artykuł poświęcony jest zabytkom historycznym kultury prawosławnej rejonu Kobryńskiego w obwodzie brzeskim na Białorusi – państwie wielowiekowej i bogatej kultury, w którym istnieją specyficzne tradycje budownictwa sakralnego. W tekście ukazane zostały osobliwości drewnianej architektury sakralnej w mieście Kobryń i na terenach rejonu Kobryńskiego. Szczegółowo została opisana drewniana cerkiew Świętych Piotra i Pawła. Tekst zawiera również wskazanie roli i miejsca murowanych cerkwi w przestrzeni kulturowej miasta Kobryń i rejonu Kobryńskiego. Autor artykułu wnioskuje, że na początku XXI wieku drewniane i murowane cerkwie miasta Kobryń i rejonu Kobryńskiego stały się symbolem i dumą kultury białoruskiej. Współcześnie – w warunkach współistnienia państwa białoruskiego i Cerkwi Prawosławnej, a także rozwoju agro- i ekoturystyki – drewniane i murowane cerkwie stają się nieodłączną częścią przestrzeni kulturowej i wyznacznikiem samoidentyfikacji ludności białoruskiej.

 • Formy i efektywność rosyjskiego oddziaływania informacyjnego na Białorusi

  Author: Aliaksandr Kazak
  Institution: Belarusian Analytical Workroom
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 240-251
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip202012
  PDF: cip/18/cip1812.pdf

  W artykule zaprezentowano formułę rosyjskiego oddziaływania propagandowego jakiemu państwo rosyjskie poddaje obywateli Białorusi. Wskazano cele i grupy docelowe tego oddziaływania, dokonano oceny ich efektywności oraz przedstawiono możliwe formy reakcji, mającej na celu przygotowanie Białorusinów do umiejętnego dostrzegania działań mających na celu dezinformację, manipulację i kształtowanie opinii publicznej zgodnie z rosyjskimi celami politycznymi.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart